Ordførerens spalte i Bæringen 1/23: I en nylig gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse blant eldre i kommunen som mottar tjenester i hjemmet, svarer 92 % at de ønsker å bo lengst mulig hjemme. Dette er et høyt tall, og det er svært positivt. Det er derfor viktig at vi klarer å skape gode tjenester som gir trygghet til dem som bor hjemme. Det innebærer også å gi trygghet for at det er plass på sykehjem eller i heldøgns omsorgsbolig når behovet oppstår. Å være trygg på at du får den omsorgen du trenger, når du trenger den, er grunnleggende for oss alle.


Bærum skal være et godt samfunn å bli eldre i. For å lykkes med det må vi mobilisere interesseorganisasjonene, arbeids- og næringslivet, nærmiljøene, frivilligheten og pårørende. Om vi alle drar i samme retning for å skape et aldersvennlig Bærum, kan vi sammen utvikle lokalsamfunn der det er godt å leve for alle.
Den enkelte av oss bør også planlegge hvordan vi skal leve etter hvert som vi blir eldre. Hvor skal jeg bo, hvor lenge skal jeg jobbe, hva skal jeg bruke ressursene til når tiden i arbeidslivet er over? For å hindre ensomhet og utenforskap bør vi tenke nytt om fremtidens boformer.

Vi er heldige i Bærum – svært mange eldre bidrar med store ressurser som kommer til nytte i ulike deler av samfunnslivet, og ikke minst innenfor frivillig sektor. Våre seniorsentre er et godt eksempel på det. Mange gjør en stor innsats i omsorgsarbeidet for ektefeller, barn og barnebarn.

Aktiv aldring, forebygging, fysisk og sosial aktivitet, er alle viktige elementer for å leve et godt liv – hele livet. Det skal vi legge til rette for i Bærum.