Kommunen ønsker å anlegge et helt nytt offentlig friluftsområde i sjøen, inntil dagens strandarealer på østsiden av Fornebulandet utenfor Telenors hovedkontor. Dette vil øke tilbudet av gode friluftsarealer i strandsonen, med de kvaliteter som møtet mellom land og vann kan gi.

Høring om ny friluftsøy Lysakerfjorden

Reguleringsplanforslag om ny friluftsøy Lysakerfjorden var oppe til ny 1. gangsbehandling i Planutvalget. Det ble vedtatt å legge den ut på høring. Vi inviterte til et åpent infomøte.

Her finner du reguleringsplanforslaget.

Høringsperiode er blitt forlenget. Høringsperioden blir fra 28. oktober til 23. desember.

Friluftsområder

Kommunedelplan 3 for Fornebu legger opp til en økning av boligantallet. Dette gir økt press på friluftsområdene på Fornebu. Arealtilgangen på Fornebu er knapp.

En friluftsøy vil øke tilbudet av gode frilufts arealer. 

Miljøoppfølgingsplan for Fornebu

Fornebubanen er igangsatt og vil gå i tunnel fra Fornebu sør til Lysaker og videre til Majorstua. Dette medfører at ca. 3 millioner kubikkmeter med steinmasser må tas ut. Miljøoppfølgingsplanen for Fornebu, vedtatt 1999, sier at det er et mål å gjenbruke så mye som mulig av massene internt i utbyggingsområdet, både av ressurshensyn og for å unngå unødig massetransport på veinettet i Osloregionen.

På bakgrunn av denne situasjonen foreslås det å anlegge en ny øy for friluftsliv med masser fra andre nærliggende infrastrukturprosjekter.

Tiltaket: 

Friluftshalvøya foreslås med en størrelse på ca. 30 dekar (tilsvarende Kadettangen utenfor kunstgressbanen) med en høyde på om lag tre meter over havet. Det antas at øya vil romme om lag to millioner kubikkmeter med steinmasser. På Kadettangen ble det til sammenligning plassert ca. 500 000 m³. 

Det foreslås koller på opptil sju meter for å skape variasjon i landskapet. Samt stier, badeplass med baderampe, lekeområde med diverse lekeapparater, båtrampe, gressletter og vegetasjon.

Anleggstid for å begrense ulempene

For å begrense ulempene for omgivelsene og gi rask tilgang til den nye halvøya er det ønskelig med en anleggstid på maksimalt tre år fra igangsetting til ferdigstillelse.

Utrede alternativer for anleggsatkomst

Det utredes ulike alternativer for anleggsatkomst/utskipingsmuligheter for masser ut til tiltaksområdet. For å sikre realisering, dersom man ikke finner bedre løsninger før gjennomføring, foreslås det at det reguleres en anleggsvei til området via vei mellom Telenorbygget og Equinorbygget.

Det må etableres en midlertidig utskipningskai sørøst for Telenorbygget.

Alle dokumentene som er til høring finner du her.

Presentasjon: Offentlig detaljregulering ny friluftshalvøy i Lysakerfjorden 1.gangs behanding.

Tidligere informasjonsmøte

8. november 2022 ble det holdt åpnet informasjonsmøte på Fornebupiloten.

7. mai 2022 ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte på kommunens Facebookside. 

Kontaktpersoner