Med økt digitalisering kan kommunen gjøre mer for flere. Målet er at alle skal møte «ett Bærum» - en felles digital plattform.

Forventningene til digitalisering av kommunale tjenester, automatisering og selvbetjening er store. Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning.

Digitalisering – fremtidsbilde for innbyggerne

 • Få tilgang på egne opplysninger på ett sted.
 • Ikke bli spurt om informasjon kommunen allerede har.
 • Få tilbud om tjenester de har rett på der søknad ikke er nødvendig.
 • Få umiddelbare vedtak på enkle søknader.
 • Oppleve at tjenestene fra kommunen er én tjeneste selv om de leveres at ulike avdelinger i kommunen.
 • Få tilgang på kvalitetssikret informasjon og tjenester som grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp for å gjøre gode valg.
 • Se status på min sak eller søknad.
 • Ha fullt innsyn i all informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger.
 • Få mulighet til å samtykke om bruk av informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger og rett til å involvere nærstående.

Nå kan du motta digital post fra Bærum kommune.
En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Her vil du motta brev med vedtak, oppfølging av saker og etter hvert post med sensitivt innhold. Det offentlige kan ikke bruke e-post til å sende slik informasjon.

Som innbyggere kan du velge enten e-Boks eller Digipost som din digitale postkasse. Altinn benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsliv og organisasjoner.

Mer informasjon om digital post fra kommunen finner du her.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Målene med velferdsteknologi er:

 1. Forebygge funksjonsnedsettelse og skade.
 2. Tilrettelegge for økt mestring for brukere og medarbeidere.
 3. Effektivisering av pleie- og omsorgstjenester.

Mer informasjon om hvordan Bærum kommune jobber med mestringsteknologi finner du her.

Det pågår en liten revolusjon i bærumsskolen, og den handler om digital skolehverdag. Ved å trekke digitale verktøy, som nettbrett, inn i undervisningen legger vi til rette for bedre læring og kompetanse.

Kommunestyret 21. juni 2017 besluttet å videreføre nettbrettsatsingen Digital skolehverdag. Innen utgangen av 2018 skal alle elever og lærer ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum ha hvert sitt nettbrett.

Mer informasjon om Digital skolehverdag finner du her.

 

Ett Bærum - digitalt førstevalg

For å gi enda bedre tjenester er målet at alle skal møte «ett Bærum» - en felles digital platform. Felles digitale løsninger kobler sammen offentlige tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner.

Her finner du en foreløpig oversikt over noen viktige sektorvise og felles ambisjoner for perioden 2017-2020. Som det framgår av listen er behovene innen flere sektorer sammenfallende og understøtter dermed strategien «ett Bærum». I tråd med digitaliseringsstrategien vil arbeidet med den videre bearbeidingen av ambisjonene samordnes og resultere i konkrete prosjekter.

Hovedambisjoner innen Barne- og ungdomstjenester (BAUN)

Område Hovedambisjoner Formål
Barnehage Dialog med nærstående (foreldre) Digital dialog og samhandling med barnas foresatte.
Barnehage Trådløst nett i barnehage Muliggjøre nye læringsformer, bruk av administrasjonssystem og støtte for PP- tjenesten.
Barnehage Pedagogisk innhold/ læringsressurser Utvikle nye læreformer.
Barnehage Barnehageadministrasjon

Forenkle og automatisere administrative oppgaver og frigjøre tid til kjerneoppgaver.

Bedre styringsinformasjon for å øke sikkerhet og kvalitet.
Overgang mellom barnehage og skole Sømløs informasjonsovergang Forbedre grunnlaget for skolestart og ta vare på historikk.
Skole Nettbrett 1:1 Tidsriktig og relevant læring til elever.
Skole Skole- og SFO-administrasjon

Forenkle og automatisere administrative oppgaver og frigjøre tid til kjerneoppgaver.

Innhente bedre styringsinformasjon.
Skole Læringsressurser Best mulig forvaltning av ressurser, kontrakter og leverandører.
Skole Læringsplattform God styring og vurdering av elevers læring.
Skole Delingsplattform Godt samarbeid og deling av kunnskap mellom lærere.
Skole Dialog med nærstående Trygg og sikker kommunikasjon og samhandling mellom hjem og skole/SFO.
Samhandling mellom skole og barne- og ungdomstjenestene Elektronisk samhandling mellom tjenesteområdene i kommunen. Godt og effektivt samarbeid basert på god informasjonsflyt mellom tjenesteområdene.
Overgang til videregående skole Sømløs informasjonsovergang. Forbedre grunnlaget for skolestart og ta vare på historikk.
 Barne- og ungdomstjenestene  Dialog med nærstående

Digital dialog og samhandling med barna og deres nærstående.

Egen mestring.

 Barne- og ungdomstjenestene  Nytt administrasjonssystem for barnevernvakta  Ivareta krav til dokumentasjon og informasjonssikkerhet og understøtter nye måter å jobbe på.
 Barne- og ungdomstjenestene  Nytt administrasjonssystem for PP-tjenesten  Effektiv støtte til dagens arbeidsrutiner i PP-tjenesten.
 Barne- og ungdomstjenestene  Nytt administrasjonssystem for barnevern (felles prosjekt med samarbeidskommuner og Bufdir)

Effektiv og god støtte til nye måter å jobbe på.

Ta i bruk nytt kvalitetssystem i sektoren rett inn i saksbehandlingsløsningen.

 Barne- og ungdomstjenestene  Nytt administrasjonssystem for brukere, avlastere og støttekontakter  Forenkle og automatisere dagens arbeidsrutiner og frigjøre ressurser til kjerneoppgaver.
 Barne- og ungdomstjenestene  Elektronisk samhandling mellom tjenesteområdene

Tidlig identifisering av utfordringer med mulighet for tidlig innsats.

Helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til innbyggere.

Hovedambisjoner innen Bistand og omsorg (BIOM)

Område  Hovedambisjoner  Formål
 BIOM  Automatisert saksbehandling  Økt produktivitet og tjenestekvalitet.
 BIOM  Velferdsteknologi  Utrulling av sensorteknologi for forenkling og forbedring av arbeidsprosesser.
 BIOM  Brukerdialog og medvirkning  Digital dialog og samhandling. Dra nytte av kompetanse og erfaring fra innbyggere, næringsliv, pårørende og medarbeidere.
 BIOM  Økt mestring og selvhjulpenhet  Målrettet bruk av teknologi skal øke mulighet for mestring og selvhjulpenhet, og bidra til at brukerne kan bo lengre hjemme.
 BIOM  Involvere nærstående/ frivillige  Samskaping. Økt involvering av frivillige og pårørende i tjenesteyting og formidling.
 BIOM  Samorganisert og helhetlig aktivitets- og arbeidstilbud  Økt integrering, forebygging av utenforskap og koordinering av tilbud.
 BIOM  Digital arbeidsflate til alle  Nå alle medarbeidere, effektivisering av arbeidsprosesser.

Hovedambisjoner innen Miljø, idrett og kultur (MIK)

Område Hovedambisjoner Formål
Renovasjon RFID-merking av søppelkasser Forbedret innhenting, serviceforbedring og informasjon.
Transport Flåtestyring Forbedre utnyttelsen av bilparken (inklusive utslippsfri/elbilpool).
Transport Sykkeltelling Mer bruk av sykkel.
Vann og avløp Automatisering av forbruksinnhenting og avregning Mer effektiv arbeidsprosess.
Byggesak Effektivisere/automatisere saksbehandlingen Mer effektiv og raskere arbeidsprosess. Forenkle dialog med innbyggere og andre interessenter i plan- og byggesaksarbeid.
Miljøplan/plan oppfølging Effektivisere/automatisere saksbehandlingen Mer effektiv og raskere arbeidsprosess.
Vann og avløp Skallsikring og oppgradering av styringssystemer Sikre samfunnskritisk infrastruktur.
Kommunalteknisk Effektivisere og automatisere saksbehandling og feltarbeid Bedre og mer effektive prosesser.
Geodata Nytt opplegg for drift av geodatasystemer Bedre og mer effektive prosesser.
Klimaklok Klimagassrapportering Rapportere kommunens utslippsdata.

Hovedambisjoner innen Organisasjon og utvikling (OU)

Område Hovedambisjoner Formål
Økonomi Full bruk av EPOS. Utrede og evaluere evt. erstatning av Basware og egenutviklet løsning faktureringsløsning, Factum. Maksimalisere gevinsten av foretatt investering, ved å ta i bruk eksisterende løsninger erstatning av egenutviklet programvare for å redusere risiko og legge grunnlag for OSS.
Økonomi Nøkkeltall og virksomhetsstyring Standardisere for enklere uttrekk, sammenfatning, visualisering og analyse av den enkelte sektors styringsinformasjon.
Anskaffelse Implementere ny løsning for automatisert anskaffelsesprosess Fokus bestilling og varemottak, "resten" automatisert innenfor definerte kategorier.
HR Moderne og fremtidsrettet Mer effektiv og raskere arbeidsprosess.
HR Digital arbeidsflate til alle Nå alle medarbeidere.
HR Lønn, implementere ny versjon av LØP med blant annet utvidet internett-tilgang Mer effektiv og raskere arbeidsprosess for blant annet automatisering av tidsregistrering og kjørebok.
Eiendom Første fase; konsekvensutrede Rehabilitering av rådhuset og Kommunegården, inkl. forberedelse til flytteprosess Digitalisering og standardisering av arbeidsplasser.
Eiendom Implementere nye versjon av administrasjonssystemet, og muliggjøre mer effektive arbeidsprosesser Ta i bruk forbedret funksjonalitet for å oppnå effektivisering.
Eiendom Adgangskontroll/digitale nøkler Mer effektiv og raskere arbeidsprosess.
Eiendom Bruker/leietagerskifte Mer effektiv og raskere arbeidsprosess.
Strategi Standard prosjektmodell Mer effektiv og raskere arbeidsprosess.
Strategi Innbyggerinnvolvering Digital dialog og samhandling.
DigIT Ta i bruk videokonferanse Redusere behovet for fysiske reiser for møtedeltakelse, oppmuntre til bedre mer visuell dialog enn ved bruk av telefon.
DigIT Trådløst nettverk for innbyggere ved alle kommunens lokaliteter Tilby mulighet for bedret digital samhandling.
     

Fellesambisjoner og infrastruktur

Område Hovedambisjoner Formål
Selvhjelp Mitt Bærum Praktisk veiledning for mestring og selvhjelp basert på kvalitetssikret informasjon og kunnskapsstøtte.
Læring Mitt Bærum Læringsressurser og beslutningsstøtte for bedre mestring.
Dialog og samhandling Mitt Bærum

Digital dialog og samhandling mellom innbygger og kommunale tjenesteytere, samt mellom kommunens ansatte.

Muliggjør medvirkning, tidslinje og planer.
Varsling Digitale elementer i tjenesteproduksjonen Økende grad av felles innhenting av varsler og styring av korrigerende innsats.
Dokumentasjon Automatisert saksbehandling, tjenestekalender Automatisk dokumentasjon etter hvert steg i arbeidsprosessen. Muliggjør innsyn og medvirkning.
Tilbud/påmelding/ søknad

Tjenestekatalog, egenregistrering og valg av tjenester

Forenkler søknadsprosessene.

Klimaklok

Informasjon

Arbeidsplattform

IT-drift

Bidrar til klimakloke valg.

Digitale arbeidsplasser.

Grønn IT.

Robust drift Hyperkonvergert maskinvare Sikre sømløs overgang mellom egne datasentre og muliggjøre vedlikehold på dagtid.
Robust drift Kapasitet Sikre tilstrekkelig kapasitet. I forkant, av behov for datalagring og behandling.
Robust drift Bruk av 3. parts produksjon Sørge for rett prioritering av egne ressurser og sikre økonomiske fordeler av stordrift.
Sikker drift Videreutvikle egne og 3. parts skytjenester Sørge for etterlevelse av forskrifter og planlegge for kommende krav.
Utflytting Kommunegården Etablere alternativt/nytt datasenter Muliggjøre utflytting sommeren 2018.