Hvis kommunen avdekker brudd på alkoholloven på salgs- og skjenkekontroller, vil stedet få prikker ut fra nasjonale regler om prikkbelastning.

Hvis et bevillingssted får tolv prikker på to år skal salgs- og skjenkebevillinger inndras for en uke. Tiden regnes fra da bruddet fant sted.

Prikker ilegges ikke av skjenkekontrollører på kontroll, men ilegges i etterkant av administrasjonen. Dette skal forhåndsvarsles slik at bevillingshaver kan uttale seg. Prikkene kan påklages til fylkesmannen. Hvilke steder som får prikker, hvorfor og hvor mange prikker som er tildelt er offentlig informasjon.

Kommunen kan gi færre prikker ved «helt spesielle og svært formildende omstendigheter». Kommunen kan tildele flere prikker hvis det foreligger «svært skjerpende omstendigheter», da kan også lengden på inndragningen økes.

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • Salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kommunal kontroll

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • Salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • Skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
 • Brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år,
 • Brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • Det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
 • Mangler ved bevillingshavers internkontroll
 • Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • Brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • Gjentatt diskriminering på skjenkestedet

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på regler om skjenkemengde
 • Konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • Gjester tar med alkohol ut av lokalet
 • Brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Brudd på reklameforbudet,
 • Andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd

Alkoholforskriften

 Reklameforbud for alkohol

Mange spør om reklameforbudet for alkohol, særlig på sosiale medier.
I denne rapporten er dette nærmere omtalt og det gis mange eksempler på hva som anses som brudd på regelverket.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA