Arkitektur- og byformingsstrategi 

Arkitektur- og byformingsstrategi skal være:

  • et beslutningsgrunnlag for arkitekturpolitiske prioriteringer og vedtak,
  • veiledende for Bærum kommunes arbeid i plan- og byggesaksforvaltning og by- og stedsutvikling
  • veiledende for forslagsstillere av reguleringsplaner, prosjekter og byggesaker

Temaplan: Arkitektur- og byformingsstrategi

75 prinsipper for gode omgivelser

Hva er en arkitekturstrategi?

En strategi angir hvordan man skal nå et mål. Arkitekturstrategien gir retning for de fysiske omgivelsene i Bærum gjennom målsettinger og prinsipper, men ikke gjennom konkrete tiltak. Arkitekturstrategien vil bidra til helhetlige vurderinger og beslutninger om arkitektur og by- og stedsforming. For å nå målene må arkitektur vurderes i alle faser. Spesielt mye påvirkning kan man ha i en tidlig fase av planleggingen, men den siste fasen med byggesaksbehandling, detaljprosjektering og utførelse er viktig for å oppnå et godt sluttresultat.

Hvordan skal arkitekturstrategien brukes?

Arkitekturstrategien henvender seg både mot aktører som er direkte tilknyttet til utvikling av de bygde omgivelsene, og oss som bruker og ferdes i de omgivelsene. En strategi vil bidra til et bedre samvirke mellom ulike aktører: private utbyggere, alle prosjekterende, store og små entreprenører og kommunen som planmyndighet og utbygger. Den vil danne en felles forståelse om hva slags påvirkningskraft arkitekturen har på oss alle, og hva som legges i begrepene “visuell kvalitet” og “arkitektonisk kvalitet” i PBL §§ 29.1 og 29.2. Her skisseres det hvordan arkitekturstrategien kan brukes i konkrete byggeprosjekter:

skisse hvordan arkitekturstrategien kan brukes i konkrete byggeprosjekter

Politisk behandling

Se politisk behandling av saken på Kommune-TV

Se saksdokumentene

Temaplan

Arkitektur- og byformingsstrategi ble sluttbehandlet i Kommunestyret 21. juni 2023. Forslaget var på høring i perioden 03. april 2023-16. mai 2023.

Webinarer – Arkitektur for alle

I forbindelse med kommunens arbeid med arkitektur- og byformingsstrategien ble det i september 2021 avholdt en rekke inspirerende foredrag, som kan sees i opptak. Tema for webinarene var hvordan vi kan bruke arkitektur som verktøy for å oppnå gode liv, grønn hverdag og attraktive steder i Bærum.

Webinar 8. september.
Arkitektur for alle - Det gode liv:

Foredragsholdere:

  • Christian Pagh (Direktør i Oslo arkitekturtrienalle),
  • Randi Augenstein (Daglig leder og arkitekt, Helen & Hard)
  • Kristin Wigum (Førsteamanuensis, industridesigner, PhD)

 

Foredragsholdere:

  • Birgit Rusten (Programleder og daglig leder, Future built)
  • Trond Elverum (Arkitekt, MAD)

 

Foredragsholdere:

  • Olav Line (Adm.direktør, Mustad eiendom)
  • Ingrid Aagenæs (Bærum kommune Eiendom, prosjektutvikling)