Covid 19

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Bymiljø eiendom og utbygging

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Eiendom

Hvem samarbeider/samarbeidet dere med og hvorfor?

I perioden 1 kvartal 2020 og frem til 31.12 2023 ble Eiendom involvert i samarbeid på tvers i forbindelse med Covid 19 pandemien. Eiendom ble innlemmet i krisestab/operativ beredskapsgruppe hos OSU ledet av Ole Ursin Smith fra første kvartal 2020. For å løse operative og nødvendige oppgaver under pandemien samarbeidet Eiendom tett med interne enheter i kommunen samt rammeleverandører, Forsvarets sanitet brigade nord, Legevakt Vest, Tekniske tjenester, ARBA inkludering, med flere. Eiendom var den største bidragsgiveren med tanke på å finne lokasjoner og nødvending utstyr for å oppnå optimal drift under pandemien. Det var viktig å få på plass ekstra lokaler i helse og omsorgsbygg, slik at kohortene hadde fradelte lokaler. Eiendom etablerte ca. 12 kohortlokaler, samt ombygging i eksisterende omsorgsbygg i 2020. Store tiltak ble iverksatt for å hindre smitte på institusjoner, skoler og barnehager i tett samarbeid med Eiendom Renhold. Behovet for teststasjoner var prekært og plassering ble bestemt av Operativ pandemi arbeidsgruppe (OPA) i begynnelsen av mai 2020. Valget falt på parkeringsplassen benyttet av Telenor Arena. Her ble det i første omgang satt opp 22 stk. moduler i løpet av 8 virkedager med nødvendig infrastruktur. Lokalene/modulene ble utvidet gjennom pandemien med eget vaksinesenter og sporingssenter. Samarbeidet fungerte utmerket, da alle forsto viktigheten av å etablere denne tjenesten overfor beboere i Bærum kommune. Parallelt ble det etablert egne mottak for syke og smittede personer. Det ble tidlig bestemt at det var behov for flere tilbud om teststasjoner i Bærum. Eiendom etablerte, og leverte dette forløpende i samarbeid med HEVE. Eiendom ble sommeren 2020 kontaktet av Legevakten på Bærum sykehus, da det var behov for et eget modulbygg med sengeplasser pga. for liten kapasitet i eksisterende lokaler på sykehuset. Arbeidet ble gjort i tett dialog med ledelsen på legevakten. Vinteren 2021 bidro Eiendom til etablering av vaksinesenter i Bærum Idrettshall på Rud, samt etablering av lager for smittevernutstyr etter bestilling fra HEVE. Parallelt var vi involvert i etablering og tilrettelegging av boder for utlevering av selvtester. For Forsvarets sanitet brigade nord bisto Eiendom med lokaler og tilrettelegging av deres behov under oppholdet med vaksinering. Her kunne vi har gått i detaljer, men dette gir et bilde av samarbeidet på tvers. Søknaden er skrevet kun av Eiendom. Ikke i samarbeid.

Kontakt

gjermund.kvarnstuen@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Hvem, hva og hvor er svart ut i punkt 3. Problemstillingen var pandemien, og hvordan Bærum kommune skulle løse utfordringen som kom. Eiendom bidro sterkt i forhold til praktiske løsninger som meldte seg. Eiendom leverte og tilpasset seg de retningslinjene og føringene som ble gitt på kort varsel. Sluttbrukeren var oss alle.

Hvordan har samarbeidet utfordret dere til å tenke nytt eller annerledes rundt brukerne

Eiendom opplevde et tett samarbeid med mange tjenesteområder, at vi under press utviklet et godt og effektivt samarbeid, og stor forståelse for nødvendige prioriteringer. Beslutninger som ble tatt ble akseptert og forstått på en slik måte at man forstår at dette var til beboere, brukere og kollegaer sitt beste. Aha opplevelsen her er at vi er utrolig gode i sammen når vi virkelig må, og at tiltak raskt ble koordinert og utført.

Hva lærte dere av å samarbeide?

I samarbeidet lærte vi at våre 3 verdier, Åpenhet, Mot og Respekt kan etterleves, men vi er kanskje best under press. Alle som ble våre samarbeidspartnere under pandemien, utøvde de 3 verdiene. Vi alle lærte at det er lettere å etterleve verdiene når vi må. Det var ikke tid for lange utredninger. Vi var Åpne mot hverandre gjennom forståelse, alle bidro ved å vise Mot gjennom engasjement for medmennesker/kollegaer, og vi Respekterte hverandres behov og beslutninger. Dette førte til effektivitet på tvers.

Hvilken potensiell effekt kan arbeidet dere har gjort ha for brukerne av tjenesten(e)?

Vi velger å definere brukerne som alle våre samarbeidspartnere internt, eksternt og kollegialt. Eiendom mener effekten av vårt bidrag har skapt forståelse for hverandre, lettere å samarbeide, kortere avstand mellom tjenestestedene. At dugnadsånden lever i Bærum kommune.