Malurtåsen

Det utarbeides en detaljregulering for Malurtåsen. Intensjonen med planen er å ta vare på eksisterende kvaliteter innen planområdet og sikre kulturminneverdier og naturverdier.

Vurderinger av kulturminner

Her kan du lese vurderingene av kulturminner på Malurtåsen som er gjort i forbindelese med planarbeidet. 

Har du innspill til planarbeidet?

Har du innspill til planarbeidet, sender du de til:
post@baerum.kommune.no
eller til:
Bærum kommune
Regulering
Postboks 700
1304 Sandvika

Husk å merke innspillet med Malurtåsen, plan ID 2021025 i tittelen.

Frist for å sende inn innspill er 9. februar 2024.

Hvor ligger Malurtåsen?

Planområdet avgrenses delvis av veier og delvis av terreng.
Avgrensningene for området:

 • i sydvest delvis av Nyveien og delvis av jernbanen,
 • i vest av Åsveien/Løvenskioldsvei,
 • i nordøst av skråningen mot Jar ishall, delvis av Kyrres vei delvis av terreng,
 • i mot øst/syd øst av Stabekkplanene.

Endelig fastsettelse av avgrensning vil være en del av planarbeidet.

Hva vil kommunen sikre i planen?

I detaljreguleringen ønsker vi å sikre ivaretagelse av:

 • kulturminner
 • naturverdier og
 • strøkets karakter.

Hva er bakgrunnen for planen?

Planutvalget i Bærum kommune bad i januar 2021 om en vurdering av behovet for en ny reguleringsplan for området Utsiktsveien/Malurtåsen. Bakgrunnen er at det har vært mange og konfliktfylte bygge- og delesaker i området.

Det ble samtidig bedt om at behovet for å legge ned et midlertidig bygg- og deleforbud innenfor området ble vurdert.

Ny reguleringsplan vil erstatte planen som i dag gjelder for deler av området.

Tidligere behandling av planforslaget

Planutvalget behandlet et planforslag til detaljlegulering av Malurtåsen 21. september 2023. Planutvalget fattet følgende vedtak: 

 1. Det skal gjøres en ny vurdering av boligeiendommer som er på 1600 kvm. eller større (jfr. arealkravet i Kommuneplanens arealdel (KPA)
 2. Det skal gjøres en ny vurdering av detaljeringsnivået i bestemmelsene.
 3. Det forutsettes at planens hensikt ivaretas: §1.1. Planen skal sikre: bevaring av kulturminner og sammenheng i kulturmiljøet med veier  - bevaring av eksisterende natur, landskap, terreng og vegetasjon. § 1.2. Planen skal legges til rette for- ny bebyggelse som er tilpasset områdets særpreg og bebyggelsesstruktur. 
 4. Kommunedirektøren bes vurdere et særlig veiledningstilbud innenfor planområdet, mht. kulturminner og skjøtsel av natur. 

Hele saken kan du lese her.

Hva vil det si at det kan legges ned et midlertidig bygge- og deleforbud?

Det er varslet at det kan være aktuelt å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud innenfor området. Bygge- og deleforbud vil kun være aktuelt der det søkes om tiltak som vurderes å være i strid med intensjonene i planarbeidet. Det er fullt mulig å søke om tiltak innenfor planområdet i perioden hvor planarbeidet pågår.

Se §13 i Plan- og bygningsloven.

Vedtak om igangsetting av planarbeid

Her kan du lese alle dokumentene i saken.

Varsel om igangsetting av planarbeidet

Berørte eiere, naboer, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner ble varslet om oppstart av planarbeidet i desember 2021. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 15. februar 2022.

Her kan du se annonse varsel om oppstart.

Hvordan er planprosessen?

Kommunen mottok flere innspill da oppstart av planarbeidet var varslet. Det ble utført kartlegginger og registreringer i området. Dette ble med som en del av grunnlaget for arbeidet med reguleringsplanen. 

Et planforslag ble lagt fram for politisk behandling i planutvalget 21. septeber 2023. Utvalget ønsket at planforslaget ble bearbeidet før de tar stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Da vil den sendt ut på høring til berørte parter, offentlige myndigheter og berørte organisasjoner.

Det ble arrangert et informasjonsmøte 23. november 2023 og det arrangeres en åpen kontordag 23. januar 2024.

Etter at frist for nye innspill et mottatt, blir planforslaget bearbeidet og fremmet for ny politisk behandling. 

Plan Malurtåsen 191223.JPG

Åpen kontordag 23. januar 2024

Torsdag 23. januar inviterte representanter for regulering i Bærum kommune til åpen kontordag på Presterud gård på Bekkestua. Her informerte vi om planarbeidet og hva det betyr for den enkeltes eiendom. De besøkende ble invitert til å komme med innspill.

Informasjonsmøte 23. november 2023

Det ble informerer vi om planprosessen, politiske vedtak i saken og om muligheten til å komme med innspill.  I møtet ble det også presentert hva planen skal sikre og om de utfordringer og muligheter som dette gir. Møtet ble holdt på Stabekk kulturhus. Det var også mulig å følge møtet digitalt.

Her ser du presentasjonen som ble vist i møtet 23. november 2023.

Informasjonsmøte 25. januar  2022

 25. januar 2022 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte om planen.  

Det var ikke opptak under møtet. 

Her finner du presentasjonen som ble vist under møtet.