Hva kan du som huseier gjøre for å sikre eiendommen mot vannskader?

To barn som går i regnvær

Hva er overvann? 

Overvann er regn og smeltevann som renner av tak, veier, gårdsplasser og andre tette flater. Overvann må håndteres slik at det ikke skader boliger, eiendommer og veier.

Hvorfor blir det oversvømmelser?

Ved kraftige regnskyll klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hindrer harde flater som belegningsstein eller asfalt, vannet i å trenge ned i bakken. I tillegg er ofte områder bygd ut eller fylt opp slik at vannet ikke lengre finner sin naturlige vei.

Når vannet ikke trenger ned i bakken, renner det ned i avløpsnettet. Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot alt vannet som kan oppstå ved kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier, og vi kan få vann i kjellere, oversvømte veier og elver som går over sine bredder.

Alles ansvar

Overvannshåndtering er et felles ansvar hvor både kommunen, utbyggere og innbyggere må bidra. Vi må regne med mer og kraftigere regn i fremtiden, men i felleskap kan vi gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget og utnytte vannet til noe positivt.

Privat ansvar 

Den enkelte grunneier har ansvar for å sikre sin egen eiendom mot flom. Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt, på en slik måte at vannet ikke skaper problemer for deg eller naboen. 

Hva kan du som huseier gjøre?

Sørg for at vannet naturlig trenger ned i bakken, og forsink vannet mest mulig slik at ikke alt renner ned i avløpsnettet med en gang. Det blir risikoen for oversvømmelser mindre. 

Tenk over taknedløpet

Sørg for at taknedløpet sender vannet noen meter ut fra veggen. Mange leder taknedløpet ned i husets dreneringsrør, som igjen er koblet til avløpsnettet. 

Utnytt regnvannet

Samle regnvann fra takrenner i en tønne, eller led vannet direkte ut mot vegetasjon på eiendommen. Hagen liker regnvann. Da trenger du heller ikke å bruke drikkevann til hagevanning. I Bærum er det datovanning hele året, og i tørre perioder oppfordres det til å droppe å vanne gresset med drikkevann.

Sørg for at terrenget faller vekk fra husvegg

Sørg for å utforme overflatene på tomten slik at de faller ut fra husveggene. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmuren. Mange legger for eksempel plenen flatt mot grunnmuren. Over tid søkker det litt, slik at vann ledes inn mot veggen. Sørg derfor for skikkelig fall vekk fra grunnmuren, og følg med over tid.

Bruk grus 

Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken. Da kan det fort bli oversvømmelser ved mye nedbør. Velg heller grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom.

Hold igjen vannet på overflaten

Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen. Oslo kommune har laget en veileder. Grønne grøfter eller grønne tak er andre alternativer. 

La trærne stå

Trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet. Tenk deg om før du feller trær på eiendommen din.

Hold rister og takrenner åpne

Rens rister, kummer og takrenner for blader og kvister, slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Vedlikehold rørene

Huseiere har ansvaret for alle sine rør, helt frem til de koples på kommunal ledning. Dette gjelder både kloakk og drikkevann. Også i borettslag og sameier har eier ansvar for å vedlikeholde rør i egen bolig, helt frem til røret koples på hovedledningsnettet. 

Hage under vann? 

Det er viktig å være klar over at gode løsninger for overvannshåndtering kan medføre at deler av eiendommen vil kunne bli stående under vann etter kraftig regnskyll. Dersom det er laget gode løsninger for hvor og hvordan vannet midlertidig blir liggende i terrenget, vil det ikke medføre skader.

Mer informasjon

Egenerklæring for håndtering av overvann fra privat eiendom

Veileder - Overvannshåndtering i Bærum kommune (pdf)

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser 

Les mer om hva Huseierne skriver om håndtering av vann på egen eiendom

Kommunens ansvar

Kommunen har det overordnede ansvaret for å sørge for en helhetlig og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Overvannshåndteringen i Bærum kommune skal som utgangspunkt følge tretrinnsstrategien: 

  1. Når det regner litt, skal vi bruke grønne løsninger på terreng, bygg og i infrastruktur. Dette for å redusere risikoen for flom og samtidig bidra til å opprettholde den naturlige vannbalansen.
  2. Når det regner mer, skal vi samle opp og holde tilbake regnvann på dedikerte områder. Dette for å unngå at vannet samler seg steder hvor det kan skape skadelige oversvømmelser.
  3. Ved de største nedbørhendelsene skal vi sørge for at vannet ledes mest mulig forutsigbart og trygt til resipient. Dette innebærer at grøntstrukturer, enkelte veistrekninger og tette overflater må dedikeres til flomveier, samt at vassdragene må holdes åpne for å kunne føre mest mulig vann.

Hva gjør kommunen?

Bærum skal være best mulig rustet til å møte utfordringer knyttet til overvann. Kommunen har laget en strategi for hvordan overvann skal håndteres. Viktige punkter er:

  • Overvann i strategiske dokumenter: Overvann som tema skal være en viktig del av kommuneplanens arealdel og følges opp i alle plansaker.
  • Lokale flerbruksløsninger: Overvann skal inkluderes som en naturlig del av miljøet i eksisterende bebyggelse og planlagte bebygde omgivelser.
  • Klimatilpasning: Alle steder der det er mulig og nødvendig, skal det iverksettes tiltak for å dempe flomtoppene. Dette for å sikre trygg bortledning av overvannet.
  • Overvannskvalitet: Det skal iverksettes tiltak for å bedre kvaliteten på overvannet med fokus på rensetiltak.

Som en videreføring av overvannsstrategien har kommunen laget en egen handlingsplan for overvann. I handlingsplanen er det listet opp 18 større og mindre tiltak som skal gjøre Bærum bedre rustet i møte med fremtidig ekstremnedbør.

Overvannsstrategi i Bærum 

Handlingsplan for overvann 

Innovasjonspartnerskap

Kommunen har fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge, til et innovasjonspartnerskap for å skape nye innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byforsteder. Bærum kommune ønsker å finne nye løsninger for å håndtere den økende mengden overvann som kommer som følge av klimaendringene. Prosjektet går i tidsrommet 2019-2022.

Solbergbekken i Sandvika
Foto: Tarjei Krogh - Solbergbekken, Sandvika