Kommunen utfører arbeider i forbindelse med ny Gommerudkum.

Gammelt kumgods

Arbeidene vil bestå i å skifte ut eksisterende kum ved Gommerud gård, legge ny vannledning i Otto Rykkinds vei og deler av skiløypen langs Paal Bergs vei, samt rehabilitering av vannledning langs av Paal Bergs vei. Anleggsarbeidene er planlagt ferdigstilt i mai 2021.

Sikkerhet

Entreprenør er varslet om nærhet til skoler og barnehager, samt naturlige ferdselsårer både til og fra aktiviteter og rekreasjonsområder. Sikkerheten står i fokus, og vi vil ta særskilt hensyn for å sikre trygg skolevei i området hvor det utføres arbeider.

Informasjon fremover

De som blir direkte berørt av arbeidene, har fått eget brev tilsendt fra prosjektet. Dette gjelder også noen lag og foreninger.

Prosjektet vil sørge for skilting/merking ved omlegginger av turveier og stier. Dette vil også gjelde dersom det er midlertidige endringer i trafikkmønster. Omkoblinger av vann vil varsles særskilt.

Plan - ny Gommerudkum

Utenomhusplan - Gommerud

Støy

Arbeidene som gjennomføres kan medføre en del støy og rystelser på nærliggende boliger. Det er montert rystelsesmålere på boligene. Rystelser kan føles ubehagelig uten at det gjør skade på boligen/konstruksjonen.

Anleggsarbeidene vil bli utført mandag til lørdag klokken 7-19.

Det vises til egen side for mer informasjon angående støyende arbeider i Bærum kommune.

Kontakt

E-post: post@baerum.kommune.no

  • Kommunens prosjektleder: Chris Andreas Sande
  • Kommunens byggeleder: Sigbjørn Seland
  • Entreprenørens prosjektleder: Leif Abrahamsen
  • Entreprenørens anleggsleder: Tor Atle Engstrøm