Rehabiliteringsopphold ved Lønnås rehabiliteringsavdeling er et tidsbegrenset tilbud til personer som trenger opphold i heldøgns institusjon.

Hva er rehabiliteringsopphold?

Tiltaket skal være første fase i et rehabiliteringsforløp. Søker har behov for tverrfaglig tilnærming på grunn av kompleksitet i sykdomsbildet.

Det utarbeides tydelige mål for rehabiliteringsoppholdet. Målet kan være å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom og skade samt styrke egen mestringsevne. Under oppholdet skal det lages planer for det videre rehabiliteringsforløpet, som videreføres i eget hjem.

Formål med rehabiliteringsopphold kan være:

  • Å opprettholde eller gjenvinne funksjonsnivå etter sykdom/skade
  • Medisinsk vurdering, avklaring og behandling

Tilbud om fysio- og ergoterapitjenester inngår i rehabiliteringsoppholdet, som ledd i behandling og tilrettelegging med hjelpemidler i eget hjem. 

Hvem kan søke?

Rehabiliteringsopphold på Lønnås kan være aktuelt for deg som:

  • har hatt et betydelig funksjonsfall grunnet akutt sykdom eller skade, eller betydelig forverring av kjent sykdom.
  • har behov for tverrfaglig rehabilitering og medisinsk oppfølging i heldøgns institusjon, i den første opptreningsfasen
  • har behov for å styrke egen mestring i eget hjem

Hvordan søke?

  • For pasienter som utskrives fra sykehus, sender sykehuset helseopplysninger direkte til Tildelingskontoret
  • For hjemmeboende benyttes skjema for egensøknad med legeopplysninger fra fastlege.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret foretar faglig vurdering og behandler søknader på bakgrunn av helseopplysninger og dialog med sykehuset. Sykehuset formidler informasjon om tildelt opphold.

For hjemmeboende kontakter saksbehandler deg for vurderingsmøte og kartlegging av behov, før vedtak fattes. Saksbehandler informerer om tildelt plass.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er. Pasienter som skal ut fra sykehus blir prioritert, jfr samhandlingsreformen.

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her

Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

 

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika