Kommunestyret i Bærum kommune har 51 representanter som er valgt for perioden 2019-2023.

Bærum kommunestyret består av 51 representanter og velges av kommunens stemmeberettigete innbyggere etter regler og fastsatte lover.

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. I inneværende periode har kommunestyret valgt representanter til åtte utvalg som har avgjørelsesmyndighet innenfor bestemte fagområder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Disse utvalgene er: Planutvalget, Hovedutvalget for barn og unge, Hovedutvalget for bistand og omsorg, Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, Eierutvalget, Utvalg for samarbeid, Klageutvalget og Kontrollutvalget. I tillegg har kommunestyret valgt tre råd som skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon. Alle disse utvalgene og rådene er å regne som folkevalgte organer.

  1. Fremme sak Kommunedirektøren avgir sak til politisk behandling. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
  2. Behandles i de folkevalgte organene Folkevalgte organer behandler sine saker i møter. Møtene er som hovedregel åpne for publikum. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker til formannskapet og utvalgene der det ikke fremgår at innstilling skal gis av andre. Dette er en myndighet som kommunestyret har gitt kommunedirektøren gjennom reglement.
  3. Prosess og arbeidsflyt Kommunestyret er kommunens øverste organ og beslutter i større strategiske saker. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de fleste saker som det får til behandling. Råd og utvalg innstiller til formannskapet i de sakene hvor de selv ikke har avgjørelsesmyndighet.
  4. Vedtak Folkevalgte organer treffer vedtak i saken i møter.
  5. Oppfølgning Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter