Hva kan du som huseier gjøre for å sikre eiendommen mot vannskader?

Håndtering av overvann og sikring av egen eiendom

Overvann er regn og smeltevann som renner av tak, veier, gårdsplasser og andre tette flater. Overvann må håndteres slik at det ikke skader boliger, eiendommer og veier.

Hvorfor blir det oversvømmelser?

Ved kraftige regnskyll klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hindrer harde flater som belegningsstein eller asfalt, vannet i å trenge ned i bakken. I tillegg er ofte områder bygd ut eller fylt opp slik at vannet ikke lengre finner sin naturlige vei.

Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot alt vannet som kan oppstå ved kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier, og vi kan få vann i kjellere, oversvømte veier og elver som går over sine bredder.

Alles ansvar

Overvannshåndtering er et felles ansvar hvor både kommunen, utbyggere og innbygger må bidra. Vi må regne med mer og kraftigere regn i fremtiden, men i felleskap kan vi gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget og utnytte vannet til noe positivt.

Overvannshåndteringen i Bærum kommune skal som utgangspunkt følge tretrinnsstrategien:

  1. Når det regner litt, skal vi bruke grønne løsninger på terreng, bygg og i infrastruktur. Dette for å redusere risikoen for flom og samtidig bidra til å opprettholde den naturlige vannbalansen.
  2. Når det regner mer, skal vi samle opp og holde tilbake regnvann på dedikerte områder. Dette for å unngå at vannet samler seg steder hvor det kan skape skadelige oversvømmelser.
  3. Ved de største nedbørhendelsene skal vi sørge for at vannet ledes mest mulig forutsigbart og trygt til resipient. Dette innebærer at grøntstrukturer, enkelte veistrekninger og tette overflater må dedikeres til flomveier, samt at vassdragene må holdes åpne for å kunne føre mest mulig vann.

Privat ansvar 

Den enkelte grunneier har ansvar for å sikre egen eiendom mot flom. Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt, på en slik måte at vannet ikke skaper problemer eller ulemper for egen eiendom eller naboeiendommer.

Hva kan du som huseier gjøre?

Som huseier er det viktig å sørge for at vann fra taknedløp og andre tette flater frakobles avløpsnettet, ledes ut på bakken og vekk fra huset. Å sørge for at vannet naturlig trenger ned i bakken og forsinke vannet mest mulig slik at ikke alt renner til ledningsnettet med en gang, minsker risikoen for oversvømmelser.

Det er viktig å være klar over at gode løsninger for overvannshåndtering kan medføre at deler av eiendommen vil kunne bli stående under vann etter kraftig regnskyll. Situasjonen skal imidlertid ikke føre til skader og vil raskt normaliseres forutsatt at valgt løsning er designet på en korrekt måte og at man har tenkt igjennom hvor vannet vil bli stående i terrenget.

Utnytt regnvannet

Samle regnvann fra takrenner i en tønne, eller led vannet direkte ut mot vegetasjon på eiendommen. Hagen liker regnvann. Samtidig er disse enkle tiltakene med på å redusere unødvendig bruk av drikkevann til hagevanning. I Bærum er det datovanning hele året, og i tørre perioder oppfordres det til å droppe å vanne gresset med drikkevann.

Hold igjen vannet på overflaten

Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen. Da er det mindre risiko for oversvømmelser.

Bruk grus

Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken. Da kan det fort bli oversvømmelser ved mye nedbør. Grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom er bedre valg.

Hold rister og takrenner åpne

Rens rister, kummer og takrenner for blader og kvister, slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Vedlikehold rørene

Huseiere har ansvaret for alle sine rør, helt frem til de koples på kommunal ledning. Dette gjelder både kloakk og drikkevann. Også i borettslag og sameier har eier ansvar for å vedlikeholde rør i egen bolig, helt frem til røret grener ut på en felles ledning.

Sørg for at terrenget faller vekk fra husvegg

Sørg for å utforme overflatene på tomten din slik at de faller ut fra husveggene. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmur med fare for at vann kan trenge inn i kjeller.

Les mer om overvannstiltak 

Veileder - Overvannshåndtering i Bærum kommune (pdf)

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser 

Kommunens ansvar

Kommunen har det overordnede ansvaret for å sørge for en helhetlig og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. I tråd med tretrinnsstrategien har kommunen et særlig ansvar for trinn tre, trygge flomveier til resipient.

Hva gjør kommunen?

Bærum skal være best mulig rustet til å møte utfordringer knyttet til overvann. Kommunen har laget en plan for hvordan overvann skal håndteres. Les hele overvannsstrategien her. Viktige punkter er:

  • Overvann i strategiske dokumenter: Overvann som tema skal være en viktig del av kommuneplanens arealdel og følges opp i alle plansaker.
  • Lokale flerbruksløsninger: Overvann skal inkluderes som en naturlig del av miljøet i eksisterende bebyggelse og planlagte bebygde omgivelser.
  • Klimatilpasning: Alle steder der det er mulig og nødvendig, skal det iverksettes tiltak for å dempe flomtoppene. Dette for å sikre trygg bortledning av overvannet.
  • Overvannskvalitet: Det skal iverksettes tiltak for å bedre kvaliteten på overvannet med fokus på rensetiltak.

Som en videreføring av kommunens overvannsstrategi har kommunen utarbeidet en egen handlingsplan for overvann som er en plan i kommunens klimatilpasningsarbeid. I handlingsplanen er det listet opp 18 større og mindre tiltak som kommunen skal jobbe med i årene som kommer for å gjøre Bærum bedre rustet til fremtidig ekstremnedbør.

Innovasjonspartnerskap

Kommunen har fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge, til et innovasjonspartnerskap for å skape nye innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byforsteder. Bærum kommune ønsker å finne nye løsninger for å håndtere den økende mengden overvann som kommer som følge av klimaendringene. Prosjektet går i tidsrommet 2019-2022.