Snarvei til en god dag - illustrasjon

For å bidra til mer bærekraftig mobilitet har kommunen iverksatt et prosjekt som skal bidra til mer gange. Prosjektet er knyttet til arbeidet for å få mer grønn mobilitet i kommunen.

Når vi ønsker mer gange, sykkel og kollektiv er det fordi vi har behov for å for å snu transporthierarkiet.

Vi ønsker dine innspill

Dersom du bor i, eller kjenner til ett eller flere av de tre områdene Eiksmarka, Rykkinn og Bekkestua, vil vi gjerne ha dine innspill. Både snarveier du bruker, og/eller forslag til nye steder der du skulle ønske deg at det var en snarvei er relevante for prosjektet. Enten du går, sykler eller reiser kollektivt, er dine innspill og erfaringer verdifulle. Vi håper at du har mulighet til å delta!

Du kan gjerne reflektere over følgende spørsmål:

 1. Hvilke snarveier bruker du i din hverdag (jobbreise, turer, fritid osv.)?
 2. Finnes det snarveier i ditt nabolag/nærområde som du ikke bruker?
 3. Er det muligheter for at økt bruk av snarveier ville gjort det bedre eller lettere for deg å velge å gå eller å sykle fremfor å ta bilen?
 4. Hva tror du skal til for at du selv skal ta mer i bruk snarveier i din hverdag?
 5. Hva tror du er muligheter og utfordringer for økt bruk av snarveier i de tre områdene Eiksmarka, Rykkinn og Bekkestua?

For å gi dine innspill, vennligst trykk her.

Undersøkelsen tar kort tid å gjennomføre. Merk at du må sende inn en egen besvarelse for hver snarvei du bruker eller ønsker deg.

Du kan også sende innspill via e-post: post@baerum.kommune.no, med «Snarvei til en god dag» i emnefeltet.

Personopplysninger

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke deg så lenge studien pågår. Alt av personopplysninger behandles konfidensielt. All gjengivelse av data i rapportering presenteres på aggregert nivå og anonymiseres, og persondata slettes når prosjektet er avsluttet.

Formål med prosjektet

I Bærumssamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og muligheter. Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende. Formålet med prosjektet å bidra til økt grønn mobilitet i Bærum gjennom å utforske barrierer og muligheter for økt bruk av snarveier. Oppdraget er avgrenset til skolekretsene Eiksmarka og Rykkinn, samt område 1 km avstand fra knutepunktet Bekkestua.

Fremgangsmåte

Det skal utvikles en fremgangsmåte for å svare ut de seks punktene under. Fremgangsmåte og metode skal senere kunne skaleres til nye/andre områder i kommunen.

 1. Systematisk kartlegging av snarveier
 2. Kartlegge bruk og funksjon for snarveier
 3. Kartlegge behov for utbedring og drift og eventuelt anbefale tiltak
 4. Vurdere behov for og eventuelt anbefale nye snarveiforbindelser
 5. Tilrettelegge for tilgjengelig informasjon om snarveier
 6. Utvikle og teste tiltak for å fremme økt bruk av snarveier

Prosjektet er finansiert av Byvekstmidler og skal gjennomføres i 2023. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Halogen og Rambøl Business Consulting.

Kart over de tre områdene

 • Eiksmarka skolekrets
 • Rykkinn skolekrets
 • Bekkestua (1 km avstand fra knutepunkt)
Eiksmarka skolekrets
Eiksmarka skolekrets
Rykkinn skolekrets
Rykkinn skolekrets
Bekkestua senter (1 km avstand fra knutepunkt)
Bekkestua senter (1 km avstand fra knutepunkt)

Se flere prosjekter for Vei og trafikk

Kontaktpersoner