Hvordan kan vi

“Hvordan kan vi...” (HKV) er en nyttig måte å stille spørsmål på for å finne løsninger på problemet.

er en nyttig måte å stille spørsmål på for å finne løsninger på problemet. Før problemstillingen kan formuleres må innsiktsmaterialet ha blitt bearbeidet til noen sentrale funn. Dette er temaer som går igjen, ting som gjentar seg i samtaler med brukere, i observasjoner, refleksjoner, m.m. Funnene kan være både positive og negative. De mest sentrale funnene er de som er direkte relatert til brukernes behov, og det kan også være ikke-uttalte behov.

Et eksempel på ikke-uttalte behov kan være at hjemmeboende eldre ønsker hjemmehjelp. Det sentrale funnet er at de egentlig er redde for å falle og ikke komme opp igjen. Løsningen kan være eksempelvis fallforebyggende trening eller å lære seg teknikker for å reise seg igjen, istedenfor å få hjemmehjelp. Dette viser hvor viktig det er å forme en god problemstilling basert på brukernes faktiske behov.

  • “Jeg er alene hjemme hele dagen, hva hvis jeg faller? Hvis ingen oppdager det, blir jeg liggende”
  • “Hjemmehjelpen er viktig for meg for da vet jeg at hvis jeg faller, så kommer det noen og hjelper meg opp på ett eller annet tidspunkt”

Problemstilling ved hjelp av HKV: “Hvordan kan vi hjelpe brukeren å mestre fallsituasjoner?”

En god problemstilling baseres på gode innsikter om brukernes behov, og foreslår ingen løsninger. Hvis problemstillingen er for spesifikk begrenser du mulighetene for å skape nye ideer. Med andre ord, problemstillingen må være bred nok for å gi rom for mange løsninger, samtidig som den må være smal nok til å være håndterbar.