Ordførerens hjørne i Bærumsavisen oktober 2015: Norge trenger kompetanse for å konkurrere med de beste i verden. Bærumsskolen med vekt på kunnskap og kvalitet er derfor en viktig rammebetingelse for norsk verdiskaping. Lærerens betydning og skolens innhold i lys av samfunnets behov gjør oss alle ydmyke, men også ambisiøse på vegne av dagens unge som skal møte en verden der ut som endrer seg stadig raskere.

Våre barnehager og skoler skal ruste barna for fremtiden, en fremtid med større mangfold, høy kompleksitet og hurtige endringer. Den gode barnehagen via grunn- og videregående skole til høgskole og universitet, er viktige institusjoner som må evne og lese samfunnet rundt seg og se inn i glasskulen. Vi vet at teknologi blir en viktigere og viktigere del av våre liv, selvfølgelig også vårt arbeidsliv.

Vi blir flere og vi blir flere eldre. Det betyr at helse, pleie og omsorg nødvendigvis vil trenge mer arbeidskraft, men også smarte løsninger. Selv var jeg med på å sette velferdsteknologi på dagsorden i 2009. Jeg var og er på ingen måte en teknofreak, men jeg var overbevist om at GPS kunne benyttes på en verdig og god måte i eldreomsorgen.   Jeg er stolt over at Bærum har landets beste skoleresultater, har opprettet egen teknologilinje på Hundsund, at vi har en internasjonal skole i kommunen vår, at det satses mer og mer på ungt entreprenørskap og samarbeid skole næringsliv, at vi er valgt ut til å være realfagskommune. Det siste betyr at barna får helhetlig opplæring i realfagene fra barnehagen og ut grunnskolen. Det betyr ikke matteundervisning i barnehagen, men tilnærming til læring gjennom lek, og ved å skape nysgjerrighet for realfagene gjennom blant annet utforskning av naturen.    Teknologien er ikke et mål i seg selv, det er et hjelpemiddel. Læring gjennom nettbrett er et annet eksempel som forteller at Bærum tar ny teknologi i bruk fordi det stimulerer til økt læring. Det bidrar til at det blir lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt, også elever med spesielle behov. Ikke bare lærer de yngste elevene raskere å lese, men flere skolefag kan oppleves som mer interessante med et nettbrett som hjelpemiddel. Og viktigere: Unge lærer tidlig å bli kjent med en verden og et arbeidsliv som baserer seg på at nettbrett er et nyttig og helt nødvendig hjelpemiddel. Digitale verktøy blir inkluderingsverktøy i skolen, og forskning fra Statped viser at bruk av digitale læringsressurser bidrar til økt motivasjon, økt inkludering og ikke minst økt læring. Men vi må huske på å utdanne hele mennesket med riktig og god kompetanse i tillegg til sunne holdninger. Yrkesfagene må vi heller ikke glemme.   Bærumsskolen er en skole med kvalifiserte lærere. Nye lærere som søker seg hit kaller Bærum en utviklingskommune, en tydelig skolekommune med eksplisitte mål. Gjennom kommunens eget lærerløft, og regjeringens satsing på etter- og videreutdanning, er jeg glad for at stadig flere av våre lærere benytter muligheten til å sette seg på skolebenken. Det er viktig både for lærere og elever. Det er den gode lærer som skaper god læring.   Skal vi lykkes i å løse fremtidens mange utfordringer er det også avgjørende med et godt samarbeide mellom offentlig sektor, næringsliv og FoU. Vi må tilrettelegge for de fremoverlente møteplassene der behov, teknologiutvikling og kompetanse og kunnskap møtes. Her er vi på god vei.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog