Utvalget har 5 faste medlemmer og er klageinstansen for enkeltvedtak fattet av kommunen. For klager i bygge- og reguleringssaker er planutvalget klageinstans.

Ansvarsområde

  • skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen.
  • skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet.
  • kan pålegge underinstanser å foreta ytterligere undersøkelser i enkeltsaker ved mangelfull utredning.
  • kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
  • kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

Reglement 

Reglement Klageutvalget 2019-2023 pdf 

Årsrapporter

Rapportene gir en kort informasjon om Klageutvalgets arbeid, klagesaksbehandlingen, medlemmer og varamedlemmer, møter og opplysninger om antall saker som har vært behandlet.

Utvalgssektretær

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika