Kommuneplanens arealdel som bestemmer arealbruken i Bærum, er under revisjon.

Knutepunktstrategien skal videreutvikles og det er et mål å styrke temaområdene arkitektur, kulturminner og naturmangfold. Til grunn for arbeidet ligger både bærekraftsmålene, gjeldende arealplan og føringer i Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi. 

Arealdelen skal følge opp hovedmålene i samfunnsdelen: 

 1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter
 2. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende
 3. Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt
 4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ

- Den langsiktige arealstrategien har hovedfokus på vekst innen de prioriterte områdene ved kollektivknutepunkt samt ivaretakelse av de overordnede blå og grønne strukturene, sier plansjef Jannike Hovland.  

Dette gir følgende for prioriterte plantema ved revisjon av kommuneplanens arealdel:

 • Klimaklok by- og boligutvikling: 
 • Grønn mobilitet
 • Naturverdier og blågrønne strukturer

Andre større temaer som er sentrale opp mot utfordringsbildet er næringsliv, massehåndtering og samfunnssikkerhet (leirskred, brannfare). Klima, folkehelse og kvalitet i omgivelsene.

Klimavennlig by- og boligutvikling

I årene som kommer skal nye bydeler i Sandvika som Hamang, Industriveien og Sjøfronten utvikles og vokse frem. Bydelene skal utvikles i et langsiktig perspektiv og med vekt på bydelenes karakteristiske særpreg. 

Byområder, sentra og enkelte stasjoner er definert i arealstrategien som områder som skal fortettes med bymessige kvaliteter. Det skal være bærekraftige steder der daglige behov kan dekkes innenfor gangavstand. Sammensetningen av boliger må kunne møte endrede behov i befolkningen, noe som innebærer variasjon i typer og størrelser på boligene.  Tilrettelegging for uttesting av deleøkonomi vil være et innsatsområde i arbeidet med kommuneplanen.

Noen konkrete oppfølgingspunkter i planarbeidet er:

 • Utvikle arkitekturstrategi med kvalitetsprinsipper for by- og stedsutvikling.
 • Legge grunnlag for utvikling av et verktøy for styring av fortetting i småhusområdene (småhusstrategi) 
Eksempel på samfunnsplansinnhold

Grønn mobilitet

Hovedstrategiene for å oppnå grønn mobilitet er å prioritere gående, syklende og kollektiv, og bygge i de prioriterte vekstområdene og langs buss og banenett.

Utvikle Bærum for et kortreist dagligliv med gangavstand til hverdagstilbud "gåbyen" som handel, skole, barnehage,
fritids- og rekreasjonsområder og kollektiv.

Parkeringsstrategien er under revidering og det vurderes utarbeidelse av en fremkommelighetsstrategi. 

Klima/miljøvennlig

Naturverdier og blågrønne strukturer

Hensikten er å sikre, styrke og reetablere naturområder og - verdier, vann og marint biologisk mangfold, jordvern, bærekraftige økosystemer og blågrønne strukturer.

Dette innsatsområdet omfatter også overvannshåndtering, naturmangfold, rekreasjon, strandsone, småbåthavn og arealnøytralitet. Samtidig skal kommunen ha robusthet til å tåle kommende klimaendringer ved å stille høye krav til bygg, infrastruktur og omgivelser.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Utarbeide et grønnstrukturkart basert på oppdaterte kartlegginger for rekreasjon og friluftsliv, grøntkorridorer innenfor og utenfor
  byggesonen, overvann, flomveier og forhold rundt gjenåpning av
  vassdrag m.m.
 • Utarbeide naturmangfoldskart basert på eksisterende og nye kartlegging

Les planprogrammet

Planprogrammet redegjør i hovedsak for følgende:
1. Fremdrift, medvirkning
2. Mål og føringer for arbeidet
3. Viktige plan- og utredningstema i revisjonsarbeidet
4. Konsekvensutredninger og ROS- temaer

Formannskapet behandlet planprogrammet 15. desember 2021:

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Planutvalgets seminar

Planutvalget arrangerte et eget seminar om arealdelen 25. januar 2022 som kan ses her

Nytt seminar 8. mars kan følges her.

150 endringsforslag

Det er kommet rundt 150 forslag til endringer i arealplanen. Kommunestyret 2. mars diskuterte og vedtak utsiling av enkelte prosjektet. Se overføring fra møtet her.

Tidslinje: Revisjon av kommuneplanens arealdel

 1. Desember 2020 Varsel om oppstart av planarbeid
 2. Våren 2021 Høring: Planprogram (Frist 13. september 2021)
 3. 15. desember 2021 Fastsetting: Planprogram
 4. Våren 2022 Utarbeidelse av planforslag og politiske seminarer
 5. 12. september 2022 Politisk 1. gangsbehandling
 6. 11. oktober-5. desember 2022 Høring og medvirkningsperiode
 7. 23. juni 2023 Politisk sluttbehandling
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen