Erstatning

Fra 1. januar 2010 vil kommunen ikke lenger dekke skade/tap av klær for barn i barnehage eller elever i grunnskolen. Det er foreldrenes ansvar å erstatte tøy som blir skadet eller borte. Praksis blir da lik som for kommunens ansatte.

I dag yter noen skoler og barnehager billighetserstatning for skade på briller begrenset oppad til kr 450,-. Det er tjenestestedet som dekker billighetserstatningen.

Briller er kostbart og svært nødvendig for de barn som må benytte dette. Kommunen velger å øke erstatningssummen til kr 750,-. Tjenestestedet dekker erstatningen.

Ta kontakt med skolen eller barnehagen for søknadsskjema

Grunnskoleavdelingen har utarbeidet praksis for erstatning knyttet til utlån og bruk av nettbrett. Nettbrettet er kostbart og skolene har ansvar for å etablere god praksis på skolene. Elevene og foreldre har også ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. Dersom nettbrettet blir skadet, er følgende rutiner utarbeidet i samarbeid med Kommuneadvokaten:

  1. Eleven vil ved skade normalt bli erstatningsansvarlig for mistet eller skadet nettbrett dersom skade/tap skyldes uaktsomhet. Eksempler på dette er: miste i bakken, søle til med vann e.l. I disse tilfellene vil skolen kreve egenandel på inntil 1650,- for utbedring/erstatning.
  2. Har skaden skjedd med forsett eller grov uaktsomhet, f.eks bruk av nettbrett som «ping-pong racket», grave med i sand, kaste nettbrett til en annen, vil erstatningsansvaret vurderes i.h.h.t skadeerstatningslovens § 1-1 (Barns ansvar)
  3. I de tilfeller der barnet blir ansvarlig etter pkt. 2, vil kommunen vurdere foreldrenes erstatningsansvar etter Skadeerstatningslovens § 1-2.2 (Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding)
  4. Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter følgende paragrafer i Bærum kommunes ordensreglement, § 7.8(Om skade) og § 9. (Saksbehandlingsregler).
  5. Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor.