Bærum kommune gir tilskudd til borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg sykkelparkering.

God tilgang til tørr og trygg sykkelparkering der folk bor er et miljøtiltak som skal få flere til å velge sykkel på hverdagsreiser. Denne ordningen er kun ment for borettslag og registrerte sameier. Privatpersoner kan ikke søke.

Hvilke tiltak kan det søkes tilskudd til?

 • Bygging av sykkelparkering i garasje
 • Sykkelparkering med tak
 • Innkjøp av sykkelskap, sykkelhangar eller lignende sykkelparkeringsanlegg

Kriterier for å søke

 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden
 • Søknaden må være godkjent før sykkelparkeringen kan bygges
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører.
 • Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis.

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Du må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningsbiler.
 • Ved nytt bygg over 50 kvadratmeter må du søke om byggetillatelse. Du bør sjekke om dette kreves av en annen grunn enn størrelsen. Du kan ta kontakt med byggesaksvakten for mer informasjon.

Hvor mye støtte kan man få dekket?

De som søker kan få 30 prosent for å dekke utgiftene knyttet til bygging, men tilskuddet kan ikke overskride 100 000 kr inkludert mva per borettslag eller sameie.

Hva skal legges ved søknaden?

 • Kort beskrivelse av tiltaket: plassering (vist i kart), type sykkelstativ, antall sykkelparkeringsplasser
 • Pristilbud fra leverandør
 • Godkjent byggesøknad (dersom tiltaket er søknadspliktig). For å sjekke om tiltaket er søknadspliktig, kan du kontakte byggesaksvakten

Anbefalinger og veileder

For mer tips til utforming av god sykkelparkering, se veileder for sykkelparkering for sameier (lenke fungerer ikke) og borettslag med tilhørende guide om dimensjoner og manøvrering utarbeidet av Oslo kommune. 

Søknadsfrist

Det er 500 000 kroner som er satt av til formålet for året 2023. Det er ingen frist for å søke. Søknadene blir behandlet fortløpende til pengene er fordelt.

Klikk her for å fylle ut søknadsskjema

Søknadsprosess

 1. Innhent pristilbud fra leverandør. Tilbudet må legges ved søknaden.
 2. Sjekk med kommunens byggesaksavdeling om tiltaket er søknadspliktig.
 3. Send inn søknad via portalen vår. Du får svar på søknaden innen 14 dager.
 4. Når søknaden er blitt innvilget, kan avtale med leverandør inngås.
 5. Når sykkelparkeringen er ferdigbygd, send en kort rapport. Rapporten skal inneholde regnskap med oversikt over reelle utgifter (inkl. spesifiserte fakturaer), antall sykkelparkeringsplasser og bilder av sykkelparkeringen.
 6. Tilskuddet utbetales til oppgitt konto i søknaden når rapporten er godkjent.
 7. Dersom du får avslag på søknaden, kan du klage til sykkel@baerum.kommune.no Du må klage innen 3 uker etter at du mottok avslaget.

Kontaktpersoner