Levre skole Levre skole - interiør

Fire-parallell barneskole som også fungerer som et nærmiljøsenter for området rundt.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
2. kvartal 2018
Innflytning
3. kvartal 2020
BTA
ca. 9 500m2
Kostnadsramme
419,3mill.
Kontrahert entreprenør
Veidekke Entreprenør AS
Miljøtiltak
Passivhus - standard & solcelleanlegg

Levre skole hadde tidligere cirka 550 elever. Ny skole var ferdig ved skolestart i 2020, med plass til 784 elever fra 1. til 7. trinn. Skoleanlegget er utformet med en arkitektur som er godt tilpasset omkringliggende landskap og bebyggelse. Bygget er over 3-4 etasjer, som gir god tomteutnyttelse og fine uteoppholdsarealer. Materialbruk og farger er avstemt, og det er lagt vekt på solide løsninger for å ivareta lang levetid.

Utearealer og nærmiljø 

Utearealene er utformet og organisert for å stimulere til aktivitet, rekreasjon og sosialt samvær. Hver aldersgruppe har en sone for lek tilpasset alder, samt lunere og mer solrike oppholdssoner nær bygget. Ballbaner er plassert sydvest på tomten, vekk fra naboer.

Det er lagt til rette for at skolebygget skal bli et godt nærmiljøanlegg. Det er utformet slik at elever, foreldre og frivillige organisasjoner kan benytte bygget utenom skoletid. Forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom og idrettshall er alle plassert i første etasje med enkel adkomst fra vestibylen. Vestibylen er lys og imøtekommende, og er viktig både som knutepunkt for skolens hovedfunksjoner og som et hyggelig møtested mellom ulike aktiviteter på kveldstid.

Klimaklok 

Krav til klima- og miljøtilpasninger er også en viktig del av byggeprosjektet. Skolen har passivhus-standard, samtidig som gode dagslysforhold i undervisnings- og arbeidsrom er ivaretatt. Det er etablert et fasadeintegrert solcelleanlegg på deler av bygget. Det ble brukt fjernvarme for uttørking og oppvarming i byggeperioden.

Bakgrunn 

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise med samspill i forprosjektfase.

Veidekke og deres prosjektgruppe vant konkurransen om prosjektutforming og pris i juni 2017. I entreprenørens prosjektgruppen inngikk blant annet arkitektgruppen Lille Frøen AS, Østengen & Bergo Landskapsarkitekter og Norconsult AS.  Fra august 2017 til desember 2017 ble prosjektet videreutviklet i samspill mellom Bærum kommune og Veidekkes prosjektgruppe. Samarbeidet var godt, og prosjektet dro nytte av den samlete fagkompetansen hos kommunen og Veidekke.  I januar 2018 ble et meget godt gjennomarbeidet forprosjekt lagt frem og godkjent av formannskapet.

Bærum kommune prøver ut en ny modell på Levre skole der totalentreprenøren skal ha ansvar for drift og vedlikehold i reklamasjonstiden. Prosjektavtalen omfatter både bygging og driftsavtale, og gir dermed totalentreprenøren insentiver til å tenke mer langsiktig ved valg av løsninger og materialer. Driftsavtalen gjelder i fem år etter overtakelse og omfatter drift, vedlikehold, renhold, service og energi.

Kart - Levre Skolevei 6

Ferdigstillelse

  1. 4. kvartal 2015 Konsept
  2. 4. kvartal 2016 Planlegging
  3. 1. kvartal 2018 Gjennomføring
  4. 2020 Ferdigstillelse skolestart
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Andre skoleprosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner