Fornebubanen er en ny T-banestrekning som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Lysaker blir en av seks nye stasjoner.

Informasjonsmøte

Tid
Onsdag 9. juni klokken 19-20
Digitalt
Teams
Antall deltakere
Maks 300
Tilgang
Pc, Nettbrett og mobil

Hva er hensikten med detaljregulering Lysaker T-banestasjon?

Hensikten med endringene for Lysaker stasjon er primært:

  • Å redusere inngrepene i Lysakerelva
  • Tilrettelegge for et attraktivt og funksjonelt stasjonsområde nord for jernbanen.
Detaljregulering - ny landskapsplan Lysaker

Opparbeide stasjonsområdet i tråd med landskapsplanen

En sentral del av dette prosjektet er å opparbeide stasjonsområdet i tråd med landskapsplanen. Samtidig skal gjennomføringen av både anlegg og drift av banen optimaliseres. En viktig føring er å tilpasse stasjonen til fremtidig utvikling på Lysaker.

Det er store utviklingsprosjekter i området. Her kan du lese mer om de ulike utviklingsprosjektene.

Hvilke planer er lagt til grunn? 

Det er utarbeidet en veiledende plan for Lysakerbyen (VPOR) med stasjonspark, torg og gangakser. Denne er lagt til grunn for planarbeidet. Om det blir oppstart i 4. kvartal 2021 anslås den totale byggetiden for arbeidene med bygging av Lysaker stasjon til å være om lag 5 år.  

Hva er bakgrunnen for planen?

I april 2016 ble planen Metrotrase Fornebu – Lysaker, delområde Lysaker vedtatt. Her kan du lese mer om  om saken. Det er denne planen som nå skal endres.

Denne områdereguleringen var basert på å etablere metrostasjonen i en kulvert under Lysakerelva. Dette ville medføre store inngrep i elva i forbindelse med anleggsarbeidene.

Hva er endringer i detaljreguleringen med ny landskapsplan for Lysaker?

Etablering uten inngrep i elva

Løsningen som nå foreslås innebærer etablering av metrostasjonen i en fjelltunnel istedenfor i en kulvert. Stasjonen kan da etableres uten inngrep i elva. Metrotraseen må flyttes ca. 70 meter nordvestover og stasjonen roteres noe sammenlignet med gjeldende regulering.

Gjeldende regulering legger til rette for etablering av et stasjonsområde. Det nye løsningsforslaget er basert på kun en hovedatkomst til T-banen, med mulighet for en fremtidig sekundæratkomst fra Oslosiden.

Endret hovedadkomst

Hovedadkomsten til T-banestasjonen ligger henvendt mot et nytt stasjonstorg med Lysaker jernbanestasjon i sør, ny stasjonspark i øst samt "kiss & ride" og taxi i øst. Stasjonsoppgangen ligger ved den sentrale aksen mellom jernbanestasjonen og Lysaker Mølle bru.

Justering av gang-, sykkel, - og kjøreplan

Endringene som foreslås medfører justering av gang-, sykkel- og kjørearealer, samt arealer til torg og park. Sykkelparkering og parkering for taxi, HC-plasser, korttidsplasser, serviceplasser, renovasjon og varelevering er også omorganisert innenfor stasjonsområdet.

Illustrasjon, stasjonsadkomsten og torget med beplantning og møblering

Her kan du lese mer om endringene. 

Informasjon

 9. juni klokken var det et digitalt informasjonsmøte der vi fortalte om prosessen. Du kunne stille spørsmål i møtet.  

Kontaktpersoner