Hjertesone

Prosjekt Hjertesone - tryggere og aktiv skolevei, skal sikre støtte og veiledning til kommunens barneskoler og foresatte som ønsker å etablere en Hjertesone i tilknytning til sin skole.

Hva er Hjertesone?

Hjertesone er et konsept utviklet av Trygg Trafikk som skal bidra til at flere barn går eller sykler til og fra skolen. Gjennom etablering av trygge stopp- og hentesoner, redusert biltrafikk og godt trafikksikkerhetsarbeid, skal skoleveien gjøres tryggere for barna. Hjertesonen er et geografisk område rundt den enkelte skole, som etableres av skolen med tilhørende ledelse, FAU/foresatte med støtte fra Hjertesoneprosjektet. Sonen utarbeides med utgangspunkt i skolens trafikkbilde, trafikksikkerhet- og mobilitetskultur, samt gjennom etablering av fysiske- og atferdsmessige tiltak. Prosjektet er forankret i kommunens Klimastrategi 2030 og er organisert i avdeling Vei og trafikk med hensikt å sikre koordinering inn mot kommunens øvrige trafikksikkerhetsarbeid. Det har en varighet på tre år, fra 2023 til 2025.

Hva innebærer en Hjertesone?

Hjertesonearbeidet innebærer i utstrakt grad holdningsskapende arbeid og opplæringstiltak som eksempelvis etablering av foreldredrevne gå- og sykkelgrupper, reflekskampanjer og trafikk- og sykkelopplæring.

Opparbeidelse av en Hjertesone kan i enkelte tilfeller kreve etablering av fysiske tiltak med utgangspunkt i trafikksituasjon ved skolen. Dette kan eksempelvis være etablering av fartsregulerende tiltak og skilting. Viktige suksesskriterier er elev- og foresatte involvering, forankring og engasjement fra skoleledelsen, og samarbeid med aktuelle kommunale tjenester.

Hvordan starte Hjertesone?

Når din skole tas opp i Hjertesoneprosjektet vil kommunen bidra med støtte og veiledning i oppstart- og etableringsfasen. Hvilken støtte kommunen kan bidra med, vil avhenge av den enkeltes skolens utgangspunkt og trafikksituasjon. Målet er at skolen skal bli en godkjent Hjertesoneskole med sertifisering, og etter godkjenning er det skolen selv, i samarbeid med et engasjert FAU, som er ansvarlig for å opprettholde og videreføre Hjertesonearbeidet.

Bærum Kommune har et begrenset antall skoler som prioriteres i Hjertesoneprosjektet hvert halvår. Dette for å kunne følge opp skolene på en best mulig måte. Målet er at alle barneskolene i kommunen skal være Hjertesoneskoler innen utgangen av 2025.

 

Skolevei - trygg skolevei

Hvorfor Hjertesone?

Hjertesoneprosjektets målsetting er at alle elever som har forutsetning for det, går eller sykler til skolen. Å gå eller sykle til skolen gir mange positive ringvirkninger.

 • Frisk luft og en god start på dagen. En fysisk aktiv skolevei kan gjøre elevene mer opplagte og konsentrerte når skoledagen begynner, som vil ha positiv innvirkning på læringsmiljøet.
 • Fysisk aktivitet er viktig for en kropp i utvikling. Økt fysisk daglig aktivitet fører til en bedre helse.
 • Å ferdes i trafikken fra ung alder gir barna økt trafikkforståelse og god erfaring i trafikken.
 • Barna sosialiseres, får nye impulser og mer tid til undring.
 • En reduksjon i biltrafikken som vil gjøre at skoleveien oppleves enda tryggere, både for elever og foresatte.

Her kan du se viktigheten av å la barna gå til skolen. Filmene er laget av Haugesund kommune i forbindelse med prosjektet Trygg Skolevei.

Verktøykasse

Trygg Trafikk har utarbeidet en verktøykasse som kan brukes av skoleledelsen, FAU og elevene. Her finner man gode tips, råd og hjelpemidler for å komme i gang med trafikksikkerhetsarbeidet på din skole. Dette kan fungere som gode forberedelser frem til Hjertesoneprosjektet begynner, og arbeidet kan gjerne settes i gang før prosjektstart med å innføre holdningsskapende tiltak som for eksempel gågrupper. Les mer her om hva gågrupper innebærer og anbefalinger rundt etablering av disse.

Hjertesoner i Bærum Kommune

Målet er at alle barneskolene i kommunen skal bli Hjertesoneskoler innen utgangen av 2025. For å nå dette målet skal kommunen jobbe tett sammen med skolene og FAU. I 2023 ble syv barneskoler valgt til å sette i gang med Hjertesoneprosjektet. Ytterligere seks skoler ble tatt opp våren 2024. Kommunens resterende barneskoler vil prioriteres utover i prosjektperioden.

Følgende skoler har igangsatt hjertesonearbeidet i 2023:

 • Blommenholm
 • Eikeli
 • Eiksmarka
 • Høvik
 • Rykkinn
 • Skui
 • Oksenøya

Skoler igangsatt våren 2024:

 • Bryn og Hammerbakken
 • Evje
 • Jar
 • Levre
 • Lommedalen
 • Snarøya

Sertifisering (Til skoleadministrasjonen)
Anser du din skole klar til å sertifiseres som en Hjertesoneskole?

Vennligst fyll ut og send inn følgende skjema (lenke er ikke tilgjengelig)

 

Relevante artikler

Gågruppe: Sånn gjør vi det!

Se også nyhetssak i Budstikka

Spørsmål og svar

Engasjement fra foresatte med FAU i førersetet er helt nødvendig for å lykkes. Det finnes ingen fasit for arbeidet med Hjertesonen.

Noen gode forslag er likevel:

 • Opprette en trafikkgruppe i FAU som engasjerer seg
 • Delta aktivt i prosessen med å bestemme hvor Hjertesonen og hvor droppsonen(e) for elever som må kjøres bør være
 • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen?
 • Etablere følgegrupper fra 1. klasse
 • Vis barna hvor det er best å gå/sykle, bidra til en trygg og sikker skolevei for alle. Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste.
 • Del erfaringer og gode ideer med andre foresatte og skoler
 • Gå eller sykle til skolen, sammen med foresatte de første skoleårene, etter hvert i grupper med andre eller alene
 • Påvirke foresatte til å la bilen stå
 • Bidra i kartlegging av Hjertesonen. Er det steder som ikke oppleves som trygge?
 • Komme med forslag til tiltak og kampanjer
 • Ta opp temaet trafikksikkerhet og hjertesone i elevrådet
 • Skape engasjement blant foresatte, elever og ansatte
 • Ta opp temaet med FAU og på foreldremøter
 • Arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring
 • Bidra til kartlegging av trafikksituasjonen rundt skolen
 • Engasjer elevene, bruk deres erfaringer og opplevelser
 • Bidra til at elevene blir kjent med skolens nærområde og til etablering av en god turkultur
 • Foreta risikovurderinger og nullpunktmålinger
 • Lage helhetlige planer med vurdering av for eksempel lavere fartsgrenser og etablering av fartshumper
 • Stimulere til å innføre Hjertesoner og bidra til at flere går eller sykler til skolen
 • Holdningsskapende arbeid, kommunikasjon og kampanjer

Et sted hvor barn som må kjøres til skolen kan slippes av. Ideelt sett lokalisert et lite stykke unna for å ivareta Hjertesonen og slik at de som kjøres kommer trygt frem til skolen. F. eks. parkeringsplass utenfor en nærliggende dagligvarebutikk. 

For å bli en Hjertesoneskole i Bærum må den enkelte skolen oppfylle disse fire kriteriene:  

 • Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket​
 • Turkultur i nærmiljøet skal være etablert med sikte på å bli godt kjent i området rundt/ved skolen ​
 • Etablert systematisk samarbeid mellom skoleledelse og FAU for å etablere ønsket adferd 
 • ​Trafikksituasjonen ved hver skole er kartlagt. Behov for fysiske tiltak for å sikre hjertesonen, som droppsone og endring av fartsgrense etc., er identifisert og satt i bestilling

Når dette er oppfylt tildeles et offisielt hjertesoneskole-skilt som bevis på sertifiseringen og en påminnelse om at dette er et kontinuerlig arbeid.