Kort fortalt

 • Bærum kommune har ansvar for brøyting og strøing på kommunale veier.
 • Henvendelser om kommunale veier sender du til e-post veiogtrafikk@baerum.kommune.no
 • Statens vegvesen har ansvar for fylkesveier, riks- og stamveier. 
 • Henvendelser om fylkesveier og riksveier retter du til Vegmeldingssentralen på telefon 175.
 • Enkelte veier, skoleplasser, parkeringsplasser som ligger i rundt skoler, barnehager og andre offentlige bygg driftes av Bærum kommune eiendom. Da kan du sende beskjed til Eiendom kundeservice på e-post eiendom.kundesenter@baerum.kommune.no

Hvem har ansvaret for hvilken vei?

Hvis du vil finne ut hvem som har ansvaret for vedlikeholdet av en vei, kan du gå inn på vår kartttjeneste. Her kan du søke opp veien og sjekke.

 • Er den markert med blått er den kommunal, og kommunen har ansvar for vedlikeholdet.
 • Er den markert med rødt og fylkesvei eller europavei, er det Statens vegvesen som har ansvar for vedlikeholdet.
 • Er den markert med rødt og privatvei er de de som bor i veien som har ansvar for vedlikeholdet.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Ved snøvær skal de som ferdes på veiene tilbys et veinett som så langt som mulig oppfyller krav til framkommelighet under de til enhver tid gjeldende forhold. Veier, fortau og gang- og sykkelveier skal være uavhengig av hvem som ferdes der.

Vi starter brøyting når snødybden tilsier det. Snødybden måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner:

 • Samleveier: 3 cm (Kommunale hovedveier, hovedsakelig bussruter)
 • Adkomstveier: 4 cm ved våt snø og 7 cm tørr snø (boligveier og småveier)
 • Gang og sykkelveier: 3cm (gang- og sykkelvei, langs fylkesveier og enkelte sykkelruter).
 • Øvrige gang- og sykkelveier som adkomstveier.

Hvor lang tid tar det?

 • Ved snøvær skal kommunale hovedveier og fortau være gjennombrøytet senest 6 timer etter utkalling.
 • Brøyting til full veibredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
 • Adkomstveger skal være gjennombrøytet senest 7 timer etter utkalling.

Hvilken standard skal vi levere?

 • Brøyting av fortau og gang- og sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Brøyting av disse må koordineres med brøyting av kjørebanen.
 • Gågater, trapper og torg i tettstrøk brøytes med samme standard som samleveier.
 • Trapper og stier utenfor tettstrøk har samme standard som adkomstveier.

Hva kan du bidra med?

 • Naboloven gjelder - ikke legg din snø ut i kjørebanen eller på fortau. Alle husstander må sørge for snølagring på egen grunn. Regulert veiareal skal ikke brukes til dette. Veigrunn er som en hovedregel 1,5 meter fra asfaltkant.
 • Når man bor langs en kommunal vei må det påregnes å måtte rydde egen innkjørsel for snø etter brøytebilen.
 • Parkerer du langs kommunal vei, er det lurt å parkere med førerdøren ut i veibanen slik at du kommer nærmest mulig brøytekanten. Grav gjerne en lomme inn i brøytekanten for å komme lengst mulig ut av veibanen.
 • Etter snøfall, parker forskjellige steder i veien. Da får brøytemannskapene ryddet opp den store haugen med snø som lå rundt bilen din.
 • For å sikre fremkommelighet og ivareta trafikksikkerhet er det lov for kommunen å frese snø inn på privat eiendom. Dette skal utføres så skånsomt som mulig.
 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og snørydding.

For henvendelser om vinterdrift, ta kontakt på e-post veiogtrafikk@baerum.kommune.no.

For henvendelser utenom kontortid - ring tlf 901 93 541 og legg igjen beskjed.

For henvendelser om vei som ikke dreier seg om vinterdrift - bruk appen Meld en feil, eller feilmeldingstjenesten.