Hovedinngang Oksenøya bruk Marc Goodwin - Grønt området Marc Goodwin 03 - Trappen Marc Goodwin 04 - broen mellom husene Marc Goodwin 05  - Glassvegg

Hvor ligger Oksenøya bruk?

Planområdet omfatter området rundt Oksenøya bruk. Området inneholder bevaringsverdige Oksenøya bruk i tillegg til Norske skogs hovedkontor med omgivelser.

Her finner du hele saken.

Saken er tilgjengelig i Innsyn.

Prinsippsak om boliger på Oksenøya bruk

Torsdag 12.januar 2023 behandlet Planutvalget en prinsippsak om boliger på Oksenøya bruk (felt KBA 7.1 i KDP3).

Kombinert formål

Feltet er i Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) avsatt til kombinert formål. Under sluttbehandling av KDP3 åpnet kommunestyret for at boliger kunne vurderes. Prinsippsaken tar opp dette spørsmålet om det åpnes for bolig, og diskuterer hvilke områder på Fornebu eventuelle boligkvadratmetere skal hentes fra.

Detaljer løses i detaljreguleringsplan.

Viktige premisser er blant annet hensynet til kulturminnet og naturmiljøet. Disse hensynene er uavhengig arealformålet.

Her legger vi lenke til saken og protokoll fra møtet.

Varsel om oppstart

Det er varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering av Oksenøya bruk. Forslagsstiller er OBOS, plankonsulent er Lund Hagem Arkitekter AS. Kunngjøringen ble annonsert i Budstikka 5. oktober 2022. Annonsen kan sees på kommunens nettside.  

Hjemmeside for Oksenøya bruk hos OBOS finner du her.  

Åpent informasjonsmøte

Det ble holdt åpen informasjonskveld 24. oktober 2022 på Oksenøya bruk.