Kvalitetssikring på kommunalt-, tjeneste- og individuelt nivå.

Formål

Formålet med virksomhetsstyringen er å sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål mest mulig effektivt, og innen de tildelte økonomiske rammer og gjeldende lover og regler. Gjennom dette skal det sikres at virksomheten trekker i samme retning.

Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å:

 • fastsette mål og resultatkrav
 • planlegge hvordan disse skal nås
 • løpende rapportering av status
 • analyser av situasjonen
 • utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Virksomhetsstyring i Bærum kommune omfatter den helhetlige styringen av kommunen, fra vedtatte politiske planer, strategier og saker, til iverksetting av disse gjennom kommunedirektørens interne styring/ledelse av virksomheten. I Bærum kommune skal risikostyring og internkontroll være integrert i virksomhetsstyringen.

God virksomhetsstyring er grunnlaget for at innbyggere og andre kan ha tillit til kommunen, og er også grunnlaget for kommunens omdømme.

For å sikre god virksomhetsstyring har Bærum kommune tatt i bruk følgende verktøy:

Kvalitetsportalen:

 • All dokumentasjon relatert til reglementer, prosedyrer, rutiner regler mv., herunder dokumentasjon av risikostyring og internkontroll, organisering, roller og ansvar med tilhørende fullmakter
 • Melde og behandle avvik- og forbedringsforslag
 • Gjennomføre og følge opp risiko- og usikkerhetsvurderinger (i tråd med NS 5814)
 • Årshjul på flere nivåer
 • Sjekklister, skjema, flytkart m.m.

Framsikt - system for digitale plan- og økonomiprosesser

 • Utarbeidelse og publisering av styringsdokumenter, kommuneplan, økonomiplaner, årsrapport
 • Virksomhetsplaner
 • Økonomirapportering
 • Oppfølging av planer og vedtak
 • Sjekklister - faste oppfølgingspunkter

Bridge - system for oppfølging av politiske vedtak

 • Sikre at politiske saker blir fremlagt i tråd med plan, og at vedtak følges opp

Evry kompetanse (LØP)

 • Ledersamtaler med tilhørende utviklingsplan
 • Kompetanseplaner for ledere og medarbeidere
 • Utviklingssamtaler for ansatte

Styringssløyfen

Virksomhetsstyring skjer gjennom årlige gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Styringssløyfen viser de gjentagende aktiviteter som følger av alle prosesser:

 • Planlegge
 • Prioritere
 • Beslutte
 • Uføre
 • Følge opp
 • Rapportere

Læring og evaluering er en viktig del av alle slike prosesser.