Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren av tjenesten, og at brukerens syn og ønsker skal tillegges stor vekt. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene ved at barn, ungdom og familier har reell innflytelse og involveres i valg og utforming av tjenestetilbudet som gjelder dem.

Kravet om brukermedvirkning og involvering er en grunnleggende rett blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon og en rekke lover. Blant dem er kommuneloven, opplæringsloven, barnehageloven, barnevernloven, bruker- og pasientrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Du kan lese mer om barn og unges rett til å medvirke og bli hørt på Barneombudet sine nettsider.

Eksempler på brukermedvirkning og involvering på tjenestenivå i Bærum kommune

  • Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre til barna og bidrar til at samarbeidet mellom barnehager og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget sammensatt av foreldre og ansatte i barnehagen skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldreutvalg for barnehagene (FUB) har foreldrerepresentanter fra alle barnehagene i kommunen (private og kommunale). Utvalget møter kommunalsjef for barnehagene jevnlig, og politisk utvalgsleder for Barn og unge i spesielle saker.
  • Ved hver grunnskole er det et elevråd, et FAU, et foreldreråd og et skolemiljøutvalg for å sikre medvirkning og evaluering. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I foreldrerådet er alle foreldre som har barn i skolen medlemmer. Foreldrerådet og FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. I skolemiljøutvalget er elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen representert. Elevene skal involveres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen.
  • På tjenestenivå er ogsåbrukerråd  et organ for brukermedvirkning ved flere av virksomhetene/tjenestene i kommunen. Brukerrådet består normalt av brukere/representanter, virksomhetsleder og ansatte i tjenesten.
  • Flere tjenester i kommunen har systematisert samarbeid med konkrete brukerorganisasjoner (for eksempel: barneverntjenestens samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn)