Bærum kommune er i gang med etablering og fornying av kommunalt ledningsnett fra Bjørum sag til Sollihøgda.

Nøkkeldata

Type prosjekt
VA-anlegg
Anleggsmetode
Grøft
Prosjektfase
Utførelse
Anleggsstart
Oktober 2019
Ferdigstillelse
2020/2021
Kostnadsramme
Ikke klart
Entreprenør
Første delprosjekt - Isachsen Anlegg AS
Kontakt
va-sollihogda@baerum.kommune.no

Utbyggingen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bærum kommune og Hole kommune. Ved Bjørum sag kobles dette prosjektet sammen med to andre delprosjekter - ny vannledning fra Rykkinn, og etablering og fornying av kommunalt ledningsnett fra Tangen til Bjørum sag. Prosjektene er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å oppgradere vann- og avløpssystemet og tilpasse systemet til fremtidig bruk.

Hovedmål for utbyggingen er å: 

  • sikre god håndtering av spillvann og overvann via nytt avløpssystem for å unngå forurensning av vassdrag 
  • sikre nok vann til tunnelvask, brannvann og tunneldriving for ny E16
  • sikre fremtidig mulighet for bedre vannforsyning på Sollihøgda

Her kan du følge status på prosjektet

Hovedtraséen i prosjektet er 3,5 km lang og følger eksisterende gang- og sykkelvei fra Bjørum sag og opp til Brenna hvor dagens E16 krysses. Den resterende strekningen opp til Avtjerna går i Brenna Gårdsvei, Skoglundveien og eksisterende gang- og sykkelvei.

Langs traséen legges det til rette for tilkobling av private stikkledninger for vann i kum. For tilkobling av private stikkledninger for avløp vil det bli satt av forgreninger.

Adkomst langs anleggsområdet

For eiendommer som har ensidig adkomst fra E16, skal det i anleggsperioden være tilrettelagt for adkomst. 

Det skal tilrettelegges for at gående og syklende skal ha sikker passasje gjennom anleggsområdet.

Støy 

Anleggsarbeidene vil bli utført på hverdager kl. 7-19. Hvis det blir behov for å arbeide på andre tidspunkt, vil dette bli varslet.

Miljøhensyn 

Rustanbekken ligger parallelt med traséen og skal krysses fire steder. I to av disse etableres ledningene under vannivå i bekken, mens i de øvrige to etableres ledningene over eksisterende stikkrenne/kulvert. Ved inngrep i kantvegetasjon i Rustanbekken skal den reetableres og settes tilbake i eksisterende tilstand.

Planlagte prosjekter i området blir gjennomført av Bærum kommune, Hole kommune og Statens vegvesen som et fellesprosjekt. Alle involverte er interessert å utføre prosjekter mest miljøvennlig og Bærum kommune stiller krav til dette i konkurransegrunnlaget. Bærum kommune har hatt dialog med NVE og fylkesmannen i Oslo og Viken for å få godkjent planlagte tiltak og for å minimere påvirkning og inngrep i vassdrag og kantvegetasjon mest mulig.

En felles utbygging langs strekningen medfører store samfunnsmessige synergieffekter. Eksempelvis unngås gjentakelse av arbeider ved samme lokasjon og unødvendige inngrep i terreng. Samarbeid mellom partene i prosjektet reduserer både CO2-fotavtrykk for utbygning og belastning for berørte i området. Dette medfører store økonomiske besparelser for utbyggere og dermed samfunnet.

Tidslinje

  1. oktober 2019 Oppstart anlegg
  2. januar 2021 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontakt

Richard Baksvær

ass. prosjektleder Isachsen Anlegg AS

Mob: 97 55 50 32

Kontakt ved akutte hendelser på anlegget. 

Foday Barrow

byggeleder

Mob: 92 23 59 71

Kontakt ved akutte hendelser på anlegget.