Hjertesone

Prosjekt Hjertesone - tryggere og aktiv skolevei, skal sikre støtte og veiledning til kommunens barneskoler og foresatte som ønsker å etablere en Hjertesone i tilknytning til sin skole

Hva er Hjertesone?

Hjertesone er et konsept utviklet av Trygg Trafikk som skal bidra til at flere barn går eller sykler til og fra skolen. Gjennom etablering av trygge stopp- og hentesoner, redusert biltrafikk og godt trafikksikkerhetsarbeid, skal skoleveien gjøres tryggere for barna.
Hjertesonen er et geografisk område rundt den enkelte skole, som etableres av skolen med tilhørende ledelse, FAU/foresatte med støtte fra Hjertesoneprosjektet. Sonen utarbeides med utgangspunkt i skolens trafikkbilde, trafikksikkerhet- og mobilitetskultur, samt gjennom etablering av fysiske- og atferdsmessige tiltak. Prosjektet er forankret i kommunens Klimastrategi 2030 og er organisert i avdeling Vei og trafikk med hensikt å sikre koordinering inn mot kommunens øvrige trafikksikkerhetsarbeid. Det har en varighet på tre år, fra 2023 til 2025.

Hva innebærer en Hjertesone?

Hjertesonearbeidet innebærer i utstrakt grad holdningsskapende arbeid og opplæringstiltak som eksempelvis etablering av foreldredrevne gå- og sykkelgrupper, reflekskampanjer og trafikk- og sykkelopplæring.

Opparbeidelse av en Hjertesone kan i enkelte tilfeller kreve etablering av fysiske tiltak med utgangspunkt i trafikksituasjon ved skolen. Dette kan eksempelvis være etablering av fartsregulerende tiltak og skilting. Viktige suksesskriterier er elev- og foresatte involvering, forankring og engasjement fra skoleledelsen, og samarbeid med aktuelle kommunale tjenester.

Hvordan starte Hjertesone?

Når din skole tas opp i Hjertesoneprosjektet vil kommunen bidra med støtte og veiledning i oppstart- og etableringsfasen. Hvilken støtte kommunen kan bidra med, vil avhenge av den enkeltes skolens utgangspunkt og trafikksituasjon. Målet er at skolen skal bli en godkjent Hjertesoneskole med sertifisering, og etter godkjenning er det skolen selv, i samarbeid med et engasjert FAU, som er ansvarlig for å opprettholde og videreføre Hjertesonearbeidet.

Bærum Kommune har et begrenset antall skoler som prioriteres i Hjertesoneprosjektet hvert halvår. Dette for å kunne følge opp skolene på en best mulig måte. Målet er at alle barneskolene i kommunen skal være Hjertesoneskoler innen utgangen av 2025.

 

Skolevei - trygg skolevei

Hvorfor Hjertesone?

Hjertesoneprosjektets målsetting er at alle elever som har forutsetning for det, går eller sykler til skolen. Å gå eller sykle til skolen gir mange positive ringvirkninger.

 • Frisk luft og en god start på dagen. En fysisk aktiv skolevei kan gjøre elevene mer opplagte og konsentrerte når skoledagen begynner, som vil ha positiv innvirkning på læringsmiljøet.
 • Fysisk aktivitet er viktig for en kropp i utvikling. Økt fysisk daglig aktivitet fører til en bedre helse.
 • Å ferdes i trafikken fra ung alder gir barna økt trafikkforståelse og god erfaring i trafikken.
 • Barna sosialiseres, får nye impulser og mer tid til undring.
 • En reduksjon i biltrafikken som vil gjøre at skoleveien oppleves enda tryggere, både for elever og foresatte.

Her kan du se viktigheten av å la barna gå til skolen. Filmene er laget av Haugesund kommune i forbindelse med prosjektet Trygg Skolevei.

Verktøykasse

Trygg Trafikk har utarbeidet en verktøykasse som kan brukes av skoleledelsen, FAU og elevene. Her finner man gode tips, råd og hjelpemidler for å komme i gang med trafikksikkerhetsarbeidet på din skole. Dette kan fungere som gode forberedelser frem til Hjertesoneprosjektet begynner, og arbeidet kan gjerne settes i gang før prosjektstart med å innføre holdningsskapende tiltak som for eksempel gågrupper. Les mer her om hva gågrupper innebærer og anbefalinger rundt etablering av disse.

Hjertesoner i Bærum Kommune

Målet er at alle barneskolene i kommunen skal bli Hjertesoneskoler innen utgangen av 2025. For å nå dette målet skal kommunen jobbe tett sammen med skolene og FAU. Det er valgt syv barneskoler som er i gang med Hjertesoneprosjektet i 2023, og kommunens resterende barneskoler vil prioriteres utover i prosjektperioden.
Følgende skoler har igangsatt hjertesonearbeidet i 2023:

 • Blommenholm
 • Eikeli
 • Eiksmarka
 • Høvik
 • Rykkinn
 • Skui
 • Treklang/Oksenøya

Relevante artikler

Gågruppe: Sånn gjør vi det!

Se også nyhetssak i Budstikka