Kommunestyret i Bærum er kommunens øverste politiske organ og består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Bærum kommunestyret består av 51 representanter og velges av kommunens stemmeberettigete innbyggere etter reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. De møtes én gang i måneden.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer og lovverk.

Les mer om kommuneloven

Utvalg og råd

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. I inneværende periode har kommunestyret valgt representanter til ulike utvalg som har avgjørelsesmyndighet innenfor bestemte fagområder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

I tillegg har kommunestyret valgt tre råd som skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon. Alle disse utvalgene og rådene er å regne som folkevalgte organer. 

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Bærum kommune (Lovdata)

Politiske møter

Møteplan 2024

Arbeiderpartiet

 • Thilde Marie Børsum
 • Cathrine Chaffey
 • Atta Mohammed
 • Elisabeth Nesset
 • Reidar Kleppe
 • Ola H. B. Pedersen
 • Terje Heiestad

Fremskrittspartiet

 • Torbjørn Espelien
 • Jan Mauritz Thalberg
 • Dag Vangsnes
 • Geir Homlund

Høyre

 • Lisbeth Hammer Krog
 • Haakon Kvenna Veum
 • Dag Egil Strømme
 • Elisabeth Hegg Gjølme
 • Elin Spjelkavik
 • Haakon Christopher Sandven
 • Morten Skauge
 • Mikkel Mørch Sollie
 • Martin Strømme
 • Anders Puntervold Hammer
 • Mads Gram Rygg
 • Sebastian Lundahl Otterhals
 • Odd Arne Marsteinstredet
 • Norman Lagesen
 • Suzanne Elisabeth Five
 • Torill Hodt Heggen
 • Ole Johan Aulie
 • Tom Major Coward
 • Morten Dahl-Hansen
 • Lene Olafsen Teppati
 • Kjersti Aastad
 • Bjørn Nordal Røtnes
 • Farhoud Falahatimarvast
 • Elisabeth Syverød Torkildsen
 • Hilde Solberg Øydne

Industri- og Næringspartiet

 • Kjell Erik Eilertsen

Kristelig Folkeparti

 • Elisabeth F. Aukrust

Miljøpartiet De Grønne

 • Nikki Schei
 • Line Norman Jernæs
 • Cathinka Bergem

Pensjonistpartiet

 • Kjell Ole Heggland

Rødt

 • Mathilde Lømo

SV - Sosialistisk Venstreparti

 • Dina Larsdatter Knudsen
 • Kjersti Marie Stensrud

Venstre

 • Eirik T. Bøe
 • Wenche Steen
 • Christine Meling
 • Frank Roland
 • Inger Marie Fausa Aasberg
 • Øystein Goksøyr

Saksbehandling i formannskapsmodellen

 1. Fremme sak Kommunedirektøren avgir sak til politisk behandling. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
 2. Behandles i de folkevalgte organene Folkevalgte organer behandler sine saker i møter. Møtene er som hovedregel åpne for publikum. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker til formannskapet og utvalgene der det ikke fremgår at innstilling skal gis av andre. Dette er en myndighet som kommunestyret har gitt kommunedirektøren gjennom reglement.
 3. Prosess og arbeidsflyt Kommunestyret er kommunens øverste organ og beslutter i større strategiske saker. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de fleste saker som det får til behandling. Råd og utvalg innstiller til formannskapet i de sakene hvor de selv ikke har avgjørelsesmyndighet.
 4. Vedtak Folkevalgte organer treffer vedtak i saken i møter.
 5. Oppfølgning Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Åpne møter

Møter i kommunestyret er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.

 

Nyttige lenker

Slik styres Bærum

Møteplan og saksdokumenter for kommunestyret

Kontakt en folkevalgt og parti