Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Næringsetaten foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Kontrollene våre omfatter:

  • Vandelsvurderinger i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden.
  • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber og hoteller.
  • Råd og veiledning i søknadsprosessen og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når Bærum kommune mottar søknader om bevilling ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, og skatteetaten. De melder fra til oss om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. Les mer om uklanderlig vandel.

Vi vandelsvurderer også bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger vi får fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og andre samarbeidspartnere.

Salgs- og skjenkekontroller

Skjenkekontrollørene ser etter brudd på alkohollovgivningen.
Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet, samt skriver en rapport om observasjonene. Ved avvik vil bevillingshaver få et brev med resultatet av kontrollen innen en uke Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunens saksbehandler avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis stedet får tolv prikker eller flere i løpet av en to-årsperiode, blir bevillingen inndratt i minimum en uke.

Se hvor mange prikker som tildeles ved de forskjellige overtredelsene.

Råd og veiledning

Ta kontakt med Bærum kommune for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på salgs- og skjenkesteder. Vi kan komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift. Vi kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. Ring 67 50 40 50 for å snakke med en av våre saksbehandlere.