Bærum kommunes arkitekturpris er en hederspris for byggverk og uteanlegg. Prisen skal gå til et byggverk eller til bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter. Prisen deles ut hvert andre år.

Bærum kommunes arkitekturpris 2023.

Årets pris gikk til PIR 2, Agraff arkitektur og kunstner Edith Lundebrekke for Lilleøya gravlund.

Juryens medlemmer

  • Eirik Trygve Bø, juryens leder og politisk representant (V)
  • Tone Strand Molle, politisk representant (H)
  • Reidar Kleppe, politisk representant (AP)
  • Erik Langdalen, arkitekt og ekstern fagperson
  • Anna Røtnes, arkitekt og ekstern fagperson
  • Kauko Leskinen, fagperson fra administrasjonen

Sekretariat

  • Viola Ulrika Kristin Svens
  • Ann-Kristin Tonning Hilden
  • Camilla Løvenskiold

Vinner:

Dronninga Landskap

Prosjekt:

Sandvika elvepromenade

Elvepromenaden
Sandvika elvepromenade, Dronninga Landskap

Vinner:

Gartnerfuglen Arkitekter

Prosjekt:

Folkebadet, Brambanis vei 2, Sandvika

Folkebadet
Folkebadet - interiør
Folkebadet, Gartnerfuglen Arkitekter

Juryens begrunnelse

Juryen har enstemmig besluttet at Bærum kommunes arkitekturpris 2021 tildeles Elvepromenaden, utformet av Dronninga Landskap, og Folkebadet, utformet av Gartnerfuglen Arkitekter. Prosjektene fremheves for enestående urbane kvaliteter og et høyt arkitektonisk nivå.

Elvepromenaden og Folkebadet er viktige bidrag i en bærekraftig utvikling av Sandvika, der offentlige og private initiativ spiller sammen i arbeidet med å etablere vakre, tilgjengelige og miljøvennlige byrom. Teamet bak Elvepromenaden har på en forbilledlig måte skapt nye forbindelser i byen, både langs Sandvikselva i form av en oversiktlig trafikkorganisering og et presist utformet kaianlegg, og på tvers i form av nye trapper, ramper og plassrom, og med materialer, møblering og belysning av høy kvalitet. Særlig bemerkelsesverdig er måten vegetasjonen integreres i anlegget på gjennom en sofistikert differensiering mellom den karakteristiske Oslofjord-floraen og et stort mangfold av mer urbane vekster.

Folkebadet forsterker en av tverrforbindelsene med sin henvendelse mot, og bruk av, et av promenadens vakre byrom. Prosjektet er en meningsfull bevaring og fornyelse av et viktig historisk bygg i Sandvika, og gir med sitt frodige og originale formspråk unike omgivelser for urbane opplevelser. Oppdragsgiver og arkitekt berømmes for sin ambisjon om å skape kvalitetsrike og robuste interiører for kommersiell virksomhet med lang levetid. Juryen fremhever den varierte og fleksible romdisponeringen, prosjektets unike material- og fargepalett og den virkningsfulle belysningen. Folkebadet er relativt stort, men klarer det kunststykket det er å skape romsoner som fungerer godt for både små og store forsamlinger.

Juryen er stolt av å kunne gi prisen til to fremragende prosjekter som kommer offentligheten til gode, og vil særlig løfte frem det samarbeidet som må til for å lykkes; mellom private og offentlige aktører, mellom oppdragsgivere og rådgiver og utførende - i samspill med Sandvikas mangeartede befolkning.

Elvepromenaden:

Tiltakshaver: Bærum kommune, Eiendom
Arkitekt møblering: Haugen/Zohar Architects
Ingeniør: Structor
Sandvikslykta: Zenisk lysdesign     
Utførende landskapsarbeid: Steen og Lund (nå Agaia)
Teknisk beskrivelse: Holo & Holo

Folkebadet:

Initiativtaker og daglig leder: Martin Schilde

Vinner: Longva Arkitekter AS

Prosjekt: Tanum kirkesenter, Tanumveien 133, Slependen

Juryens begrunnelse

Byggeoppgaven er svært krevende siden kirken er et viktig kulturminne fra middelalderen og kulturlandskapet er vakkert og sårbart.

Arkitekten har på mesterlig vis greid å balansere hensynet til kulturminnene på stedet med nye funksjonelle og tekniske krav.

Nybygget er lavmælt, men signaliserer samtidig sitt offentlige og sakrale program. Det murale uttrykk til kirkesenteret antyder også et slektskap til den eksisterende murkirken, men karakteren er forskjellig, slik at kirken framstår som det klart viktigste bygget. Arkitekturen er beskjeden og tidløs, med referanser til nordisk etterkrigsarkitektur. Kirkesentret for Tanum er utmerket eksempel av hvordan en bør arbeide med arkitektur i nærheten av viktige kulturminner. Prosjektet illustrerer også betydningen av god arkitektur og godt håndverk i offentlige prosjekter med relativt beskjedene budsjetter. 

Tiltakshaver: Bærum kommune, Eiendom

Totalentreprenør: Moderne Byggfornyelse AS

Tanum kirkesenter
Tanum kirkesenter

Vinner: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS

Prosjekt: Bruksveien 62 - 66, Snarøya

Juryens begrunnelse

Tre eneboliger for tre søsken er bygget på en krevende og bratt tomt. Boligene henger sammen i første etasje, men er utformet som selvstendige volumer i andre etasje. Arkitekten har ikke strebet etter sjøutsikt, men orientert hver bolig inn mot sitt private uterom og naturtomten mot sør. Naturtomten er bevart og kommer tett på boligene.

Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS

Fasadene er forholdsvis lukket og dempet mot gaten i kontrast til bygde omgivelser. Hovedmateriale i gulv er betong og tre (eik/ask), vegger og himling er kledd i ospepanel. Materialer og detaljering holder en høy kvalitet. Juryen har lagt spesielt vekt på måten prosjektet har begrenset bearbeidingen av terrenget og tatt hensyn til stedets karakter, den bratte tomten, solforhold, nabobebyggelse og utsikt. Dette er løst forbilledlig.

Tiltakshaver: Helene Høyskel, Henriette Høyskel og Herman Høyskel

Entreprenør: Jensen Bygg-Team AS

Vinner: Praksis A AS og TINTIN motor AS
Prosjekt: Trulsebråten 9 B og C, Lommedalen.

Juryens begrunnelse 

Tomannsboligen er bygget som en generasjonsbolig på en topografisk krevende tomt. Arkitektens etterrettelige arbeid med husets tilpasning til terreng og gode innlevelse i de to familienes forskjellige behov har resultert i en bygning med mange kvaliteter.

Trulsebråten 9 B og C
Trulsebråten 9 B og C

Boligen tilbyr varierte rom og oppholdsarealer både inne og ute for begge boenhetene. Bygningskroppene er gitt god form og fasadene er gjennomarbeidete med variert bruk av tette og åpne konstruksjoner.  Kontrollert og raffinert vindusinnsetting, kledning og fargebruk bidrar til å gjøre det relativt store volumet til en visuelt stimulerende komposisjon. Huset har interessante konstruktive løsninger og både treverk og stålarbeider holder en høy håndverksmessig kvalitet.

Det er juryens oppfatning at tomannsboligen holder et meget høyt arkitektfaglig nivå.

Trulsebråten 9 B og C
Trulsebråten 9 B og C
Trulsebråten 9 B og C
Trulsebråten 9 B og C

Tiltakshaver:
Nina Hesselberg og Georges Midre
Siri Midre og Pål Pettersen

Bygningsarbeider:
Tømrermester Torstein Newth AS

Vinner: Moseng Poulsen arkitektur AS
Prosjekt: Strømstangveien 7 G

Juryens begrunnelse

Boligen har en klar og synlig karakter med særpreget materialbruk. Den murt førsteetasjen har fine overganger mellom ute og inne. Fallende terreng og vid utsikt mot øst og stillferdig og intimt mot vest. Første etasjes harde flater er godt balanserte mot treverket i andre etasjes interiør og eksteriør. De umalte treflatene og den gjennomarbeidete detaljeringen gir et nesten tilbakeskuende preg, men først og fremst sjeldent gode bokvaliteter. 

Tiltakshaver: Helen Ditlev-Simonsen og Jan-Yngve Mysen Bjargo
Tømrerarbeider: Tømrermester Torstein Newth AS
Betongarbeider: Dalsenghagen Betongbygg AS
Betongelementer: Opplandske Betongindustri

Strømstangveien 7 G
Strømstangveien 7 G

Vinner: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
Prosjekt: Åsveien 17

Juryens begrunnelse

Boligen har en stillferdig ytre form, samtidig som dets interiør  er sjenerøst og karakteristisk. Overgangen mellom hus og hage er løst på en overbevisende måte som utnytter tomtens fulle potensiale. Boligen holder et usedvanlig høyt arkitektonisk  nivå. Med sin stillfarne fremtoning, gjennomtenkte planløsning vakre behandling av dagslys og utsøkte detaljering representerer denne villaen noe av det absolutt beste innenfor moderne norsk boligbyggeri.

Tiltakshaver: Marianne Wiborg Møller og Ketil E. Bøe
Hoved-entreprenør: Svein R. Andersen AS

Åsveien 17
Åsveien 17

Vinner: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjekt: Nansenparken

Juryens begrunnelse

Nansenparken har transformert Fornebu fra støy og forurensning til et omfattende, sammensatt og gjennomarbeidet parkområde. Prosjektets arkitektoniske kvaliteter, de planmessige løsningene for rekreasjon og en sammenhengende gang og sykkeltrafikk løfter parken fra å være anleggsgartneri til landskapskunst.  Nansenparken er variert, gjennomarbeidet og har et moderne, stilrent uttrykk. Anlegget er samtidig robust og hensiktsmessig noe som vil kunne bidra til å ivareta den høye kvaliteten over tid.

Tiltakshaver: Statsbygg 
Hoved-entreprenør: Skanska Norge AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS

 

Nansenparken
Nansenparken
Nansenparken
Nansenparken
Nansenparken
Nansenparken

Vinner: Arne Henriksen Arkitekter AS
Prosjekt: Bekkestua stasjon

Juryens begrunnelse

Prosjektet løser en utfordrende situasjon i et komplisert kollektivknutepunkt på en funksjonell, elegant og brukervennlig måte. Det er allikevel utformingen av takkonstruksjonen som løfter anlegget over i stor arkitektur. Treskjermen lager en reell beskyttelse, samtidig som den vakkert filtrerer lyset ned på de reisende og skaper attraktive rom. De gylne, ubehandlede trespilene og den rå betongen forsterker opplevelsen av rommene og de enkelte materialene.

Tiltakshaver: Kollektivtransportproduksjon AS
Konstruksjonsteknisk prosjektering: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Bekkestua stasjon
Bekkestua stasjon
Bekkestua stasjon
Bekkestua stasjon

Relevante dokumenter