Eineåsen ungdomsskole - Inngangsområdet Eineåsen ungdomsskole - Overordnet perspektiv Einåsen ungdomsskole - illustrasjonsplan

Målet med prosjektet er å bygge et nytt, funksjonelt skolebygg på Rykkinn.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
1. kvartal 2022
Innflytting
des. 2023
BTA (areal)
ca. 6200 m2
Kostnadsramme
Ikke vedtatt
Kontrahert entreprenør
Ikke vedtatt
Miljøramme
TEK 17, med opsjoner: passivhus, solcelleanlegg, lavkarbonbetong, kork som erstatning for gummidekke (fallunderlag)

6-parallell med klimakloke løsninger

Eineåsen ungdomsskole skal utvides til 6-parallell kapasitet, lokalisert til Stian Kristensens vei på Rykkinn. Ungdomsskolen er en fusjon mellom tidligere Belset skole og Rykkinn skole, avdeling Gommerud, og ferdigstillelse er planlagt til desember 2023.

Nye Eineåsen ungdomsskole skal bygges som et funksjonelt skolebygg i vedlikeholdsvennlige materialer. Det skal legges vekt på energieffektive og klimakloke løsninger.

Skoletomten ligger sentralt plassert på Rykkinn, med nærhet til Rykkinnhallen, Rykkinn barneskole, Berger svømmehall, Gommerudbanen, og med friareal som nærmeste nabo. Det legges vekt på gode utearealer rundt skolebygget. Uteområdene skal være varierte og tilrettelegge for både uteundervisning, ulike aktiviteter og rekreasjon for skolen og nærmiljøet.

Presentasjon av planprosessen og mulighet for å gi uttalelse, ved Bærum kommune Regulering (pdf)

Presentasjon av planforslaget ved Arkitektene Astrup og Hellern (pdf)

Planutvalgets vedtak 5.11.2020 

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole, planID 2019014, som vist på plankart, dokument 5102152, og i bestemmelser, dokument 5102151, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende tillegg og endringer:

MUA økes til minst 21 m² og har som mål 25 m² per elev ved å gjøre en eller flere av følgende tiltak:

  1. Redusere fotavtrykket på bygget ved å optimalisere arealbruken uten at den går å bekostning av inne arealet for barna.
  2. Benytte deler av laveste tak til uteoppholdsareal. Hvis det fører til større behov for vannabsorberende flater så må kvadratmeter harde flater på bakken reduseres.
  3. Legge innkjøring/snuplassen foran skolen under bakken med lokk over som fungerer som uteareal for skolebarna.

Det legges til grunn at det skal benyttes solceller på hele høyeste bygning.

Bærum skal være en klimaklok kommune. Det foreslås derfor at det legges inn en bestemmelse i reguleringsplanen om 50 prosent utslippsfri og 50 prosent fossilfri byggeplass.

Det bes legges stor vekt på arbeidet med å i hensynta utfordringene som er knyttet til adkomsten til og fra skoleområdet. Og at man ser på dette i arbeidet med rekkefølgebestemmelser. Det utarbeides en oversikt over en alternativ løsning for parkeringsplasser til 2.gangs behandling.

Ønsker du å se opptaket av planutvalgets behandling av planforslaget?

Prosess

Når og hvordan kan jeg si min mening?

Har du spørsmål til planforslaget?​ Kontakt saksbehandler, forslagsstiller eller plankonsulent.

Kontaktinfo til saksbehandler er Roar Askeland, roar.askeland@baerum.kommune.no tlf. 986 17 231​

Kontaktinfo til forslagsstiller er Jørund Ragnhildstveit (Bærum kommune Eiendom), jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no, tlf. 932 61 296 ​

Kontaktinfo til plankonsulent er Vilde Halvorsen (Arkitektene Astrup og Hellern), vha@aaoh.no, tlf. 984 73 020 ​

​Ønsker du å gi en uttalelse til planforslaget?​

Du kan sende uttalelse via kommunens plan- og byggesaksdialog. ​​Eller send uttalelse på e-post til post@baerum.kommune.no.​

Skriv planens navn Eineåsen ungdomsskole og planID 2019014 i tittelen.​ Frist for å svare på høringen er 11. januar 2021.

Spørreundersøkelse digitale infomøter

Høringsmøtet 14. desember 2020 ble gjennomført digitalt på grunn av smittevern. Kommunen vurderer å tilby møter digitalt også etter pandemien. Derfor vil vi gjerne ha din tilbakemelding på hva du synes om fysiske møter og denne digitale møteformen.

Her finner du undersøkelsen.

Viktige dokumenter og lenker

Til alle dokumenter ved politisk behandling 

Plan og byggesaksdialog

Samlet informasjon til naboer etter merknader ved varsel om planoppstart for Eineåsen skole

Relaterte prosjekter

Bærum kommune Eiendom