Ordførers spalte i Bæringen 2/24: Vi vil at det skal være godt å vokse opp i Bærum. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår er et av de viktigste samfunnsoppdragene vi har som kommune. Det handler om gode barnehager og skoler, og det handler om trygge og inkluderende nærmiljøer.

«Hvordan er det å vokse opp her, hva savner dere, og hva vil dere gjøre for at det blir tryggere?» Det var oppgaven elevene på 8. trinn fikk på Innovasjonscampen i mars, som kommunen ar­rangerer hvert år i samar­beid med Ungt entrepre­nørskap. Det kom mange gode forslag. Vinneren var Gjettum skoles forslag om en app som skal gjøre det enkelt for ungdom å få småjobber som snømå­king eller hagearbeid i nærmiljøet. For en fin måte å knytte sosiale bånd i sitt nærmiljø på!

Det er så viktig å bli sett. Enten det er i nær­miljøet, i barnehagen eller på skolen. Trygge voksne møter barn og unge hver dag på våre barne- og ungdomsskoler. De knyt­ter bånd til barna, støt­ter når det trengs og kan si fra når barna trenger hjelp. Barna får en voksen de kan stole på og som heier på dem. Skolene har tverrfaglige team som samarbeider rundt elev­ene som trenger det. Det er god forebygging, og en god investering i å skape trygge og gode oppvekst­miljøer i Bærum.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog