Utvalget har 5 faste medlemmer og er klageinstansen for enkeltvedtak fattet av kommunen. For klager i bygge- og reguleringssaker er planutvalget klageinstans.

Ansvarsområde

 • skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen hvor kommunen selv er klageinstans. Klageutvalget skal ikke behandle klagesaker hvor klageinstansen etter loven er statlig myndighet. 
 • behandler ikke vedtak hvor kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans. 
 • skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet. Det kan pålegge underinstanser å foreta nærmere undersøkelser. 
 • kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
 • kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

Reglement for Klageutvalget

§ 1 Valg og sammensetning

Klageutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og i medhold av forvaltningsloven § 28 annet ledd. Utvalget velges for fire år.

Utvalget skal ha fem medlemmer med minst like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret. For saksbehandlingen i utvalget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11 samt forvaltningsloven kapittel IV – VI. Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i klageutvalget, jf. reglementets del 1 § 2-5.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak fattet i Bærum kommune. Klager på enkeltvedtak hvor særlov fastsetter annen klageinstans, fremlegges klageutvalget til behandling med mindre særloven eller kommunestyret uttrykkelig bestemmer annet.

Klageutvalget behandler likevel ikke vedtak hvor:

 • Saken er behandlet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) med tilhørende forskrifter og særlov fastsetter annen klageinstans.
 • Departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans.
 • Saken gjelder klage over avslag på innsyn etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
 • Saken gjelder klage over vurdering etter kapittel 5 i forskrift til opplæringslova (klage
  over karakterer).
 • Saken gjelder klage over vedtak som faller innenfor planutvalgets myndighetsområde.

Klageutvalget skal påse at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser.

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtak, jf. forvaltningsloven § 34.

§ 3 Saksbehandling

Bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11 og forvaltningsloven kapittel IV – VI gjelder for saksbehandlingen i klageutvalget.

Hvis underinstansen eller kommunedirektøren ikke finner å ville ta klagen til følge, legger kommunedirektøren eller den han utpeker saken frem for klageutvalget. Det skal være en skriftlig saksfremstilling med innstilling til vedtak.

Det skal fremgå av saksfremstillingen om enkelte eller alle dokumenter i saken inneholder taushetsbelagte opplysninger og om saken bør behandles i lukket møte.

I saker hvor utvalget ikke er endelig klageinstans, bør utvalget ved sin behandling ta tilbørlig hensyn til at den samlede saksbehandlingstiden i kommunen ikke blir unødig lang.

Kommunedirektøren underretter klager og underinstansen om utfallet av klagebehandlingen. Kommunedirektøren skal underrette utvalget om andre klageinstansers vedtak i saker som har vært forelagt for utvalget.Politisk sekretariat sørger for sekretærbistand til klageutvalget. Klageutvalget kan fastsette nærmere regler for behandlingen av klagesaker som faller innenfor utvalgets virkeområde.

§ 4 Årsrapport

Klageutvalget skal utarbeide en årsmelding vedrørende sin virksomhet, som fremlegges for kommunestyret.

 • Torill Hodt Heggen (H) - leder i utvalget
 • Johan Ratvik (H) - nestleder i utvalget
 • Kari Skrautvol (H) - utvalgsmedlem
 • Harald Pedersen (FrP) - utvalgsmedlem
 • Haakon Li Dragland (MDG) - utvalgsmedlem

Årsrapporter

Rapportene gir en kort informasjon om Klageutvalgets arbeid, klagesaksbehandlingen, medlemmer og varamedlemmer, møter og opplysninger om antall saker som har vært behandlet.

Utvalgssekretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika