Nansenløkka er et byggeområde innenfor Forneburingen mellom Nansenparken og Fornebu S. Feltet heter felt B9.4 i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3). Planforslaget er fremmet av Dyrvik Arkitekter/ Transborder Studio på vegne av eier OBOS Fornebu as.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen ca 600 boenheter, hovedsakelig leiligheter men også med innslag av enkelte rekkehus, fordelt på seks storkvartaler. Bebyggelsen vil få en gjennomsnittshøyde på fem etasjer, med stor variasjon i høyder fra tre til åtte etasjer. Det er planlagt et stort sentralt fellesareal med et felleshus og allment tilgjengelige tverrforbindelser gjennom området. Innenfor kvartalene er det felles gårdsrom.

Planforslaget har høye miljøambisjoner med minst tre  forbildeprosjekter. Det er utarbeidet et FutureBuilt Kvalitetsprogram.

Nansenløkka - Skisse bygninger Nansenløkka - skisse areal Nansenløkka - Skisse boliger mellom blokkene

Planen er vedtatt.

Nansenløkka felt B9.4 Fornebu planID 2018001

Planforslaget legger til rette for et variert boligområde med:

 • Høy kvalitet
 • Fellesfunksjoner
 • Hierarki av møteplasser og uterom
 • Høye miljøambisjoner
 • Tilgjengelige gangforbindelser gjennom området

Ønsker du å se arkitektens presentasjon av planforslaget? Det ligger her.

Planutvalgets vedtak 1. gangsbehandling 25.6.2020:

Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Fornebu felt B 9.4, planID 2018001, som vist på plankart, dokument 4857387, og i bestemmelser, dokument 4849131, fremmes, jf. plan og bygningsloven §12 11.

Reguleringsplanforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningsloven §12 10.

Før 2. gangsbehandling:

Før 2. gangsbehandling skal det vurderes å legge inn noen mindre lokaler til utadrettet virksomhet på enkelte hjørner
mot Forneburingen for å bidra til liv på gateplan. Arealet skal fordeles på lokaler med maksimal størrelse 200 m2.

Planutvalget ber om at planene til 2. gangsbehandling tilrettelegger for utadrettet virksomhet/ aktive fasader i 1 etg . mot
Forneburingen f. eks småskala handel, kiosk, kaféer eller lignende. Formålet er å skape økt aktivitet, samt bidra til å bryte opp
de høye fasadene mot Forneburingen og dempe volum følelsen.
Parkeringsnormen for bil i kommunedelplan 3 for Fornebu bil skal legges til grunn i planområdet

Bestemmelsenes punkt 14.1 endres til:

 • Det skal etableres 1 parkeringsplass for bil per 100 m² BRA bolig.
 • I reguleringsplanen kan p kravet reduseres med inntil x % dersom det etableres en forpliktende bilpoolordning.
 • Reduksjonen er på inntil 25 % for området A "byen, inntil 20 % for området B "parken" og inntil 10 % for området C "landet".

Ønsker du å se opptaket av planutvalgets behandling av planforslaget? Det ligger her

Hovedgrep Nansenløkka

 • Storgårdkvartaler; seks kvartaler med ett stort,
  sentralt fellesareal
 • Gangforbindelser gjennom området
 • Lukkede kvartaler mot Forneburingen; gradvis mer åpne kvartaler mot Nansenparken
 • Varierte høyder, høyest mot Forneburingen, trapper seg ned mot Nansenparken

Illustrasjonsplan

 • Innenfor kvartalene blir det store,
  felles gårdsrom
 • Mellom kvartalene blir det allment tilgjengelige uteoppholdsarealer med nærmiljøpark og lokalplass og et
  felleshus
 • Det er begrenset kjøring på området, med kort vei fra Forneburingen til to parkeringskjellere

Ønsker du å se alle dokumentene som ligger på høring? Det ligger her

Kontaktperson