Kort fortalt

 • Bærum kommune har ansvar for brøyting og strøing på kommunale veier.
 • Henvendelser om kommunale veier sender du til e-post post@baerum.kommune.no.
 • Statens vegvesen har ansvar for fylkesveier, riks- og stamveier. 
 • Henvendelser om fylkesveier og riksveier retter du til Vegmeldingssentralen på telefon 175.
 • Enkelte veier, skoleplasser, parkeringsplasser som ligger i rundt skoler, barnehager og andre offentlige bygg driftes av Bærum kommune eiendom. Da kan du sende beskjed til Eiendom kundeservice på e-post eiendom.kundesenter@baerum.kommune.no

Hvem har ansvaret for hvilken vei?

Hvis du vil finne ut hvem som har ansvaret for vedlikeholdet av en vei, kan du gå inn på vår karttjeneste. Her kan du søke opp veien og sjekke.

 • Er den markert med blått er den kommunal, og kommunen har ansvar for vedlikeholdet.
 • Er den markert med rødt og fylkesvei eller europavei, er det Statens vegvesen som har ansvar for vedlikeholdet.
 • Er den markert med rødt og privatvei er de de som bor i veien som har ansvar for vedlikeholdet.

Hvordan prioriterer vi brøyting og strøing av kommunale veier?

Ved snøvær skal de som ferdes på veiene tilbys et veinett som så langt som mulig oppfyller krav til framkommelighet under de til enhver tid gjeldende forhold. Veier, fortau og gang- og sykkelveier skal være uavhengig av hvem som ferdes der.

Veinettet skal ikke være så glatte at det oppstår fare når trafikantene utøver alminnelig forsiktighet for årstiden. Vi starter strøing når forholdene tilsier det: 

 • Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc., skal veiene helstrøs. 
 • Fortau og gangbaner skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
 • Når friksjonskravene tilsier det, skal strøingen settes i gang straks. Trappeanlegg og tilstøtende stier skal ha samme strøstandard som adkomstveier. 

Vi starter brøyting når snødybden tilsier det. Snødybden måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner:

 • Samleveier: 3 cm (Kommunale hovedveier, hovedsakelig bussruter)
 • Adkomstveier: 4 cm ved våt snø og 7 cm tørr snø (boligveier og småveier)
 • Gang- og sykkelveier: 3 cm (gang- og sykkelvei, langs fylkesveier og enkelte sykkelruter).
 • Øvrige gang- og sykkelveier brøytes etter samme standard som adkomstveier (4 cm ved våt snø og 7 cm ved tørr snø). 

Hvor lang tid tar det?

 • Ved snøvær skal kommunale hovedveier og fortau være gjennombrøytet senest 6 timer etter utkalling.
 • Brøyting til full veibredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
 • Adkomstveger skal være gjennombrøytet senest 7 timer etter utkalling.

Hvilken standard skal vi levere?

 • Brøyting av fortau og gang- og sykkelveier skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Brøyting av disse må koordineres med brøyting av kjørebanen. Her kan du lese mer om vinterdrift av sykkelveier.
 • Gågater, trapper og torg i tettstrøk brøytes med samme standard som samleveier.
 • Trapper og stier utenfor tettstrøk har samme standard som adkomstveier.

Hva kan du bidra med?

 • Naboloven gjelder - ikke legg din snø ut i kjørebanen eller på fortau. Alle husstander må sørge for snølagring på egen grunn. Regulert veiareal skal ikke brukes til dette. Veigrunn er som en hovedregel 1,5 meter fra asfaltkant.
 • For å sikre fremkommelighet og ivareta trafikksikkerhet er det lov for kommunen å frese snø inn på privat eiendom. Dette skal utføres så skånsomt som mulig. Kommunen rydder ikke innkjørsler etter brøyting.
 • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og snørydding.

Parkering

 • Parkerer du langs kommunal vei, er det lurt å parkere med førerdøren ut i veibanen slik at du kommer nærmest mulig brøytekanten. Grav gjerne en lomme inn i brøytekanten for å komme lengst mulig ut av veibanen.
 • Etter snøfall, parker forskjellige steder i veien. Da får brøytemannskapene ryddet opp den store haugen med snø som lå rundt bilen din.

For henvendelser om vinterdrift, ta kontakt på e-post post@baerum.kommune.no.

For henvendelser utenom kontortid - ring tlf 901 93 541 og legg igjen beskjed.

For henvendelser om vei som ikke dreier seg om vinterdrift - bruk appen Meld en feil, eller feilmeldingstjenesten.

Vinterdrift av veier
Vinterdrift av veier