Snarvei til en god dag - bilde av en vei med blomster

For å bidra til mer bærekraftig mobilitet har kommunen iverksatt et prosjekt som skal bidra til mer gange. Prosjektet er knyttet til arbeidet for å få mer grønn mobilitet i kommunen.

Når vi ønsker mer gange, sykkel og kollektiv er det fordi vi har behov for å for å snu transporthierarkiet.

Formål med prosjektet

I Bærumssamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og muligheter. Bærumssamfunnet er attraktivt og inkluderende. Formålet med prosjektet å bidra til økt grønn mobilitet i Bærum gjennom å utforske barrierer og muligheter for økt bruk av snarveier.  Oppdraget er avgrenset til skolekretsene Eiksmarka og Rykkinn, samt område 1 km avstand fra knutepunktet Bekkestua.

Fremgangsmåte

Det skal utvikles en fremgangsmåte for å svare ut de seks punktene under. Fremgangsmåte og metode skal senere kunne skaleres til nye/andre områder i kommunen.

 1. Systematisk kartlegging av snarveier
 2. Kartlegge bruk og funksjon for snarveier
 3. Kartlegge behov for utbedring og drift og eventuelt anbefale tiltak
 4. Vurdere behov for og eventuelt anbefale nye snarveiforbindelser
 5. Tilrettelegge for tilgjengelig informasjon om snarveier
 6. Utvikle og teste tiltak for å fremme økt bruk av snarveier

Prosjektet er finansiert av Byvekstmidler og skal gjennomføres i 2023. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Halogen og Rambøl Business Consulting.

Du kan gjerne reflektere over følgende spørsmål:

 1. Hvilke snarveier bruker du i din hverdag (jobbreise, turer, fritid osv.)?
 2. Finnes det snarveier i ditt nabolag/nærområde som du ikke bruker?
 3. Er det muligheter for at økt bruk av snarveier ville gjort det bedre eller lettere for deg å velge å gå eller å sykle fremfor å ta bilen?
 4. Hva tror du skal til for at du selv skal ta mer i bruk snarveier i din hverdag?
 5. Hva tror du er muligheter og utfordringer for økt bruk av snarveier i de tre områdene Eiksmarka, Rykkinn og Bekkestua?

Innspill kan sendes til kommunen via e-post: post@baerum.kommune.no, med «Snarvei til en god dag» i emnefeltet.

Kart over de tre områdene

 • Eiksmarka skolekrets
 • Rykkinn skolekrets
 • Bekkestua (1 km avstand fra knutepunkt)
Eiksmarka skolekrets
Eiksmarka skolekrets
Rykkinn skolekrets
Rykkinn skolekrets
Bekkestua senter (1 km avstand fra knutepunkt)
Bekkestua senter (1 km avstand fra knutepunkt)

Se flere prosjekter for Vei og trafikk

Kontaktpersoner