Ordførerens spalte i Bæringen 5/2019: For at Bærum kommune skal lykkes med de høye ambisjonene for klimagassreduksjoner de neste årene og frem til 2050, må vi engasjere og motivere våre innbyggere. Mange spør seg kanskje om deres klimahandlinger i hverdagen egentlig betyr noe i den store sammenhengen.

Svaret mitt er et rungende ja. Poenget er ikke at alle skal gjøre alt, men at alle kan gjøre litt. De fleste miljøbelastninger og -skader er en følge av hvordan vi lever våre liv og vårt forbruksmønster. Klimaklok omfatter derfor hele bærumssamfunnet – ikke bare kommunens egen virksomhet. Både innbyggere, næringsliv og akademia må være med på reisen til lavutslippssamfunnet.

Bærum kommune skal være en endringsaktør som gjennom involvering, pilotprosjekter og informasjon øker innbyggernes bevissthet om hva som gir reduserte klimagassutslipp. Kun en liten prosentandel av befolkningen trigges av endringer, og vi har en stor jobb å gjøre for å motivere majoriteten til å endre holdninger og adferd.

Kommunen skal invitere til samarbeid om utvikling av nye løsninger og engasjere og vise frem konkrete handlingsalternativer. Hovedoppgaven blir å gjøre det enklere for innbyggere å velge klimatilpassede løsninger. Samtidig skal kommunen gå foran og feie for egen dør.

Bærum med sin kompetanse og sine ressurser er godt rustet til å bli en ledende klimakommune i Norge.

Carbon Disclosure Project offentliggjorde i sommer listen over byene og kommunene i verden som leder an i kampen for å redusere klimagassutslipp. Som eneste norske kommune er Bærum på listen. Det er det grunn til å være stolte av. Gjennom mobilisering av bærumssamfunnet skal vi gå foran å vise vei.