Årets pris gikk til PIR 2, Agraff arkitektur og kunstner Edith Lundebrekke for Lilleøya gravlund.

Bærums arkitekturpris er en hederspris for byggverk og uteanlegg. Prisen skal gå til et byggverk eller til bygde omgivelser som utmerker seg gjennom sine kvaliteter.

Lilleøya gravlund er Bærums nyeste gravplass og ligger på Fornebu, midt på Lilleøya mellom Lilløyplassen Naturhus og Fornebu- og Oksenøya Marina. Gravplassen åpent høsten 2021.

Som den første i Norge er hele gravplassen anlagt som minnelund, med både kistegraver og urnegraver. Det er også et eget gravfelt for barn.

Arkitekturprisen 2023 ble delt ut av ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Eirik T. Bøe i Kommunegården i Sandvika.

– God arkitektur bidrar til å skape omgivelser med kvalitet, og det er ingen tvil om at arkitektur er kreativitet, skaperglede og fantasi. Vi er derfor stolte over å kunne dele ut Bærum kommunes egen arkitekturpris, og vi håper at prisen kan inspirere og bidra til å høyne kvaliteten på det som bygges og lages, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under prisutdelingen. 

Lilleøya gravlund

Presentasjon Arkitekturprisen 2023 (pdf - 137 MB)

Juryens begrunnelse

Lilleøya gravlund har ekstraordinære arkitektoniske kvaliteter. Juryen vil særlig fremheve hvordan arkitektur, kunst, landskap, vegetasjon og teknisk infrastruktur inngår i et kvalitetsrikt, arkitektonisk hele, utviklet av et tverrfaglig team som også innbefatter anleggsgartnere, økologer, entreprenærer mfl.

Den nennsomme landskapsbearbeidelsen danner et vakkert bakteppe for enkeltelementer av høy kvalitet, som stier, porter, gjerder, benker, klokketårn, pavilijonger, beplantning, landskapsformasjoner og gravmonumenter, og gir til sammen en meningsfull ramme rundt de ritualer som skal foregå på stedet. Gravlundens nyskapende idégrunnlag, med blant annet anonyme gravfelt og felles "skilt-stativ", artikuleres gjennom prosjektets arkitektur på en vakker måte. Virkemidler som benyttes er blant annet bevaring av stedlig vegetasjon, opparbeidelse av engmark, etablering av sjenerøse, geometriske formede vegetasjonsrom, og presist utformede gravmonumenter. 

Prosjektet evner med dette å skape et sted som balanserer verdighet og hverdagslighet, og dermed legger til rette for flere typer bruk. Juryen vil også løfte frem den kunstnerisk utformede betongveggen mot båthavnen. Den skaper et nødvendig skille mellom arealene, samspiller med volumer som tilhører båthavnens funksjoner, gir jorddybde for dobbelt lag av graver, og gir en kvalitetsrik avgrensning av gravlunden mot vest. Prosjektet er et forbildeprosjekt som greier å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med særegen kvalitet.

Bilde fra prisutdelingen av arkitekturprisen 2023