Levre skole Levre skole - interiør

Målet med prosjektet er å etablere en fire-parallell barneskole på tomten til Levre skole, og tilrettelegge så den også vil fungere som et nærmiljøsenter for området rundt.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Gjennomføring
Byggestart
2. kvartal 2018
Innflytning
3. kvartal 2020
BTA
ca. 9 500m2
Kostnadsramme
419,3mill.
Kontrahert entreprenør
Veidekke Entreprenør AS
Miljøtiltak
Passivhus - standard & solcelleanlegg

Levre skole har i dag ca. 550 elever, og vil ved skolestart i 2020 ha plass til 784 elever fra 1. til 7. trinn. Skoleanlegget vil utformes med en arkitektur som er godt tilpasset omkringliggende landskap og bebyggelse. Bygget er over 3-4 etasjer, som gir god tomteutnyttelse og fine uteoppholdsarealer. Materialbruk og farger er avstemt, og det er lagt vekt på solide løsninger for å ivareta lang levetid.

Utearealene er utformet og organisert for å stimulere til aktivitet, rekreasjon og sosialt samvær. Hver aldersgruppe får en sone for lek tilpasset alder, samt lunere og mer solrike oppholdssoner nær bygget. Ballbaner er plassert sydvest på tomten vekk fra naboer.

Skolebygget legges til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg, og er utformet slik at elever, foreldre og frivillige organisasjoner kan benytte bygget utenom skoletid. Forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom og idrettshall er alle plassert i første etasje med enkel adkomst fra vestibylen. Vestibylen er lys og imøtekommende, og er viktig både som knutepunkt for skolens hovedfunksjoner og som et hyggelig møtested mellom ulike aktiviteter på kveldstid.

Krav til klima- og miljøtilpasninger er også en viktig del av byggeprosjektet. Skolen får passivhus-standard samtidig som gode dagslysforhold i undervisnings- og arbeidsrom blir ivaretatt.  Det etableres fasadeintegrert solcelleanlegg på deler av bygget, og fjernvarme blir benyttet for uttørking og oppvarming i byggeperioden.  Prosjektet skal teste ut nytt verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, for miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill i forprosjektfasen.

Veidekke og deres prosjektgruppe vant konkurransen om prosjektutforming og pris i juni 2017. I entreprenørens prosjektgruppen inngår blant annet arkitektgruppen Lille frøen AS, Østengen & Bergo Landskapsarkitekter og Norconsult AS.  Fra august til desember 2017 ble prosjektet videreutviklet i samspill mellom Bærum kommune og Veidekkes prosjektgruppe. Samarbeidet har vært godt, og prosjektet har dratt nytte av den samlete fagkompetansen hos kommunen og Veidekke.  I januar 2018 ble et meget godt gjennomarbeidet forprosjekt lagt frem og godkjent av formannskapet.

Bærum kommune prøver ut en ny modell på Levre skole der totalentreprenøren skal ha ansvar for drift og vedlikehold i reklamasjonstiden. Prosjektavtalen omfatter både bygging og driftsavtale, og vil dermed gi totalentreprenøren insentiver til å tenke mer langsiktig ved valg av løsninger og materialer. Driftsavtalen vil gjelde i 5 år etter overtakelse og omfatter drift, vedlikehold, renhold, service og energi.

Kart - Levre Skolevei 6

Ferdigstillelse

  1. 4. kvartal 2015 Konsept
  2. 4. kvartal 2016 Planlegging
  3. 1. kvartal 2018 Gjennomføring
  4. 2020 Ferdigstillelse skolestart
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Andre skoleprosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner