Utvalget har 5 faste medlemmer og er klageinstansen for enkeltvedtak fattet av kommunen. For klager i bygge- og reguleringssaker er planutvalget klageinstans.

Ansvarsområde

 • skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen.
 • skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet.
 • kan pålegge underinstanser å foreta ytterligere undersøkelser i enkeltsaker ved mangelfull utredning.
 • kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
 • kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

Reglement for Klageutvalget

§ 1 Valg og sammensetning

Klageutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og i medhold av forvaltningsloven § 28 annet ledd. Utvalget velges for fire år. Utvalget skal ha fem medlemmer med minst like mange varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret.

For saksbehandlingen i utvalget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11 samt forvaltningsloven kapittel IV – VI. Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i klageutvalget, jf. reglementets del 1 § 2-5.

§ 2 Myndighet og ansvarsområde

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak fattet i Bærum kommune. Klager på enkeltvedtak hvor særlov fastsetter annen klageinstans, fremlegges klageutvalget til behandling med mindre særloven eller kommunestyret uttrykkelig bestemmer annet.

Klageutvalget behandler likevel ikke vedtak hvor:

 • Saken er behandlet etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) med tilhørende forskrifter og særlov fastsetter annen klageinstans.
 • Departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans.

Klageutvalget skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser.

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtak, jf. forvaltningsloven § 34.

§ 3 Saksbehandling

Bestemmelsene i kommuneloven kapittel 11 og forvaltningsloven kapittel IV – VI gjelder for saksbehandlingen i klageutvalget. Klageutvalget behandler sine saker i møte.

Med mindre kommunestyret uttrykkelig har bestemt noe annet, har den instansen som fattet det påklagede vedtak myndighet til å behandle klagen som underinstans, jf. forvaltningsloven § 33. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket til klagers gunst. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jf. dog forvaltningsloven § 31. Opprettholder underinstansen vedtaket, sendes klagen til kommunens klageutvalg, hvis denne er klageinstans iht. til det ovenstående.

Underinstansen skal oversende klagesaken til videre behandling hos kommunedirektøren eller den kommunedirektøren bemyndiger, sammen med en oppsummering av underinstansbehandlingen av saken og klagen.

I enhver sak som fremlegges for klageutvalget skal det være en skriftlig saksfremstilling med innstilling fra kommunedirektøren.

Kommunedirektøren underretter klager og underinstansen om utfallet av klagebehandlingen. Politisk sekretariat sørger for sekretærbistand til klageutvalget. Klageutvalget kan fastsette nærmere regler for behandlingen av klagesaker som faller innenfor utvalgets virkeområde.

§ 4 Årsrapport

Klageutvalget skal utarbeide en årsmelding vedrørende sin virksomhet, som fremlegges for kommunestyret.

Høyre (2)

 • Torill Hodt Heggen- leder i utvalget
 • Johan Ratvik

Fremskrittspartiet

 • Sigrid Helene Bradley- nestleder i utvalget

Arbeiderpartiet

 • Halvdan Skard

Sosialistisk Venstreparti

 • Anne Elisabeth Braathen

Årsrapporter

Rapportene gir en kort informasjon om Klageutvalgets arbeid, klagesaksbehandlingen, medlemmer og varamedlemmer, møter og opplysninger om antall saker som har vært behandlet.

Utvalgssektretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika