Innovative offentlige anskaffelser (IOA) har et stort potensial som strategisk virkemiddel når kommunens mål og planer skal realiseres. I Bærum kommune er hele 24 prosent av alle kunngjorte anskaffelser innovative.

«Smarte», grønne og arealeffektive bygg, helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er satsningsområder i årene som kommer. Ved bruk av anskaffelser som virkemiddel kan kommunens tjenester effektiviseres og forbedres.

Hva er innovative anskaffelser?

IOA er først og fremst en tilnærming som handler om å tenke nytt i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsesprosessene. Målet er å oppnå bedre behovsdekning.

Det gjennomføres dialogmøter med markedet før konkurransen for å utforske mulighetsrommet i markedet. I stedet for å definere konkret hva som skal kjøpes fokuseres det på behovet, og det overlates til leverandørene å komme med løsningsforslag og eventuelt utvikle løsninger. På denne måten utfordres leverandørene til å komme med nye, innovative løsningsforslag på oppdragsgivers behov, og oppdragsgiver kan nyttiggjøre seg løsningskompetansen i markedet.

Bærum kommune benytter metodikken for IOA i mange anskaffelser. Kunngjorte dialogkonferanser med leverandørmarkedet utgjorde 24 prosent av alle kunngjorte anskaffelser i kommunen både i 2017 og 2018, mot under 2 prosent på landsbasis (ref. Menon Economics, 2017: Midtveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling).

I tillegg har det vært betydelig satsing på å etablere en innovasjonskultur i kommunen. Bærum har derfor gode forutsetninger for å lykkes med IOA videre og være en spydspiss på dette området.

Eksempler på gjennomførte IOA i Bærum kommune:

  • Smart Matleveranse i hjemmetjenesten
  • bysykkel på Fornebu
  • Nullutslipp på byggeplasser
  • Tryggere hverdag
  • El-ladepunkter for bil
  • Digitalisering av barnevernet
  • Overvannshåndtering
  • Digitale læringsmidler