Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket.

Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Vedtekter og planer for Bærum kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan omtaler Bærum kommunes alkoholpolitikk. Denne politikken har som hovedmål å motvirke negative konsekvenser av rusmiddelbruk og redusere totalkonsumet av alkohol og rusmidler. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2020, og oppdateres hvert fjerde år.

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgifts beregnes korrekt.

Prikkdeling, skjenke- og salgstider

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

  • Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder (sjekk intranett for kommuneansatte)

Veileder for god drift av skjenkesteder

Folkehelsekontoret har utgitt et hefte med den viktigste informasjonen som er nødvendig for god drift av skjenkesteder. Heftet er utarbeidet i samarbeid med Skatt øst, Oslo kemnerkontor, Oslo politidistrikt, Brann- og redningsetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.