Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Stortinget vedtok 11.06.2021 endringer i flere veldferdstjenestelover som blant annet omfatter harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

Bærum kommune vil gjennom økt systematikk i arbeidet med identifisering og oppfølging av utsatte barn, legge til rette for bedre samarbeid mellom velferdstjenestene på kommunalt nivå, tjeneste- og individ nivå.

Et godt tverrfaglig samarbeid skal gi økt kvalitet i tjenestene og innsatsen som settes inn rundt barn og unge, ved at ulike fagmiljøer arbeider sammen for å se tilbudene til barn og unge i sammenheng.

  • Kommuneledelsen har en sentral rolle i arbeidet med å skape en kultur for samarbeid og felles engasjement for barns utvikling i hele kommunen som organisasjon.
  • I et tjenesteperspektiv er det viktig at de ansatte har tillitt til og er bevisst på både egen og samarbeidspartnernes kompetanse, rolle og mandat.
  • Den som har direkte kontakt med brukeren i det daglige, har et særlig ansvar for å observere og melde fra når noe ikke stemmer. Dette kan for eksempel være at tiltak som er satt i verk, ikke fungerer som forventet. De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen. Barnas behov må være utgangspunktet for samarbeidet.
  • Når barn har behov for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, skal barna og deres foreldre slippe å ta ansvar for å koordinere samarbeidet.

Oversikt over gjeldende lovverk for tjenestetilbudet rettet mot barn og unge i kommunen

En rekke lover, forskrifter, rundskriv og veiledere fra staten legger føringer for arbeidet med identifisering og oppfølging av sårbare barn og unge i Bærum kommune. Nedenfor finner du oversikt og lenke til aktuelle lovverk.

Aktuelle forskrifter

Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet – stat eller kommune. På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgerne og myndighetene.

Forskrift om kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

Retningslinjer

Retningslinjer er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte og være basert på beste tilgjengelige kunnskap.

Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Veiledere, handlingsplaner og strategier