Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren av tjenesten, og at brukerens syn og ønsker skal tillegges stor vekt. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene ved at barn, ungdom og familier har reell innflytelse og involveres i valg og utforming av tjenestetilbudet som gjelder dem.

Kravet om brukermedvirkning og involvering er en grunnleggende rett blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon og en rekke lover. Blant dem er kommuneloven, opplæringsloven, barnehageloven, barnevernloven, bruker- og pasientrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Du kan lese mer om barn og unges rett til å medvirke og bli hørt på Barneombudet sine nettsider.

Eksempler på brukermedvirkning og involvering på individnivå i Bærum kommune:

  • Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare det å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal videre legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene, og ivareta foreldrenes rett til medvirkning. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

  • Alle elever og foreldre skal få medvirke og være aktive deltakere i utforming og evaluering av opplæringen som gis på skolen. Elever har en rett til å delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag. Foreldremedvirkning i skolen bygger blant annet på at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

  • Barn, ungdom og foreldre involveres aktivt gjennom dialog, samtalerekker og løpende tilpasning av den oppfølging som gis fra kommunens tjenester (for eksempel hos helsesykepleier på skolen, i psykisk helseteam, i PP-tjenesten og flere forebyggende tjenester i kommunen)
  • Flere hjelpetjenester har spesifikke lovkrav knyttet til involvering av både barn og deres familier i utforming av tiltak som gjelder dem. Slike krav gjelder gjerne også hvordan slik involvering og medvirkning skal gjennomføres i praksis. Eksempler er i møtet med PP-tjenesten, barneverntjenesten og tildelings- og avlastningstjenester til barn og familier. Flere av hjelpetjenestene til barn og familier har også lovfestede dokumentasjonsplikter når det gjelder hvordan medvirkning og involvering gjennomføres, og hvilken vekt barn og familiers syn og ønsker er tillagt i valget av de tiltakene og tjenestene som gis.
  • I Bærum kommune skal samhandlingsveilederen Handlingsveileder og de digitale planene Stafettlogg og individuell plan i BTI bidra til å sikre at den enkelte bruker får anledning til å medvirke i utforming og evaluering av tjenestetilbudene vedkommende mottar, der samhandlingsmodellen BTI kommer til anvendelse. Stafettholder eller koordinator (dersom dette er aktuelt) skal også påse at brukeren får anledning til å medvirke i egen sak.