Flyfoto med omriss av ny friluftshalvøy Lysakerfjorden Bilde av friluftshalvøya sett fra Munkebakken Flyfoto av friluftshalvøy med omriss Karttegning av friluftshalvøy Foto friluftshalvøy iLysakerfjorden sett fra Sjøflyhavna

Kommunen ønsker å anlegge et helt nytt offentlig friluftsområde i sjøen, inntil dagens strandarealer på østsiden av Fornebulandet utenfor Telenors hovedkontor. Dette vil øke tilbudet av gode friluftsarealer i strandsonen, med de kvaliteter som møtet mellom land og vann kan gi.

Høring om ny friluftshalvøy Lysakerfjorden

Kommunedelplan 3 for Fornebu legger opp til en økning av boligantallet. Dette gir økt press på friluftsområdene på Fornebu. Arealtilgangen på Fornebu er knapp.

En friluftshalvøy vil øke tilbudet av gode friluftsarealer.  

Miljøoppfølgingsplan for Fornebu

Fornebubanen ventes igangsatt medio 2020. Fornebubanen vil gå i tunnel fra Fornebu sør til Lysaker og videre til Majorstua. Dette medfører at ca. 3 millioner kubikkmeter med steinmasser må tas ut. Miljøoppfølgingsplanen for Fornebu, vedtatt 1999, sier at det er et mål å gjenbruke så mye som mulig av massene internt i utbyggingsområdet, både av ressurshensyn og for å unngå unødig massetransport på veinettet i Osloregionen.

På bakgrunn av denne situasjonen foreslås det å anlegge en ny halvøy/øy for friluftsliv med masser fra primært Fornebubanen, men også fra andre nærliggende infrastrukturprosjekter.

Tiltaket: 

Friluftshalvøya foreslås med en størrelse på ca. 30 dekar (tilsvarende Kadettangen utenfor kunstgressbanen) med en høyde på omlag tre meter over havet. Det antas at halvøya vil romme om lag to millioner kubikkmeter med steinmasser. På Kadettangen ble det til sammenligning plassert ca. 500 000 m³. 

Reguleringsplanen åpner for å anlegge en kanal/renne gjennom oppfyllingen dersom videre utredninger viser behov for dette på grunn av lokale strømforhold eller annet.

Det foreslås koller på opptil sju meter for å skape variasjon i landskapet. Samt stier, badeplass med baderampe, lekeområde med diverse lekeapparater, båtrampe, gressletter og vegetasjon.

Anleggstid for å begrense ulempene

For å begrense ulempene for omgivelsene og gi rask tilgang til den nye halvøya er det ønskelig med en anleggstid på maksimalt tre år fra igangsetting til ferdigstillelse.

Utrede alternativer for anleggsatkomst

Det utredes ulike alternativer for anleggsatkomst/utskipingsmuligheter for masser ut til tiltaksområdet. For å sikre realisering, dersom man ikke finner bedre løsninger før gjennomføring, foreslås det at det reguleres en anleggsvei til området via vei mellom Telenorbygget og Equinorbygget.

Det må etableres en midlertidig utskipningskai sørøst for Telenorbygget.

Dokumenter som var på høring:

Alle dokumentene som er til høring finner du her.

Presentasjon: Offentlig detaljregulering ny friluftshalvøy i Lysakerfjorden 1.gangs behanding.

Høringsperioden var 17. april–29. mai 2020. Ovenfor ligger det en presentasjon av planen.

7. mai ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte på kommunens Facebookside.  Der kunne man stille spørsmål til saken.  Det ble ikke stilt spørsmål til kommunens saksbehandlere under dette møtet.  

Mer informasjon om saken:

Her finner du alle arkiverte dokumenter i saken. De ligger på innsyn.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner