Opptak av webinar 22. september - Arkitektur for alle - Attraktive steder:

Foredragsholdere:

 • Olav Line (Adm.direktør, Mustad eiendom)
 • Ingrid Aagenæs (Bærum kommune Eiendom, prosjektutvikling)

Praktisk informasjon

 • Sted: Streaming, se nærmere informasjon senere
 • Pris: Gratis

Kom med innspill:

Om du har et innspill til utviklingen av arkitekturstrategien kan du sende det inn på e-post her: 

kauko.leskinen@baerum.kommune.no

Hva er arkitektur?

Arkitektur kan defineres på mange ulike måter. I denne strategien definerer vi at arkitektur er alt som er bygg, ikke bare kunstnerisk høyverdige bygninger. Det betyr også at arkitektur ikke bare er arkitektens domene, men like mye tilhører selvbyggeren, håndverkeren, bonden, landskapsarkitekten, produktdesigneren, ingeniøren, urbanisten, interiørarkitekten og kunstneren. I stedet for å skille mellom kunst og konstruksjon eller mellom arkitektur og «bare bygning», kan man heller skille mellom god og dårlig arkitektur.

Hvordan skal strategien brukes?

Strategien skal fungere som en felles plattform som gjør det tydelig hvilken retning kommunen ønsker å utvikle det fysiske miljø og hvordan man oppnår samfunnsmål ved bruk av arkitektur. Gjennom kollektivt ansvar og samhandling skapes arkitektur med et felles eierskap der den enkelte er involvert. Ulike innbyggere og aktører vil bruke strategien på ulike måter: en arkitekt eller utbygger kan bruke den for å se hva kommunen forventer, en innbygger sikres kvalitet i omgivelsene mens en politiker kan bruke den til å styre og utvikle samfunnet i ønsket retning.

Hvorfor lager vi en arkitekturstrategi?

Bærum er i rask endring. Hele kommunen og særlig tettstedene utvikles i rasende fart. Et viktig spørsmålet blir hvilke kvaliteter vi ønsker å skape og bygge videre på i våre eksisterende og nye sentere - i våre byer, landsbyer og nabolag.

Da blir det viktig å definere mål og kvaliteter for å være bedre i stand til å skape steder som er gode for alle kommunens innbyggere - både nåværende og kommende generasjoner. Vi trenger en strategi, en langsiktig, overordnet plan. En strategi definerer målene vi ønsker å oppnå og retningen vi ønsker å bevege oss. Vi kan si at en strategi definerer organisasjonens langsiktige mål og hva vi trenger å gjøre for å oppnå disse.

Hvordan skal strategien brukes?

Ulike innbyggere og aktører vil bruke strategien på ulike måter: En arkitekt eller utbygger kan bruke den for å se hva kommunen forventer, mens en politiker kan bruke den til å styre og utvikle samfunnet i ønsket retning. Strategien skal fungere som en felles plattform som gjør det tydelig hvilken retning. Kommunen ønsker å utvikle fysiske miljø. Den skal også gjøre det tydelig hvordan samfunnsmål kan nås ved bruk av arkitektur.   

Hvor arkitekturstrategien forankret?

I Bærum kommunes Planstrategi 2019 - 2023 ble det vedtatt å utarbeide en arkitekturstrategi. Planstrategien har 3 hovedmål som er basert på FN’s bærekraftsmål. Vi har tatt hovedmålene fra planstrategien som hovedtemaer. Disse er:

 1. I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter – Gode liv
 2. Bærumssamfunnet er klima- og miljøklokt – Grønn hverdag
 3. Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende – Attraktive steder
 4. Bærum kommune er handlekraftig og innovativ.

Med innovasjon og handlekraft skaper vi gode liv, grønn hverdag og attraktive steder i Bærum!

Bærekraft

Opptak fra webinar 8. september.
Arkitektur for alle - Det gode liv:

Foredragsholdere:

 • Christian Pagh (Direktør i Oslo arkitekturtrienalle),
 • Randi Augenstein (Daglig leder og arkitekt, Helen & Hard)
 • Kristin Wigum (Førsteamanuensis, industridesigner, PhD)

Praktisk informasjon

 • Sted: Streaming, se nærmere informasjon senere
 • Pris: Gratis

Opptak av Webinar 15. september Arkitektur for alle - Grønn hverdag:

På grunn av tekniske problemer under streaming, er ikke de første minuttene av seminaret med på opptaket

Foredragsholdere:

 • Birgit Rusten (Programleder og daglig leder, Future built)
 • Trond Elverum (Arkitekt, MAD)

Praktisk informasjon

 • Sted: Streaming, se nærmere informasjon senere
 • Pris: Gratis

Opptak av webinar 22. september.  Arkitektur for alle - Attraktive steder:

Foredragsholdere:

 • Olav Line (Adm.direktør, Mustad eiendom)
 • Ingrid Aagenæs (Bærum kommune Eiendom, prosjektutvikling)

Praktisk informasjon

 • Sted: Streaming, se nærmere informasjon senere
 • Pris: Gratis

Bærum kommune arbeider med en arkitekturstrategi og i forbindelse med dette vil vi holde et arrangement med inspirerende foredrag, der det er mulighet for interaktiv deltagelse.

Hvordan kan vi bruke arkitektur som verktøy for å oppnå gode liv, grønn hverdag og attraktive steder i Bærum?

Med dette ønsker vi å inspirere og øke bevissthet om arkitektur i vår kommune og styrke fokus på kvalitet i det bygde Bærum. Vel møtt!