Bærum kommune skal bygge ny vannledning på strekningen Rykkinn til Skui.

Nøkkelinformasjon

Type prosjekt
vannledning
Anleggsmetode
grøft
Prosjektfase
planlegging - anbud
Anleggsstart
april 2020
Ferdigstillelse
mars 2021
Entreprenør
ikke klart

Prosjektet består i å etablere en ny vannledning fra eksisterende ledningsnett på Rykkinn, via Brekkeski, Busoppveien og Isiveien til Ringeriksveien på Skui. Fra Skui vil vannledningen videreføres til Sollihøgda. Abonnenter som i dag får vann fra Sollihøgda vannverk, vil bli tilkoblet denne ledningen.

oversiktskart Skui vannforsyning
Oversiktskart viser trasè for ny vannledning fra Rykkinn til Skui (merket med grønt).

Utbyggingen har fire hovedmål: 

  • sikre en robust vannforsyning til Skuiområdet nordvest for Nybrua 
  • sikre nok brannvann til Isi gjenvinningsstasjon 
  • sikre nok vann til tunnelvask, brannvann og tunneldriving for ny E16
  • sikre fremtidig mulighet for bedre vannforsyning på Sollihøgda

VA-ledningene vil legges delvis langs eksisterende vei,
gjennom jordbruksarealer. Trasèen som er valgt tar hensyn til naturmangfold, og berørte området vil tilbakeføres. 

Alle masser skal mellomlagres langs grøften og benyttes til igjenfylling. Dette bidrar blant annet til at berørte områder gror naturlig tilbake, og hindrer spredning av fremmede arter.

Berørte områder 

Hovedtraséen for anlegget følger Rykkinnveien ned til Brekkeski. Så følger den Brekkeski til landbruksarealet ved Brekkeski 17. Deretter følger traséen i all hovedsak landbruksareal til den kommer ned til Isiveien. Så Isiveien til Bjørumdalen 2, hvor den krysser Isielva og ender i Ringeriksveien. For krysningen av Isielva vil vannledningen gå over elva i rørbro (som i dag). 

Når anleggsarbeidene er i gang, kan du følge status her.

Støy 

Anleggsarbeidet vil bli utført på hverdager kl. 7-19.

Tidslinje

  1. Q1 2020 Planlegging
  2. mars 2020 Planlagt oppstart
  3. mars 2021 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner