Treklang

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Oppvekst, Aldring og mestring

Tjenestested og kommunalsjefsområde?

Oksenøya barnehage, Oppvekst

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

Vi jobber i Treklang; et tett samarbeid mellom barnehage, barneskole og privatdrevet sykehjem, samt et "innbyggerhus"-prosjekt der bygg og anlegg kan brukes etter primærdriftenes åpningstid.. Vi startet opp i august 2022, og samarbeidet ble igangsatt ca 2 år før byggene sto ferdige. Vi har samarbeidet om søknaden.

Kontakt

elisabeth.biornstad@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Fornebu er et samfunn i vekst - Treklang ønsker å være nettverksbygger for innbyggerne på Fornebu, og vi har samdrift mellom to kommunale og en privat bedrift. Byggene er satt opp på én tomt, med hensikt om å samarbeide tett, og å skape samhold og glede i alle stadier i livsløpet, fra de minste barna, til elevene på skolen, alle ansatte som jobber her, og til de eldre i siste fase av livet.

Treklang-byggene brukes også av innbyggerne, til idrett, kor, selskaper, møtevirksomhet både i og etter primærbyggenes åpningstid. Her er også en café som er åpen for alle.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne?

Tett samarbeid mellom barnehage og skole i hverdagen åpner for nye måter å tenke på. Samvær mellom barn i alle aldre, og bruk av rom og bygg skaper trygge rammer for skolestart, og forebygger utenforskap. Elevene i skolen får øvd seg på å lese og å ta hensyn yngre barn. Mange barn har ikke besteforeldre eller andre eldre i nærheten. På Fornebu er det mange innflyttere. De ansatte på sykehjemmet vil, sammen med oss i skole og barnehage, lete etter "friskfaktorer" der eldre og barn er sammen i meningsfylte aktiviteter. "Sammen" er stikkordet, vi legger opp til mye samspill, fra at barn er med når de eldre trener, vi leser eventyr for hverandre, tegner, sår frø og har felles drivhus, synger, spiller spill, prater sammen og spiser sammen. Aktivitetene blir ofte annerledes enn hvis vi skulle gjort det hver for oss. Det skal tilpasses både små og store, og enkeltindivider med særlige behov.

Hva lærte dere av å samarbeide?

Vi har lært at vi må tenke bredere, og fått bevissthet rundt hverdagsgullet, altså at man kan gjøre enkle ting også med få personer, og skape mye glede, ofte.

Vi har månedlige møter hvor vi ser på hver enhet sine årshjul, og samordner der det er naturlig, med både små og større aktiviteter. Å jobbe og samskape med andre brukergrupper er svært meningsfylt. og å møte ansatte i de forskjellige enhetene. Utfordringen har i hovedsak bestått i å finne tidspunkter for samvær og i de største arrangementene hvor vi er opptil 1000 deltakere. Vi har ulike timeplaner og behov. Men vi får til det vi vil.

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Å ha hyppig kontakt med barn og elever er berikende for eldre på sykehjemmet, og en stor glede for både de eldre og for barna.

Barn kan endre dagshumør, ta bort fokus fra smerter og ensomhetsfølelse hos de eldre. De ler og skaper liv, og bringer frem minner. Spill og lek er gøy på tvers av generasjoner, og samtaler og samvær skaper mening for alle generasjoner. Aktiviteter som lesetrening og lese en-til-en er viktig og fint mellom elever og de eldre. Vi har brukere i alle institusjonene med ulike nasjonaliteter. Her kan de møte hverandre, og snakke sitt eget språk. Det gir glede og trygghet.

En gruppe med elever med ulike utfordringer finner glede og mening i å hjelpe og å være sammen med eldre.

I høytider og markeringer samarbeider vi, og alles innspill og behov tas hensyn til. vi tenker også at dette samarbeidet er forebyggende for unge som faller utenfor i ungdomsskoletiden. Alle skal ta hensyn til alle, og høre til her. Det er gøy med Treklang!