Når det oppdages smitte ved en av skolene eller barnehagene i Bærum får vi mange spørsmål om hvilke tiltak som iverksettes.

Så snart vi blir kjent med at det foreligger smitte ved en skole/barnehage vil Folkehelsekontoret ved smittesporingsteamet i Bærum kommune, ta kontakt med den ansatte eller den smittedes foresatte. Målet er å raskest mulig avdekke hvilke nærkontakter barnet/ungdommen eller den ansatte har hatt i smitteførende periode. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.

I slike saker har smittesporingsteamet et tett samarbeid med kommuneoverlegen og skolens ledelse, men det er smittesporingsteamet og kommuneoverlegen som innhenter opplysninger rundt et smittetilfelle og gjør de medisinskfaglige vurderingene i hver enkelt sak.

Hva er en nærkontakt? 

Man regnes som «nærkontakt» hvis: 

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene,

og kontakten har vært:

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret.

Vurdering av nærkontakter

Hvis det er usikkerhet rundt hvem barnet/ungdommen har vært i kontakt med, vil en større gruppe rundt barnet bli vurdert som nærkontakter. Det kan være bakgrunnen for at vi i enkelte tilfeller må sette hele klassetrinn i karantene, mens det i andre tilfeller kun er barnets klasse og lærere som må i karantene. Dette vurderes nøye fra sak til sak, og er en avgjørelse som tas på bakgrunn av de innhentede opplysningene.

Av personvernhensyn kan vi aldri gi ut informasjon om hvem som er smittet.

Smittevernoverlegen om smitte ved skole eller barnehage