Erstatning

Fra 1. januar 2010 vil kommunen ikke lenger dekke skade/tap av klær for barn i barnehage eller elever i grunnskolen. Det er foreldrenes ansvar å erstatte tøy som blir skadet eller borte. Praksis blir da lik som for kommunens ansatte.

I dag yter noen skoler og barnehager billighetserstatning for skade på briller begrenset oppad til kr 450,-. Det er tjenestestedet som dekker billighetserstatningen.

Briller er kostbart og svært nødvendig for de barn som må benytte dette. Kommunen velger å øke erstatningssummen til kr 750,-. Tjenestestedet dekker erstatningen.

Ta kontakt med skolen eller barnehagen for søknadsskjema

Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune har utarbeidet retningslinjer for erstatning knyttet til tap av eller skade på utlånt nettbrett. Retningslinjene har til formål å bevisstgjøre skolene, elevene og foreldre det ansvar som ligger i bruken av nettbrett som læringsmiddel, samt å gjøre reglene for og praktiseringen av disse tydelig for de berørte (fremme forutsigbarhet), samt å sikre en ensartet praksis på de ulike skolene (fremme likebehandling).
Dersom nettbrettet går tapt eller blir skadet, gjelder følgende:

 1. Eleven kan bli erstatningsansvarlig for tap av eller skade på nettbrett i medhold av til skadeserstatningsloven § 1-1:
  «§ 1-1(barns ansvar.). Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.»
 2. Dersom erstatningsansvar sannsynliggjøres, er eleven i utgangspunktet erstatningsansvarlig og kommunen vil fremme erstatningskrav etter følgende utmålingsregler

  a. Maksimalt erstatningskrav som følge av uaktsom  skadeforvoldelse er kroner 1350.

  b. Maksimalt erstatningskrav som følge av grov uaktsom eller forsettlig skadeforvoldelse er kroner 3000.

  Kommunen kan likevel, basert på en konkret rimelighetsvurdering etter skadeserstatningsloven § 1-1, begrense/lempe erstatningskravet ytterligere eller frafalle erstatningskravet i sin helhet.
 3.  Skadeserstatningsloven § 1-2 om foreldrenes erstatningsansvar gjelder tilsvarende:
  Ǥ 1-2.(foreldres ansvar mv.)
  1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
  2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.»
 4.  Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter følgende paragrafer i ordensreglement til Bærum kommune: 
  § 7.8 (Skade/hærverk) og § 9 (Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner).
 5. Dersom nettbrettet blir stjålet, plikter eleven snarlig å opplyse skolen om dette, samt å bistå med å belyse faktum i saken. Tyveriet skal politianmeldes av den som etter en nærmere vurdering er å anse som fornærmet i saken.