Løsningen lagrer overskuddsvarme fra solen om sommeren. Løsningen dekker varmebehov om vinteren

Bærum kommune har utredet muligheten for en innovativ løsning for varmeforsyning til Nadderud og Bekkestua Nord. Prosjektet har tittelen «Sorte fotballbaner og sentrumsgater som solfangere, sesonglagring av varme i gropvarmelager».

Nøkkelinformasjon

Samarbeidspartner
Rambøll Norge AS

Det er, i årene som kommer, planlagt en betydelig utvikling av områdene Nadderud og Bekkestua Nord. Nadderud skal bygges ut med ny Bekkestua barneskole, utvidelse av Bekkestua ungdomsskole og nye Nadderud stadion nye kunstgressbaner. Bekkestua Nord skal utvide sitt gatevarmeareal fra 16 000 m2 til 22 000 m2. Denne utviklingen vil medføre et økt behov for varmeenergi til området.

Bærum kommune har høye miljøambisjoner, og har som mål at alle kommunens bygg og anlegg skal være klimakloke og fremtidsrettede. Miljøvennlige energiløsninger er viktig for å få til dette.

I desember 2018 mottok Bærum kommune tilsagn på 620 000 kr i støtte fra Enova for å konseptutrede en innovativ løsning for varmeforsyning til Nadderud og Bekkestua Nord. Prosjektet har tittelen «Sorte fotballbaner og sentrumsgater som solfangere, sesonglagring av varme i gropvarmelager». Konseptutredningen er et samarbeid mellom Eiendom og Byutviklingsprosjekter i Bærum kommune.

Lagre solvarme

I konseptutredningen har en innovativ felles energiløsning for Nadderud og Bekkestua Nord vært utredet. Løsningen går ut på å benytte undervarmesystemet til kunstgressbanene og gatevarmen til å samle inn solvarme i sommerhalvåret, og lagre denne varmen til vintersesongen i et gropvarmelager under kunstgressbanene. For å vurdere lønnsomheten i løsningen ble det samtidig utredet en løsning for å sesonglagre varme i energibrønner og en konvensjonell løsning ved å hente varme ut av energibrønner. I alle alternativene har en varmepumpe vært med som varmeproduserende enhet.

Formålet med konseptutredningen har vært å avdekke om det er praktisk mulig å gjennomføre den innovative løsningen, hvilken reduksjon den kan ha på effektuttak på vinteren, hvor mye energireduksjon som kan oppnås, hva løsningen vil koste og hvordan det vil være å drifte et slikt anlegg. For å kunne sammenlikne lønnsomheten til den innovative energiløsningen ble det laget to alternativer å sammenlikne den med.

Resultat

Resultatene viser at alternativet med sesonglagring av solvarme fra gater og baner i termiske energibrønner (sesonglagring i grunnen), alternativ 2b, er klart bedre enn den innovative løsningen, alternativ 1. Alternativ 2b gir betydelig energisparing på grunn av mye lavere varmetap i energibrønne, sammenliknet med gropvarmelageret.

Lønnsomheten er også klart best for alternativ 2b sammenliknet med alternativ 1. Dette skyldes både at det er betydelig lavere energikostnader knyttet til energimengde og til effektbehov, og også knyttet til betydelig lavere investeringskostnader.

Konseptutredninger er laget av Rambøll Norge AS. Her kan du lese sluttrapporten (pdf).

Kontaktpersoner