Kommunestyret i Bærum er kommunens øverste politiske organ og består av medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år.

Bærum kommunestyret består av 51 representanter og velges av kommunens stemmeberettigete innbyggere etter reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. De møtes én gang i måneden.

Ordføreren leder møtene i kommunestyret og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatte reglementer og lovverk.

Les mer om valgloven

Les mer om kommuneloven

Utvalg og råd

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. I inneværende periode har kommunestyret valgt representanter til ulike utvalg som har avgjørelsesmyndighet innenfor bestemte fagområder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret.

I tillegg har kommunestyret valgt tre råd som skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon. Alle disse utvalgene og rådene er å regne som folkevalgte organer. 

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Bærum kommune (Lovdata)

Politiske møter

Møteplan 2024

Arbeiderpartiet

Thilde Marie Børsum
Cathrine Chaffey
Atta Mohammed
Elisabeth Nesset
Reidar Kleppe
Ola H. B. Pedersen
Terje Heiestad

Fremskrittspartiet

Torbjørn Espelien
Jan Mauritz Thalberg
Dag Vangsnes
Geir Homlund

Høyre

Lisbeth Hammer Krog
Haakon Kvenna Veum
Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elin Spjelkavik
Haakon Christopher Sandven
Morten Skauge
Mikkel Mørch Sollie
Martin Strømme
Anders Puntervold Hammer
Mads Gram Rygg
Sebastian Lundahl Otterhals
Odd Arne Marsteinstredet
Norman Lagesen
Suzanne Elisabeth Five
Torill Hodt Heggen
Ole Johan Aulie
Tom Major Coward
Morten Dahl-Hansen
Lene Olafsen Teppati
Kjersti Aastad
Bjørn Nordal Røtnes
Farhoud Falahatimarvast
Elisabeth Syverød Torkildsen
Hilde Solberg Øydne

Industri- og Næringspartiet

Kjell Erik Eilertsen

Kristelig Folkeparti

Elisabeth F. Aukrust

Miljøpartiet De Grønne

Nikki Schei
Line Norman Jernæs
Cathinka Bergem

Pensjonistpartiet

Kjell Ole Heggland

Rødt

Mathilde Lømo

SV - Sosialistisk Venstreparti

Dina Larsdatter Knudsen
Kjersti Marie Stensrud

Venstre

Eirik T. Bøe
Wenche Steen
Christine Meling
Frank Roland
Inger Marie Fausa Aasberg
Øystein Goksøyr

Saksbehandling i formannskapsmodellen

  1. Fremme sak Kommunedirektøren avgir sak til politisk behandling. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
  2. Behandles i de folkevalgte organene Folkevalgte organer behandler sine saker i møter. Møtene er som hovedregel åpne for publikum. Kommunedirektøren har innstillingsrett i alle saker til formannskapet og utvalgene der det ikke fremgår at innstilling skal gis av andre. Dette er en myndighet som kommunestyret har gitt kommunedirektøren gjennom reglement.
  3. Prosess og arbeidsflyt Kommunestyret er kommunens øverste organ og beslutter i større strategiske saker. Formannskapet innstiller til kommunestyret i de fleste saker som det får til behandling. Råd og utvalg innstiller til formannskapet i de sakene hvor de selv ikke har avgjørelsesmyndighet.
  4. Vedtak Folkevalgte organer treffer vedtak i saken i møter.
  5. Oppfølgning Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Åpne møter

Møter i kommunestyret er åpne for innbyggerne, men publikum har ikke adgang til å delta i forhandlingene. Publikum har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.