Individuell avlastning er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Avlasters oppgave vil blant annet være å bistå den eller de som har den daglige omsorgen for barnet/ungdommen.

Formål med tjenesten er å «gi avlastning og hjelp til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastningstilbudet skal gis på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse med hensyn til arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet».

For å bli avlaster må du ha fylt 18 år, ha bestått Norsk B1 og levere godkjent politiattest. Vi har et møte med deg før du starter og inviterer deg til temakveld en gang i året. 

Alle avlastere har en timelønn på 150 kr. Avlaster mottar lønn etter gjennomførte timer og innlevert timeliste.

Avlastere får utgiftsdekning på 40 kr pr time, med et maksimumsbeløp på 600 kr per måned. Døgnavlastning har egen utgiftsdekning på 198/260 kr per døgn, avhengig av barnets alder.

Informasjon om ledsagerbevis.

For mer informasjon, ring:

Mona Halvorsen-Kvamme tlf. 90 71 02 28

Cathrine Mandel tlf. 95 07 70 28

Marianne A. Rognum tlf. 47 78 28 79

Kai Thoresen tlf. 99 72 96 72