Brille

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Friskliv og mestring, Avd. Ergo -og fysioterapi voksne, Forebygging og mestring Atri-x og Ergo -og fysioterapi og hjelpemidler.

Kontakt

Caroline.aarvik@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Problemstilling: Mange henvendelser, og påfølgende lang venteliste hos ergoterapeuter, inkl. innbyggere med synsutfordringer.

Utgangspunktet for arbeidet er at innbyggere med synsutfordringer skal få riktig hjelp til riktig tid.

Når innbygger i Bærum kommune, heretter kalt bruker, tidligere ringte vakttelefonen avdeling Ergo -og fysioterapi og hjelpemidler om sine synsutfordringer, ble saken automatisk lagt inn på ventelisten. Henvendelser blir sortert etter prioriteringskriterier, og de som prioriteres nederst på lista, er blant annet brukere med synsutfordringer. Synshenvendelser kan dessverre ikke prioriteres like høyt som for eksempel vurdering av trykksårproblematikk, rullestolvurdering eller boligtilpasning, da disse utfordringene er mer akutte. Lav prioritering betyr lang ventetid fra henvendelse til oppstart av tjeneste. På det verste har noen brukere måtte vente opptil 1 år før en ergoterapeut har tatt kontakt, og mye kan skje på denne tiden. Synet kan ha blitt forverret eller uhell/ulykke/skade kan ha skjedd, på bakgrunn av at det mangler synshjelpemidler.Ved telefonhenvendelsen til avdeling Ergo -og fysioterapi og hjelpemidler fikk bruker beskjed om å fremskaffe synsopplysninger fra øyelege som måtte foreligge før ergoterapeut kom på hjemmebesøk. Vi opplevde i de fleste tilfeller at dette ikke var gjort eller at synsopplysningene var utdatert. Brukerne måtte derfor innhente nye synsopplysninger fra øyelege. Dette medførte ytterligere ventetid for bruker, og vi brukte mye tid på oppfølging og purringer, som igjen medførte at ventelisten økte. Ergoterapeutene måtte tolke epikriser, og vurdere om bruker fylte kriteriene for synshjelpemidler, noe vi ikke hadde god nok kompetanse til å gjøre. Det er viktig å anerkjenne at en optiker og ergoterapeut har ulik kompetanse. I de tilfellene vi var usikre på om bruker var innenfor kriteriene eller ei, måtte vi ta kontakt med rådgiver på NAV. Dette igjen førte til økt behandlingstid

De siste årene har vi prøvd å effektivisere tjenesten ved bruk av diverse tiltak bl.a. synspoliklinikk, men det viste seg at det ikke hadde særlig effekt for behandlingstiden eller brukerne. Ventelisten ble heller ikke redusert.

På bakgrunn av dette ønsket vi å se om det var noe som kunne gjøres for å forkorte ventelisten, inkludert behandlingstiden på synssaker.

Hva er det nye med løsningen/resultatet?

Når bruker nå kontakter vakttelefonen om sin synsutfordring kreves det at det er gjennomført en svaksyntundersøkelse. Dette kan gjøres ved å kontakte en optiker med svaksyntkompetanse.

Denne optikeren kan sjekke om bruker har oppdaterte briller til ulikt bruk, og vil også eventuelt kunne søke om enkle optiske synshjelpemidler fra NAV. Dette gjelder for eksempel spesialbriller, filterbriller, diverse luper og lupelampe. Fylles ikke kriteriene til NAV, kan bruker velge å kjøpe disse hjelpemidlene hos optiker selv. Saken kan dermed avsluttes uten videre involvering fra ergoterapitjenesten. Dette gjør at ergoterapitjenesten kan prioritere andre saker, og på sikt ha fokus på forebyggende arbeid. Om man ser at utfordringen ikke blir løst på tross av optiske synshjelpemidler må ergoterapeuten kobles på for å vurdere om det er behov for ytterligere synshjelpemidler. Dette gjøres ved at optiker sender synsrapport til Avd. ergo -og fysioterapi hjelpemidler, og saken legges dermed inn på venteliste. I tillegg til samarbeidet med private aktører (optikere) har Bærum kommune et unikt samarbeid med NAV. Samarbeidet omhandler to klare fordeler. Det ene er at kommunen har en del lånte hjelpemidler fra NAV, slik at vi kan prøve de ut lokalt i kommunen, fremfor å reise til Oslo for å prøve ut. Dette er mye reisetid spart både for ergoterapeut og bruker. Det andre er et forskuttert lager av synshjelpemidler som gir bruker mulighet for vurdering, utlevering og opplæring i ett og samme møte. Dette er effektivisering på sitt beste, både for bruker og ergoterapitjenesten i Bærum kommune. Nye rutiner er godt informert til samarbeidspartnere både i og utenfor kommunen.

Vi ser at samarbeid mellom kommune, stat og private aktører er gunstig for alle involverte, og spesielt Bærums innbyggere med synsutfordringer.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne?

Vi har inntrykk av at brukerne føler seg ivaretatt, forstått og behandlingstiden blir mer effektiv. For brukerne er det enklere og raskere å få time hos optiker kontra øyelege, som har lang ventetid.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere?

En god sortering av saker mellom optiker og ergoterapeut gir oppfølgingen god kvalitet, en raskere håndtering av hver sak og reduserer pågangen på den generelle ventelisten vår. Vi har sett en reduksjon på antall synssaker, og vi forventer at dette vil fortsette. Dette frigjør tid til andre innbyggere som venter på våre tjenester.Ved at det nå er en ny rekkefølge i saksgang, først optiker, ergoterapeut og NAV gjør det at selve saksgangen blir ryddigere og man får riktig kompetanse til riktig tid.

På bakgrunn av nye rutiner i Bærum har vi nå sendt ut informasjon om saksgangen til alle optikere i Bærum kommune, øyeleger og andre instanser som møter brukere som for eksempel seniorsentrene/seniorrådgiverne og tildelingskontoret.

Vi føler oss tryggere og sikrere i vårt arbeid. Tidligere jobbet vi mye med oppgaver som blant annet å tolke synsrapporter, som var svært tidkrevende. Det er blitt enklere for flere ansatte i avdelingen å kunne ta synssaker, da saksgangen nå er forenklet. Ved at bruker har vært hos optiker først og har best mulige briller, så opplever vi at hjelpemiddelet vi eventuelt søker blir mer hensiktsmessig og riktig.

Når tok dere løsningen i bruk?

Vi tok løsningen i bruk i løpet av høsten 2023.

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen?

Det har vært overraskende at mange av sakene ikke har vært aktuelle for vår tjeneste. Hele 38% av sakene har blitt løst hos optiker det siste året (gjelder saker som har stått på venteliste). Disse har dermed ikke hatt behov for videre oppfølging av ergoterapitjenesten. Tidligere ville disse sakene blitt liggende på våre lister. Vi kommer ikke lenger til å få henvisninger til vår avdeling som kan løses hos optiker. Løsningen gir en kvalitetssikring i form av at brukerens synsopplysninger er innenfor kriteriene for mer avanserte synshjelpemidler via NAV.

Ved at det kreves at bruker nå må være utredet hos optiker før eventuell registrering på ventelisten, ser vi at bruker blir mer ansvarliggjort og saksgangen blir mer effektiv.