Bærum kommune er i gang med etablering og fornying av kommunalt ledningsnett fra Bjørum sag til Sollihøgda.

Nøkkeldata

Type prosjekt
VA-anlegg
Anleggsmetode
Grøft
Prosjektfase
Utførelse
Anleggsstart
Oktober 2019
Ferdigstillelse
2020/2021
Kostnadsramme
Ikke klart
Entreprenør
Første delprosjekt - Isachsen Anlegg AS
Kontakt
va-sollihogda@baerum.kommune.no

Prosjektet er en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å oppgradere vann- og avløpssystemet og tilpasse systemet til fremtidig bruk.

Utbyggingen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bærum kommune og Hole kommune og planleggingen pågår for fullt. Anleggsperioden er estimert til cirka halvannet år.

Her kan du følge status på prosjektet

Parsellen mellom Bjørum sag og Avtjerna på Sollihøgda er det første av i alt fire delprosjekter. Hovedtraséen i prosjektet er 3,5 km lang og følger eksisterende gang- og sykkelvei fra Bjørum sag og opp til Brenna hvor dagens E16 krysses. Den resterende strekningen opp til Avtjerna går i Brenna Gårdsvei, Skoglundveien og eksisterende gang- og sykkelvei.

Langs traséen legges det til rette for tilkobling av private stikkledninger for vann i kum. For tilkobling av private stikkledninger for avløp vil det bli satt av forgreninger.

Rustanbekken ligger parallelt med traséen og skal krysses fire steder. I to av disse etableres ledningene under vannivå i bekken, mens i de øvrige to etableres ledningene over eksisterende stikkrenne/kulvert. Ved inngrep i kantvegetasjon i Rustanbekken skal den reetableres og settes tilbake i eksisterende tilstand.

Miljøhensyn ved tiltak i vassdrag

Planlagte prosjekter i området blir gjennomført av Bærum kommune, Hole kommune, Statens vegvesen og Bane NOR som et fellesprosjekt. Alle involverte er interessert å utføre prosjekter mest miljøvennlig og Bærum kommune stiller krav til dette i konkurransegrunnlaget. Bærum kommune har hatt dialog med NVE og fylkesmannen i Oslo og Viken for å få godkjent planlagte tiltak og for å minimere påvirkning og inngrep i vassdrag og kantvegetasjon mest mulig.

En felles utbygging langs strekningen medfører store samfunnsmessige synergieffekter. Eksempelvis unngås gjentakelse av arbeider ved samme lokasjon og unødvendige inngrep i terreng. Samarbeid mellom partene i prosjektet reduserer både CO2-fotavtrykk for utbygning og belastning for berørte i området. Dette medfører store økonomiske besparelser for utbyggere og dermed samfunnet.

  1. oktober 2019 Oppstart anlegg
  2. januar 2021 Planlagt ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Relevante prosjekter i Vann og avløp

Kontakt

Richard Baksvær

ass. prosjektleder Isachsen Anlegg AS

Mob: 97 55 50 32

Kontakt ved akutte hendelser på anlegget. 

Foday Barrow

byggeleder

Mob: 92 23 59 71

Kontakt ved akutte hendelser på anlegget.