Storøykilen skissebilde av boligområdet Storøykilen Gårdsplass Storøykilen - skisse rekkehus Storøykilen Fornebu Gårdsrom skisse

Storøykilen er et utbyggingsområde på 31,5 daa innenfor Forneburingen mot Nansenparken - mellom Storøya og Oksenøya senter. I kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) benevnes feltet som B9.6.

Kommunestyret 23. september 2020 vedtok detaljreguleringen som legger til rette for til sammen 375 leiligheter og rekkehus fordelt på seks kvartaler.

Bebyggelsen vil få en gjennomsnittshøyde på fire etasjer. Innenfor kvartalene skal det være store, felles gårdsrom. Mellom kvartalene blir det felles og allment tilgjengelige uteoppholdsarealer med en lokal møteplass, eventuelt kafe og tverrforbindelser til Nansenparken.

Reguleringen legger vekt på:

  • bebyggelse og uteområder med høy bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet
  • fellesfunksjoner for boligene
  • etablering av ulike møteplasser og steder for variert opphold og lek
  • høye miljøambisjoner
  • gode, allment tilgjengelige gangforbindelser gjennom området
  • ivaretakelse og styrking av lokalt naturmangfold

Planforslaget er fremmet av Arcasa Arkitekter as på vegne av eier OBOS Fornebu as.

Fra kommunestyrets behandling

Arkitektur og formgivning

Storøykilen, Fornebu felt B9.6, er en betydelig utbygging med over 23.000 kvadratmeter boligareal. Kommunestyret oppfordrer til å bruke flere ulike arkitekter i gjennomføringen av utbyggingen for å oppnå god og variert formgivning innenfor reguleringsområdet.

Tilrettelegging for sykkel

Ambisjonene på Fornebu er at reiser skal foretas med kollektivt,  sykkel og gange. Da er det behov for svært god tilrettelegging for sykkel. Det gjelder sykkelparkeringsdekning, ladeinfrastruktur for sykkel og egnede fasiliteter for vinterlagring.

Bofellesskap

I sin behandling viste kommunestyret til at det finnes forskning, både norsk og internasjonalt, som viser at bofelleskap kan bidra til utvidet naboskap, muligheter for sosial kontakt, og bidra til økt livskvalitet og trygghet i hverdagen.

Kommunestyret ba om at det vurderes å innpasse et prosjekt i felt B9.6 med bofellesskap, som et delprosjekt med brukermedvirkning i ett av kvartalene.

Planområdet skal beplantes med vekster som fremmer insektsliv

Dokumentene i saken:

Alle dokumentene i saken finner du her.