Hoslegata med Hoslegårdene

Biskop Jens Nilssøn (1538-1600) var i september 1594 på en visitasreise fra Oslo til Hadeland. 2. september 1594 reiste han gjennom Bærum.

Han fulgte ventelig det som i dag kalles pilegrimsleden, en gammel ferdselsåre som krysset Lysakerelven ved Faabro, videre til Haslum Kirke og gjennom Lommedalen til Amtsbrua på Krokskogen. En kilometer av Bispleden mellom Hosle og Haslum (Hoslegata) er fredet.

I biskopens nedtegnelser fra 2. september 1594 het det...

"i suduest fra Graff 3 eller 4 Pijlskud, (ett pilskud er ca. 280 m) saa reiste wi derfra i wester 1/3 aff en Fierding (en firdel av en målenhet) til en Gaard heder Haslo (Hosle), liggendis paa den høire Haand ret hoss Weyen, huor Bespenn lod kalde Manden Simen Hasle til sig og spurde Hannem huj Hand lod Hans Zeddel til her Peder saa lengi ligge hoss sig, da suarede Hand att den laa iche hoss Hannem, der medt droge wi derfra i suduest 4 eller 5 Pijlskud til Hasle Kirche, Annex til Aske, der mødte wi Peder paa Aske og hans Capellan her Peder Hanssen medt Skiusheste. Der skifte wi Heste paa en Gaard heder Haslem liggendis strax wester for Kirchen, og dismidlertid gick Bespenn medt her Peder paa Aske hen i Kirchen og besaae den, som ere 1 Steenkirche medt en liden Spiir…"

Jens Nilssøn møtte ei årestue på Hosle den gang han reiste forbi. I dag møter vi en annen stuetype her – peisestua. Men bygningene er gamle, svært så gamle. Den eldste bygningen må være fra slutten av 1600-årene. Bygning er laftet i to plan, med svalgang ut mot tunet. Trappen opp til andre høyden lå ute i svalgangen som senere ble kledd inn. I 1732 holdes det deleforretning på Hosle – gården deles! Nytt hus føres snart opp nord i tunet, i en etasje, og med midtgang gjennom huset og med rom på begge sider. I 1830 ble Hosle Vestre delt. 1903 flyttet ny eier Hosle Søndre nærmere Griniveien der det ligger i dag

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie