Kommunestyret i Bærum er kommunens øverste politiske organ og består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Bærum kommunestyret består av 51 representanter og velges av kommunens stemmeberettigete innbyggere etter reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. De møtes én gang i måneden. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer og lovverk.

Les mer om valgloven

Les mer om kommuneloven

Utvalg og råd

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. I inneværende periode har kommunestyret valgt representanter til åtte utvalg som har avgjørelsesmyndighet innenfor bestemte fagområder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

I tillegg har kommunestyret valgt tre råd som skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon. Alle disse utvalgene og rådene er å regne som folkevalgte organer. 

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter

Medlemmer

Høyre (22)

 • Lisbeth Hammer Krog- ordfører
 • Siw Wikan- varaordfører
 • Maria Barstad Sanner
 • Morten Skauge
 • Dag Egil Strømme
 • Haakon Kvenna Veum
 • Ole Kristian Udnes
 • Asbjørn Nilsen
 • Mads Gram Rygg
 • Torill Hodt Heggen
 • Elisabeth Hegg Gjølme
 • Sigrid Barstad Sanner
 • Mikkel Mørch Sollie
 • Matias Opdal Weseth
 • Hilde Solberg Øydne
 • Morten Dahl-Hansen
 • Frigg Winther Rugset
 • Tone Strand Molle
 • Elizabeth Kathleen Hodges Dale
 • Haakon Christopher Sandven
 • Odd Reidar Øie
 • Sebastian Lundahl Otterhals

Arbeiderpartiet (8)

 • Kjell Maartmann-Moe
 • Bjørn Martin Johnsen
 • Lina Parvizian
 • Kari Brodin Seljelid
 • Elisabeth Nesset
 • Reidar Kleppe
 • Ola H. Borchrevink Pedersen
 • Wasim Zahid

Miljøpartiet De Grønne (5)

 • Nikki Schei
 • Ingri Zeiner-Henriksen
 • Cristin Xiaojun Liu
 • Kim Zimmer
 • Hans Rugset

Venstre (5)

 • Eirik Trygve Bøe
 • Wenche Steen
 • Johan Malvik
 • Frank Roland
 • Øystein Goksøyr

Fremskrittspartiet (4)

 • Torbjørn Espelien
 • Ida Ohme Pedersen
 • Petter Erik Kaland Melsom
 • Jan Mauritz Thalberg Jr.

Sosialistisk Venstreparti (2)

 • Anita Malmer Solli
 • Dina Knudsen 

Senterpartiet (2)

 • Ragnar Molland
 • Finn Oddvar Hebbe Johnsrud

Rødt (1)

 • Stein Stugu

Pensjonistpartiet (1)

 • Kjell Ole Heggland

Kristelig Folkeparti (1)

 • Elisabeth Fremstad Aukrust

Saksbehandling i formannskapsmodellen

 1. Fremme sak Kommunedirektøren avgir sak til politisk behandling. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
 2. Behandles i de folkevalgte organene Folkevalgte organer behandler sine saker i møter. Møtene er som hovedregel åpne for publikum. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker til formannskapet og utvalgene der det ikke fremgår at innstilling skal gis av andre. Dette er en myndighet som kommunestyret har gitt kommunedirektøren gjennom reglement.
 3. Prosess og arbeidsflyt Kommunestyret er kommunens øverste organ og beslutter i større strategiske saker. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de fleste saker som det får til behandling. Råd og utvalg innstiller til formannskapet i de sakene hvor de selv ikke har avgjørelsesmyndighet.
 4. Vedtak Folkevalgte organer treffer vedtak i saken i møter.
 5. Oppfølgning Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Åpne møter

Møter i kommunestyret er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.