Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom.

Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. 

Behandling av søknad om deling  

 1. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven av tjenestested Regulering.
 2. Vedtak etter plan-og bygningsloven sendes over for videre behandling etter Matrikkelloven til tjenestested Geodata. Oppmålingsforretning gjennomføres i marka for å registrere, merke og deretter føre ny eiendom inn i matrikkelen (eiendomsregisteret).
 3. Tinglysing av ny eiendom. 
 4. Til slutt utstedes matrikkelbrev med oppdaterte grenser for ny eiendom og avgivereiendom.

Før du søker

Hva gjelder for din eiendom?

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser dekker alle eiendommer i Bærum og gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommer underlagt en reguleringsplan med bestemmelser, en plantype som er mye mer detaljert enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte og da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder. På kommunens kartsider, kan du legge inn gårds- og bruksnummeret for eiendommen din og hente opp eventuell reguleringsplan som gjelder. Bestemmelsene til reguleringsplanen er også lenket opp til disse kartsidene.

Ligger eiendommen innenfor regulert område?

Er området regulert må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling. Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære mindre endring av planen eller at det gis dispensasjon. Delingssøknaden må da inneholde forslag til mindre endring jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 12-14 og søknad om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell mindre endring, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.

Bygninger skal ligge innenfor byggegrenser angitt i reguleringsplanen. Der hvor planen ikke angir byggegrenser gjelder avstandsbestemmelsene som for uregulert område.

Til kommunens kartløsning. 

(Velg karttype reguleringsplans-/bebyggelsesplaner)

Ligger eiendommen innenfor uregulert område?

Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Til kommuneplanens dokumenter.

Se spesielt bestemmelsene § 1, § 2, § 23 og § 26.

Til kommunens kartløsning. Velg karttype kommune-/kommunedelplaner.

Sikring av vei, vann og avløp

Krav om vannforsyning og sikring av atkomst og avløp er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4. Du skal i søknaden beskrive hvordan disse forholdene tenkes løst. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres, som typisk vil være krav om tinglyste rettigheter som den nye tomta krever. Eksempel på dette er rettigheter om vei/ledning over annen manns grunn eller tilknytning til privat vei/ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte du kan ha med kommunen for å få vite hvilke rammer som gjelder for eiendommen i forhold til det du vil søke om. Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for eiendommen, kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse, men det er ikke krav om forhåndskonferanse for å sende inn en søknad. En forklaring på hvordan du ønsker å dele eller arealoverføre til/fra eiendommen din, bør tegnes ned på et kart og sendes inn sammen med bestillingen om forhåndskonferanse. Forhåndskonferanse deling eller arealoverføring er en gebyrlagt tjeneste.

Bestill forhåndskonferanse

Hva søknaden inneholde

Dokumenter

 1. Søknadsskjema 
 2. Naboliste og situasjonskart
  • Send ut nabovarsel. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
  • Kartpakke for søknad etter plan- og bygningsloven for eiendommen skal ikke være eldre enn 1 år. Tegn inn ny(e) delelinje(r)/eiendomsgrense(r), foreslått hus- og garasjeplassering, uteareal, avstand til nabo og vei, avkjørsel, parkerings- og snuplassareal for samtlige parseller. Dette gjelder også for gjenværende tomt.
 3. Gjenpart m/ kvittering for nabovarsel

Veiledninger

 1. Atkomst: Atkomstvei skal normalt være 5 meter bred (3 meter kjørebane og 1 meter til grøft/snølagringsareal på hver side), med maksimalt stigningsforhold 1:8.
 2. Utnyttelsesgrad: I de fleste tilfeller er tillatt grad av utnyttelse BYA 20 %. Se veileder: «Tomt, bebygd areal (pdf)». Alle disse kravene til tomtekvalitet gjelder både delen av eiendommen som ønskes fradelt til ny tomt og for gjenværende tomt. 
 3. Avstander: Avstand til nabogrense, vei og bane skal inntegnes. Se veileder: «Avstander».

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes via e-post eller normal postgang.

E-post: post@baerum.kommune.no

Postadresse

Bærum kommune
Regulering
Kommunegården
1304 SANDVIKA

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Prisen for tjenesten

Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringsaker. 

Plan- og bygningsloven

Matrikkeloven

Matrikkelforskriften

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.