Storøykilen skissebilde av boligområdet Storøykilen Gårdsplass Storøykilen - skisse rekkehus Storøykilen Fornebu Gårdsrom skisse Illustrasjonplan 1-1000

Innledning

Storøykilen er et byggeområde på 31,5 daa innenfor Forneburingen mot Nansenparken mellom Storøya og Oksenøya senter. Feltet heter: felt B9.6 i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3).

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen 375 leiligheter og rekkehus fordelt på seks kvartaler. Bebyggelsen vil få en gjennomsnittshøyde på fire etasjer. Innenfor kvartalene skal det være store, felles gårdsrom. Mellom kvartalene blir det felles og allment tilgjengelige uteoppholdsarealer med en lokal møteplass og tverrforbindelser til Nansenparken. Det er kort vei fra Forneburingen og nedkjøringen til to parkeringskjellere, som begrenset kjøring påområdet.

Planforslaget er fremmet av Arcasa Arkitekter as på vegne av eier OBOS Fornebu as.

Hva er Formannskapets vedtak - 01.04.2020?

Dette er et privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Fornebu – felt B9.6, planID 2016025, som vist på plankart, dokument 4779799, og i bestemmelser, dokument 4779802, fremmes, jf. plan- og bygningsloven § 12-11 med følgende tillegg:

Om arkitektur og formgivning:

Det heter i fremlegget at planforslaget skal sikre bebyggelse og uteområder med høy bokvalitet og høy arkitektonisk kvalitet. Det kommer ikke klart frem hvilke ambisjoner og visjoner forslagsstiller har når det gjelder formgivning. Formannskapet ber om at arkitektonisk kvalitet konkretiseres frem til 2. gangs behandling. Dette gjelder både på visjonsplan og de konkrete forslagene for ulike bygningstyper i de seks feltene.

Om sykkel:

Ambisjonene på Fornebu er at reiser skal foretas med kollektivt,  sykkel og gange. Da er det behov for svært god tilrettelegging for sykkel. Det er derfor ønskelig å få dokumentert hvordan en økt ambisjon kan utvikles i 2. gangs behandlingen. Endelig beslutning om omfanget av tiltakene tas ved 2. gangs behandling. Følgende bes derfor tas inn i bestemmelsene og vises i 2. gangs behandlingen:

  • Minst 25 % av sykkelparkeringen skal ha ladeinfrastruktur
  • Sykkelparkeringsdekningen skal være 3,5 pr. 100 kvm
  • Det skal legges til rette for at sykkelparkeringen også er egnet som lagring vinterstid, for de som ikke anvender sykkel om vinteren.

"Planområdet skal beplantes med vekster som fremmer insektsliv"

  • Nytt punkt 2.6: "Planområdet skal beplantes med vekster som fremmer insektsliv".

Reguleringsplanforslaget har vært på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Før 2. gangs behandling skal:

  • det utarbeides en detaljert takplan og bestemmelse §12.1 om utforming av taklandskapet bearbeides.
  • utforming av tverrforbindelsene igjennom planområdet (bestemmelsesområde # 4) bearbeides.

 Dokumenter som var på høring:

Høringsperioden er nå over. Den var 17. april–29. mai 2020. 

Alle dokumentene som var til høring finner du her. 

Her kan du se en presentasjon av saken

Spørsmål og svar fra digitalt informasjonsmøte 7. mai

7. mai ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte på kommunens facebookside. Saksbehandlere svarte på spørsmål innbyggerne stilte. 

Her finner du spørsmål og og svar fra møtet.

Mer informasjon om saken:

Her finner du alle arkiverte dokumenter i saken. De ligger på innsyn.

Relatert informasjon

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner