Ordførers spalte i Bæringen 6/2018: Frivilligheten er ikke bare et supplement til velferdsstaten, den er velferdsstatens mor, og har gjennom tidene vært en veiviser til det velferdssamfunnet vi har i dag. Gode lokalsamfunn bygges når vi jobber sammen og løfter i lag – vi får et varmere og mer inkluderende samfunn. Det er det frivilligheten bygger på.For å løse fremtidens utfordringer når det gjelder omsorg, integrering og utviklingen av gode lokalsamfunn vil vi være avhengige av frivillig innsats og sosialt entreprenørskap i enda sterkere grad enn i dag.

Som kommune er vi opptatt av å videreutvikle kommunens rolle som tilrettelegger og støttespiller for frivillighet blant annet gjennom investeringer i idrettsanlegg og kulturarenaer. Samtidig bidrar kommunen med årlige driftstilskudd på mellom 25 og 30 mill. kroner til lokale lag og foreninger. To nye frivilligsentraler, én på Rykkinn og én på Fornebu, er opprettet, og skal bidra til å styrke arbeidet med utvikling av gode nærmiljøer og forebygge utenforskap.

Fredsprisvinner Albert Schweitzer sa: ”Overalt hvor du snur deg, finner du noen som trenger deg”. Jeg opplever at bæringer bidrar i rikt monn med de gode gjerninger i sine lokalmiljøer, og det gjør meg som ordfører stolt. På mine mange besøk i organisasjons- og foreningsliv, vel og institusjoner, ser jeg frivilligheten blomstre. Det er registrert over 500 ulike frivillige lag og organisasjoner innenfor blant annet kultur, idrett, natur, miljø, velferd og livssyn. Det sier mye om engasjementet i vår kommune, og det må vi ta vare på.

En stor takk til alle som utgjør en stor forskjell i andre menneskers liv.