Bekkestua sør

Planene for Bekkestua sør vil bli fremmet til 2. gangs behandling før sommeren. I planforslaget vil skogholtet mot Gjønnes/Kleivveien sørvest i planområdet bli bevart. Som en følge av dette vil kommunedirektøren anbefale at barnehagen tas ut. Videre legges det til rette for etablering av en flomvei fra Bekkestua gjennom området og videre via Ballerud til Stabekken. 

Det foreslås at feltet nærmest Bekkestua som får sin adkomst via Frøytunveien kan bygges ut på grunnlag av en vedtatt områderegulering. Resten av området må detaljreguleres og avvente etablering av den nevnte flomveien til Stabekken. I praksis betyr dette at denne delen først kan bygges ut når tunellen fra Gjønnes til Strand står ferdig som en del av førte etappe av E18 utbyggingen fra Lysaker til Ramstadsletta.

Bibliotektorget

Store deler av Bibliotektorget vil stå ferdig sommeren 2021. Det vil gjenstå arbeider på overflaten som vil bli utført på høsten.

Kleivveien nord

Planene for utbygging i Kleivveien nord, med om lag 230 leiligheter, ble vedtatt av kommunestyret 28. april. Det vil komme byggesaker, detaljprosjektering for ny bebyggelse i Kleivveien nord og gater pluss torg langs med Gamle Ringeriksvei og Bekkestuveien. 

Bærumsveien

Planforslaget om tre boligblokker i Bærumsveien 229-235 har vært på høring. Det blir trolig 2. gangsbehandling i Planutvalget før sommeren.

Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid på eiendommen Bærumsveien 217. Hensikten er å omregulere eksisterende eiendommer til boligformål med lavblokker med høy kvalitet på bebyggelse og uteområder.

Vil du følge utviklingen på Bekkestua?

Les mer på kommunens nettsider.

Meld deg på nyhetsbrev for Bekkestua.

Har du spørsmål? Skriv til nabokontakten@baerum.kommune.no