Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren av tjenesten, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet.

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som gir brukere rett til å medvirke og tjenestene plikt til å involvere brukerne. Kravet om brukermedvirkning er nedfelt i en rekke lover, blant annet kommuneloven, opplæringsloven, barnehageloven, barnevernloven, bruker- og pasientrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Du kan lese mer om barn og unges rett til å medvirke her.

I Bærum kommune tar vi innbyggernes synspunkter på alvor. Kompetansen den enkelte bruker sitter på er verdifull for oss, og brukermedvirkning skal bidra til økt treffsikkerhet og bedre kvalitet, både for de individuelle tjenestetilbudene, og i samfunns- og tjenesteutviklingen generelt. Medvirkning gir i tillegg viktig styringsinformasjon til kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå

På individnivå skjer brukermedvirkning i den direkte dialogen mellom tjenesteutøvere og tjenestemottaker. Barn, unge og foreldre som benytter seg av et tjenestetilbud skal både få mulighet til å medvirke i valg og utforming av de tilbud som er tilgjengelige, og i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene som iverksettes. Den enkelte tjeneste er ansvarlig for å sikre at dette skjer.

I Bærum kommune skal samhandlingsveilederen Handlingsveileder (hyperlenke til HV) og de digitale planene Stafettlogg (hyperlenke til stafettlogg her) og individuell plan (hyperlenke til IP) bidra til å sikre at den enkelte bruker får anledning til å medvirke i utforming og evaluering av tjenestetilbudene vedkommende mottar.  Stafettholder (hyperlenke) eller koordinator (hyperlenke) (dersom dette er aktuelt) skal også påse at brukeren får anledning til å medvirke i egen sak.

På tjenestenivå er brukerråd (lenke til info om brukerråd: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/brukerradsarbeid/) et organ for brukermedvirkning ved flere av virksomhetene/tjenestene i kommunen. Brukerrådet består normalt av brukere/representanter, virksomhetsleder og ansatte i tjenesten.

Skolen har også en rekke råd og utvalg for å sikre medvirkning (hyperlenke til https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/medvirkning---elever-og-foreldre/)

  • Ved hver grunnskole er det et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget er elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen representert.
  • Hver grunnskole har et elevråd som representerer de ulike trinnene. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene og skolen, og jobbe for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
  • Foreldrearbeidsutvalget (FAU) representerer alle foreldre som har barn på en skole. FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser og arbeide for et godt skolemiljø, et godt samarbeid mellom skole og hjem og trivsel og positiv utvikling hos elevene.

Les mer om medvirkning i skolen her: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/medvirkning---elever-og-foreldre/