Malurtåsen

Det skal utarbeides en detaljregulering for Malurtåsen. Intensjonen med planen er å ta vare på eksisterende kvaliteter innen planområdet og sikre kulturminneverdier og naturverdier.

Hvor ligger Malurtåsen?

Planområdet avgrenses delvis av veier og delvis av terreng.
Avgrensningene for området:

  • i sydvest delvis av Nyveien og delvis av jernbanen,
  • i vest av Åsveien/Løvenskioldsvei,
  • i nordøst av skråningen mot Jar ishall, delvis av Kyrres vei delvis av terreng,
  • i mot øst/syd øst av Stabekkplanene.

Endelig fastsettelse av avgrensning vil være en del av planarbeidet.

Hva vil kommunen sikre i planen?

I detaljreguleringen ønsker vi å sikre ivaretagelse av:

  • kulturminner
  • naturverdier og
  • strøkets karakter.

Hva er bakgrunnen for planen?

Planutvalget i Bærum kommune bad i januar 2021 om en vurdering av behovet for en ny reguleringsplan for området Utsiktsveien/Malurtåsen. Bakgrunnen er at det har vært mange og konfliktfylte bygge- og delesaker i området.

Det ble samtidig bedt om at behovet for å legge ned et midlertidig bygg- og deleforbud innenfor området ble vurdert.

Ny reguleringsplan vil erstatte planen som i dag gjelder for deler av området.

Undersøkelse av natur

Høsten 2022 ble det gjort kartlegginger av naturverdiene som finnes i planområdet. Det vil foregå to ulike registreringer;

  • en av naturtyper i sammenhengende grønnstruktur og
  • en kartlegging av furutrær. 

Hva vil det si at det legges ned et midlertidig bygge- og deleforbud?

Det er varslet at det kan være aktuelt å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud innenfor området. Bygge- og deleforbud vil kun være aktuelt der det søkes om tiltak som vurderes å være i strid med intensjonene i planarbeidet. Det er fullt mulig å søke om tiltak innenfor planområdet i perioden hvor planarbeidet pågår.

Se §13 i Plan- og bygningsloven.

Vedtak om igangsetting av planarbeid

Her kan du lese alle dokumentene i saken.

Varsel om igangsetting av planarbeidet

Berørte eiere, naboer, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner ble varslet om oppstart av planarbeidet i desember 2021. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 15. februar 2022.

Her kan du se annonse varsel om oppstart.

Hvordan er planprosessen?

Etter at frist for innspill er utløpt starter arbeidet med å lage et planforslag. I denne forbindelse skal det blant annet gjøres kartlegginger og registreringer som grunnlag for planen.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet legges det frem for politisk behandling i planutvalget, trolig vinter/vår 2023. Politikeren vil da vedta om planen skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parter, offentlige myndigheter og berørte organisasjoner.

Det vil bli arrangert et nytt informasjonsmøte i forbindelse med høring av planforslaget.
Etter at fristen for høring og ettersyn har utløpt vurderes behov for justering av planen før den igjen sendes til politisk behandling og vedtak i saken.

Her ser du en  illustrasjon av planprosessen.

Informasjonsmøte 25. januar  

 25, januar 2022 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte om planen.  

Det var ikke opptak under møtet. 

Her finner du presentasjonen som ble vist under møtet.